2 Corinthians 10

Polɨmna Bꞌɨrmeka Yɨt Tina Danda gatab

Sɨ nɨnda rɨgap odede negɨr yɨt kɨma im kor gatab endenanj da re kon wɨn kɨma nɨbnond, kon moga map goujog rɨga pɨla na wɨmena nekenond, ɨ dɨde ɨt re yu kon wa pɨlke ewaikiti nɨbnyɨn, kon moga kesa im yɨt omnena eyeninyɨn. Ajɨ kon Pol, konjog wen tugoinyɨn ra bꞌogɨl yɨt kaim rɨja na re Keriso nony kɨma musɨk wɨmena mɨle ke dɨde musɨk ɨsnawa nony kɨma mɨle ke rɨga yɨt amneneninonj. Ɨ ton nony auka wuweny da sɨn wɨmena wuwenyɨn re gɨm ke gowukoi rɨgaina nya nasim. Sɨ kon yɨsamken da ra kon netken wa pɨlwa, kon opima ten moga kesa danda kɨma yɨt tamneninyɨn. Ajɨ kon wen tarkisinyɨn da wɨn walenggyam opimemb rɨga bꞌobogɨl yɨt tamnenindam, nokɨm da ra kon netken wa pɨlwa, ɨdenatemb kon maka ten bebɨgɨnd oramitam danda kɨma yɨt tamneninyɨn wa wɨpɨnd. Ɨ sɨdaka re gɨm ke gowukoyɨnd wɨmena rɨga im, ajɨ sɨn ma opima geja amnɨkenindam gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle rɨrɨrɨnd. Mop nokɨp sowaina geja gasa re ma ɨja im opi re gowukoi rɨgaina geja gasa re dɨde, ajɨ sowaina geja gasa re Godɨmna danda kɨma im. Sɨ opimemb sowaina geja gasap bꞌogla geja rɨgaina danda kara iyenyi ɨ tungg negɨr tamnɨkanj. Sɨ sɨn bꞌogla rɨgaina negɨr bꞌugaga yɨt awɨr tamnɨkindam rɨnsim re geja rɨga Satanam pɨlke wuweny. Ɨ sɨn kwa onggɨt danda ke bꞌogla awɨr tamnɨkindam komkesa bꞌasourena mɨle rɨnsim re Godɨmna ɨmɨnjog wumɨr yɨtkakɨm pɨlɨnd gejam owɨnkanj. Ɨ kwa sɨn bꞌogla komkesa bꞌengabenga ouyaena gou wa tamnindam rɨga wa pɨlke dɨde ten tauyaenindam Kerisond yɨmta undokam. Ɨ wɨn bꞌogla naska onggɨtyam bꞌanygɨnena ouyaena rɨga tauyaenindam ɨ ɨdenat ket kupkakupka sosit Kerisond yɨmta undok. Ɨ yepiya ra maka Kerisond yɨmta undoki, sɨn opima bꞌangonjeni wekenyɨn opimemb komkesa utkunda kesa rɨga bebɨgɨnd oramitam.

Sɨ wɨn rɨga ɨkalnena eyenindam re gɨm ke yɨr ongong kaim, ajɨ ma wɨngawɨnga nya kaim. Ɨ nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap bꞌasourena kɨma bꞌagenaya wuweny da, “Sɨn re Kerisomna wɨko rɨga im.” Sɨ wɨn odede rɨga angwatenindam re odede towaina bꞌagenaya kaim. Ɨ sɨn re ɨmɨnjog Kerisomna obagendi wɨko rɨga im. Sɨ onggɨt rɨgap bꞌogla bꞌusaya sɨda kwa yɨpa wɨp ke nangwasine da sɨda re Kerisomna wɨko rɨga im odede rɨngmim re ton towalenggyam bꞌasourena kɨma bꞌagenairanj da, “Sɨn re Kerisomna wɨko rɨga im.” Mop nokɨp nangga ma jɨ rada kon odede ukoijog bꞌasourena nekenyɨn sowaina danda gatab rɨna re Yonggyam nokainonj, kon ma ɨta ɨngar taen. Ɨ Yonggyam nok mana onggɨtyam danda nokainonj da ɨdenat sɨn wen yɨm okawa teyenindam bꞌobogɨl danda kɨma onyitam gar ke utkundand, ajɨ ma sɨn wen negɨr im omnɨka teyenindam. Ɨ kon ma singi en wɨn odede nony menamena ke notɨngwasya da kon jabakɨp nasim koina leta ke wen mogam amneninyɨn ajɨ mop nasim. 10 Mop nokɨp nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap kor gatab endenanj da, “Tina leta re ukoijog yɨtkak im dɨde danda kɨma im. Ajɨ ra ton sowa wɨpɨnd ɨbɨm, ton re danda kesa e. Ɨ dɨde tina opurena re ma bꞌogɨljog im, ɨrɨnena kɨma im.” 11 Ɨ odede opurena rɨgap bꞌogla bꞌobogɨl sɨn nangwasine. Sɨ yu sɨn re wa pɨlke ewaikiti im wekenyɨn, sɨ sɨn leta kaim wen yɨt amnenindam. Ajɨ ra sɨn tuyɨn dem wa pɨlwa, sɨn opima odede leta yɨtkak rɨrɨrɨnd wɨkond bꞌitngaenindam dem.

