2 Corinthians 11

Pol dɨde Bꞌanygɨnena Ɨtmɨkitijog Rɨga

Ɨ wɨn gangga nokawa. Ɨ be kon korɨrkorɨr rɨga pɨla sobijog yɨtnono raenɨn. Sɨ wɨn muske utkundena kor gatab yɨt. Sɨ kon ukoi kana wen gar ke singi eyeninyɨn re onggɨt garjog singi kae rɨnte re Godɨm pɨlke ik. Mop nokɨp kon kea tɨrɨr yomnond da kon wen tamninyɨn ra pɨl esopai kesa kɨlkesa ngɨmngai mim, nokɨm da ɨdenat wɨn tonyisindam dem yɨpaina leo Kerisom wɨpɨnd molkongga omnam. Ajɨ kon moga e aenyɨn da ke wɨn yɨrara waina ɨmɨnjog dɨde kɨlkɨp kesa Kerisond yɨmta undoka mɨle dɨde kwa ke Satanat waina nony menamena negɨr nya wa wɨp ramnin odede ɨt re rɨngma na re gɨremɨt tina bꞌanygɨnena multekɨp ke Ibɨnd rabem womnonj. Mop nokɨp wɨn bꞌobogɨl im bꞌanygɨnena ouyaena rɨga enjɨkenindam waina sosi wa opi re ton wuweny wa pɨlwa bꞌenga Yesund pɨtapɨta omnenam yena re sɨn maka pɨtapɨta yomnenonda wanɨm. Ɨ kwa wɨn ɨta towa pɨlke bꞌobogɨl yokatenya bꞌenga wɨngawɨnga yena re wɨn maka yokatonda sowa pɨlke. Ɨ dɨde kwa wɨn ɨta towa pɨlke bꞌobogɨl yokatenya bꞌenga bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨna re wɨn maka yokatonda sowa pɨlke. Ɨ onggɨt bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap towalenggyam bꞌagenairanj da, “Sɨn re ukoijog ɨtmɨkitijog rɨga im.” Ajɨ kon ma ɨja e nonyɨk bꞌamdenyɨn da kon re goujog rɨga en towa pɨlke. Ɨ nangga ma jɨ rada nɨnda bꞌanygɨnena ɨtmɨkitijog rɨgap endenanj da koina opurena re ma bꞌobogɨl bꞌauyaeni kɨma im. Ajɨ kon ukoijog wumɨr en God ma yɨtkak dɨde mɨle gatab. Sɨ sɨn sowaina komkesa ouyaena kena dɨde mɨle kena onggɨt gatab pɨtapɨta omnena eyentondam wa pɨlwa.

Ɨ kwa re kon God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenond wa pɨlwa, kon maike mɨra wulkɨp akateneninond wa pɨlke. Ajɨ kon kolenggyam gou wa aenenond, nokɨm da ɨdenat wen nyɨ pumb wa turowasinyɨn. Sɨ rɨngma, rɨka onggɨtyam koina mɨle re negɨr mɨle na? Ɨ onggɨt wɨnɨnd re kon wa wɨngɨrɨnd wɨko omnɨka yiyenond, kon nɨnda sosi wa pɨlkena mɨra wulkɨp akateneninond. Ɨ onggɨt wulkɨp ke kon rɨrɨr na awond wanɨm wɨko omnɨkam. Ajɨ onggɨt wɨnɨnd kon maka towanɨm wɨko amnɨkainond, sɨ kon onggɨtyam wulkɨp akateneninond re yurowam wɨp nya kena. Ɨ re kon naskand wɨn kɨma nɨbnenenond, nangga ma jɨ rada kon wulkɨp bꞌaraka nat nɨbnenond, kon maike wen ejeneninond. Mop nokɨp yepiya re gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar tuwonj Makedoniya eriya ke, tonpiya wulkɨp ke rɨrɨrkɨp nomnɨkeneno wulkɨp bꞌarakand. Sɨ kon kea kolenggyam ita wɨnɨnd ingaena gasa ke bꞌuwogenenond wen maka gar bebɨgɨm omnenam. Ɨ kon kwa ɨta ita wɨnɨnd kolenggyam ingaena gasa ke bꞌutuwogenenyɨn, nokɨm da ke kon wen bebɨgɨnd raramiteninɨn. 10 Ɨ Kerisomna ɨmɨnjog yɨtkak re ɨta kor pɨlɨnd yɨbɨm. Ɨ kon ɨmɨnjog nitinjɨn da kon ma ɨta ket mɨra wulkɨp takasinyɨn wa pɨlke. Sɨ makwa yɨpa rɨgat ɨta ken nɨtɨswang onggɨtyam koina bꞌasourena gatab Akaya eriya wɨngɨrɨnd. 11 Sɨ nangga pae kon odede nindenyɨn? Mɨnda rɨka nok pae kon nindenyɨn kor awɨr e singi bꞌiyena wanɨm? Nayɨ, God wumɨr e koina singi bꞌiyena mɨle wanɨm.

12 Ajɨ bꞌanygɨnena ɨtmɨkitijog rɨgap bꞌasourenam mop im oraka eyenanj da ton wɨko omnɨka eyenanj re odede sɨn kɨma yɨpa rɨrɨr im, nokɨm da ɨdenat ton mɨra wulkɨp takatenanj wa pɨlke. Sɨ onggɨt paemb kon mɨra wulkɨp kesa wɨko omnɨka iyenyɨn dem wa wɨngɨrɨnd rɨja na re kon naskand wɨko omnɨka yiyenond. Nokɨm da ɨdenat kon towaina onggɨtyam bꞌasourenam mop oraka nya kupkakupka tepenjinyɨn. 13 Mop nokɨp opimemb rɨga re bꞌanygɨnena ɨtmɨkitijog rɨga im, ɨ ton re bꞌanygɨnena God ma wɨko rɨga im. Ɨ dɨde ton re Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨga pɨla im wɨp aukenenanj. 14 Sɨ goro kɨd kesa taininam! Mop nokɨp Satana toda ɨta tilenggyam wɨp aukeneny da ngayamna aneru e. 15 Sɨ onggɨt paemb ɨtemb re ma bꞌenga e, ra onggