1 Timothy 6

Ɨ komkesa wɨko rɨga yepim re towaina yonggyamwar waina danda wɨrand wekeny, ton bꞌogla towainajog yonggyamwar wa komkesa nya ke rɨrɨrkɨpjog ɨsnawa rɨgam ramneninem. Nokɨm da ɨdenat maka yɨpa rɨgat Godɨmna nyɨ dɨde sowaina Tina yɨtkak ouyaena gatab ɨsadrena teyeniny. Ɨ rada wɨko rɨga wa gar ke utkunda yonggyamwar tebnauranj, ton goro maka towa yonggyamwar bꞌobogɨl resnaeninem, nokɨp ton re towa gar ke utkunda nanywar im o yɨngganwar im. Ajɨ ton bꞌogla towaina wɨko rɨgamna wɨko bꞌobogɨl omnɨka reyeninem towa yonggyamwar wa. Mop nokɨp towa yonggyamwar yepim re towaina bꞌasowa ke bꞌogɨl akatenanj, ton re gar ke utkunda rɨga im dɨde towaina singi iyena rɨga im. Sɨ man ɨnsimemb yɨtkak rɨga ouyaena teyeninyɨt dɨde ugowa teyeninyɨt yɨmta undokam.

Nonony Yɨtkak Wulkɨp Singi Iyena gatab

Ɨ nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap opima bꞌenga wɨp ouyaena eyenanj sosi wa. Sɨ towaina ouyaena re ma opima mera Yonggyam Yesu Kerisomna ɨmnɨnena kesa ɨmɨnjog yɨtkak kɨma dɨde Godɨnd ewangaya rɨrɨrɨnd ouyaena yɨtkak kɨma yɨpand bꞌobogɨl bꞌɨmjatenanj. Ɨ ton ket bꞌasourena wuweny dɨde ket ton makwa opima nangga wumɨr im awamanj, ajɨ ton singi aenanj re nɨnda yɨtkak gatab yɨt bꞌɨpatena mɨle mim dɨde yɨt bꞌugwatena mɨle mim. Ɨ ɨngkaimemb ket odede mɨle pɨta aukenenanj, opi re nonyɨk bꞌɨponena mɨle, ɨ bꞌipowa mɨle, ɨ ɨsadrena mɨle, ɨ dɨde negɨrjog nonyɨk ɨponena mɨle. Sɨ opimemb bꞌanygɨnena ouyaena rɨgaina gar re kupka ɨtkɨkijog im wekeny, sɨ ton ita wɨnɨnd bebɨg kɨma yɨt bꞌugwatena mɨle omnɨka eyenenanj. Ɨ God ma ɨmɨnjog yɨtkak re awɨr e kwa yɨbɨm towa pɨlɨnd. Ɨ ton ɨja im nony menamena omnɨka eyenanj da Godɨnd ewangaya mɨle re wulkɨp imdam nya e. Ajɨ yepim re towaina gasa kɨma nony rɨrɨrkɨp wekeny rɨnsim re ton awamanj, sɨ ɨtemb Godɨnd ewangaya mɨle re towanɨm ukoijog bꞌogɨl imdam nya e. Mop nokɨp re men ukuktondam onggɨt gowukoi wa, men maka nangga gasa na teitondam. Ɨ kwa ra men uj taukindam, sɨ men makwa rɨrɨr im men kɨma nanggamog gasa iyoyɨm. Sɨ rada mera opima owou dɨde kobɨrgɨm wekeny ingaenam, men opima nony rɨrɨrkɨp tainindam onggɨt gasa ke. Ɨ yepim re singi aenanj jogjog gasa kɨma rɨga awowɨm, ton ɨsendenanj re negɨr ma otonkena wa im ɨ dis wa im ɨ dɨde jogjog korɨrkorɨr dɨde negɨr guda kɨma singi wa im. Sɨ odede mɨlepim ten negɨr amnɨkenenanj dɨde eomnenenanj. 10 Mop nokɨp wulkɨp singi iyena mɨle re komkesa bꞌengabenga wɨp negɨrjog mɨlemna rɨgɨb e. Sɨ nɨnda rɨgap re kea gar ke utkunda mɨle yɨrarenyi, nokɨp ton singi aenanj re wulkɨp usausapyam tumɨnd angurka mim. Ɨ kwa ton ket towalenggyam jogjog gar kopa ke sejgarsejgar auka wuweny towaina garɨnd.