12 Ɨ nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap towalenggyam bꞌagenairanj da, “Sɨn re ukoijog rɨga im.” Ajɨ sɨn moga im aindam odede rɨga pɨla sowalenggyam sowainajog tondon ke bꞌakalnenam dɨde yɨr bꞌiyenam. Ajɨ ton towalenggyam towainajog tondon kaim bꞌakatenanj dɨde towalenggyam towainajog nony menamena kaim yɨr bꞌiyenenanj. Sɨ ton re korɨrkorɨr im. 13 Ajɨ sɨn ma opima bꞌasourena wuwenyɨn onggɨt wɨko gatab rɨna re God maka wulpok nomninonj sowanɨm omnɨkam. Ajɨ sɨn ɨna nena wɨko ngɨrpu nasim bꞌasourena wuwenyɨn rɨna re God wulpok nomninonj sowanɨm omnɨkam. Sɨ sɨn onggɨtyam Godɨmna wulpok omni rɨrɨr nat wuwenond Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam ngɨrpu kwa daka de wa pɨlwa. 14 Sɨ rako sɨn maka wa pɨlwa wuwenond, sɨ sɨn sowalenggyam ma rako ukoi kana na bꞌasourena wuwenyɨn. Ajɨ sɨn rɨrɨr im wa gatab bꞌasourenam, nokɨp sɨnpiya naskajog Kerisomna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt kɨma wuwenond, ngɨrpu dea ta wa pɨlwa. 15 Ɨ sɨn ma opima bꞌasourena wuwenyɨn bꞌenga rɨgaina omnɨki wɨko gatab rɨna re God maka wulpok nomninonj sowanɨm omnɨkam. Ajɨ sɨn warɨm bꞌogɨl ɨsma ɨnte yɨr yungau da waina gar ke utkunda ɨnɨka yik dɨde kwa sɨn onggɨtyam sowaina wɨko ukoijog warabag omnɨka iyenyu wa wɨngɨrɨnd rɨna re God wulpok nomninonj sowanɨm omnɨkam. 16 Ɨ sɨn kwa singi im da sɨn wa kak ke nɨnda bꞌenga eriya nata tuwenyɨn God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam rɨkɨnd re maka yɨpa rɨgat onggɨtyam God ma bage yɨt yiyonj. Nokɨp sɨn ma singi im menamenam onggɨt eriya nata rɨna re God wulpok amninonj bꞌenga rɨga wa omnɨkam, dɨde sɨn kwa ma rɨrɨr im towaina bꞌasowa ke omnɨki wɨko gatab bꞌatɨsourenindam. 17 Ɨ yɨna pebat daka ɨja emb jɨ yindeny da, “Yet ra bꞌasourenam singi tainy, ton bꞌogla ɨna nenam bꞌasouren nangga na re Yonggyam amnɨkinonj.” 18 Mop nokɨp yet ra tilenggyam bꞌatgenai ukoi rɨgam, ton re ma ɨmɨnjog ukoi rɨgam ongwati rɨga e Godɨm wɨpɨnd. Ajɨ ɨnte ɨmɨnjog ukoi rɨga yena ra Yonggyam ɨmjas ukoi rɨgam.

Copyright information for `GDR