Polɨmna Kikitumam Bꞌingawa Yɨt

11 Ajɨ man re Godɨmna rɨga et, sɨ man bꞌɨkene onggɨtyam mɨle wa pɨlke. Ajɨ man bꞌogla egaregar rɨga na mɨtɨbnyɨt odede mɨle orakam, opi re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle, ɨ Godɨnd ewangaya mɨle, ɨ gar ke utkunda mɨle, ɨ singi bꞌiyena mɨle, ɨ mɨmkam wɨmena mɨle, ɨ dɨde nony kɨma musɨk wɨmena mɨle. 12 Sɨ man bꞌogla bꞌobogɨl geja omnɨka yiyene gar ke utkunda mɨlend danda kɨma onyitam. Ɨ ɨngkaemb ket man okasɨt dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Sɨ God re onggɨt manaemb men mobagendonj. Ɨ kwa man onggɨt manaemb bꞌogɨl ɨmjati yɨt ke bꞌagenayot Kerisond gar ke utkunda gatab jogjog yɨr ungata rɨga wa wɨpɨnd. 13 Ɨ kon men mitngaen Godɨm wɨpɨnd yete re komkesa gasa wa yilo ogona eyeniny ɨ Keriso Yesum wɨpɨnd yet re bꞌobogɨl bꞌagenayonj re ton yɨr ungata yɨt yopulitonj Pontiyo Pilatom pɨlwa. 14 Sɨ man bꞌogla onggɨtyam bꞌingawa yɨt kɨlkɨp kesa dɨde bꞌinjawa kesa owama iyenyɨt, ngɨrpu mera Yonggyam Yesu Keriso pɨta tainy dem. 15 Ɨ God yete re bꞌogɨlɨm rɨgɨb rɨga dɨde yɨpaina dandam rɨgɨb rɨga yɨbɨm, Ton ɨta Tinajog obagendi wɨnɨnd Kerisond pɨta omɨny dem. Ɨ God re komkesa king wa King e dɨde komkesa yonggyam wa Yonggyam e. 16 Ɨ God re ɨnta yɨpaina rɨga yɨbɨm yet ra maka uj tainy. Ɨ Ton wɨmena yikeny re ngaya nate rɨnte ra rɨgat ma rɨrɨr e yik wus wa. Ɨ makwa ke yɨpa rɨgat Tin yɨr yongonj dɨde kwa makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e Tin yɨr ongongɨm. Sɨ ɨsnawa dɨde danda Ti pɨlwa dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.

17 Ɨ man bꞌogla odede rɨga tengaeninyɨt sosind yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd jogjog gasa kɨma wekeny. Sɨ ton goro towalenggyam pumb wa bꞌurowateninem towaina jogjog gasa map. Ɨ kwa ton goro warɨm bꞌogɨl ɨsma raramiteninem gowukoi gɨm ke gasa wa pɨlɨnd rɨnsim ra maka pɨnjog tekeny. Ajɨ ton bꞌogla warɨm bꞌogɨl ɨsma raramiteninem Godɨm pɨlɨnd yete re mera komkesa gasa rɨrɨrkɨpjog ogona niyeneniny sam kɨma ngolengole aenam. 18 Ɨ ton kwa bꞌogla bꞌogɨl esourena kɨma wɨko omnɨka reyeninem, dɨde ton kwa bꞌogla bꞌogɨl wɨko rɨrɨrkɨpjog omnɨka reyeninem. Ɨ kwa ton bꞌogla ngolekak waken towaina gasa bꞌobogɨl ogonam ingaena gasa kesa rɨga wa, dɨde bꞌangonyjeni waken gasa yingg iyenam rɨnsim ra God ogona teyeniny. 19 Sɨ ton odede mɨle kaimemb towalenggyam wɨngawɨnga ke bꞌogɨl gasa angurka teyenanj dɨde ket ɨmnɨnena kesa danda kɨma met orangapu pɨpmet ongonyjena teyenanj warɨm yɨrkokar wɨmenam. Nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam ɨmɨnjog yɨrkokar okasi dem de pumb tungg wa.

20 Timote-wɨi, man bꞌobogɨl gasa yɨr tepkinyɨt rɨna re God nony bꞌɨjawa kɨma mor mogoninonj yɨrgong omnɨkam. Ɨ kwa man ewaikena metkenyɨt kɨp kesa korɨrkorɨr yɨt bꞌɨpatena mɨle wa pɨlke rɨnsim ra rɨga Godɨnd ewangaya kesam tamneniny, ɨ dɨde bꞌanygɨnena wumɨr kɨma yɨt bꞌugwatena mɨle wa pɨlke rɨnsim ra Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak gejam omnenyi. 21 Ɨ nɨnda rɨgap kea pɨtapɨta aenanj da ton kea onggɨtyam bꞌanygɨnena wumɨr yokateno. Sɨ ton odede nya kenaemb gar ke utkunda mɨlem pɨlke ewaikento.

Godɨmna wurar wɨn kɨma.

Copyright information for `GDR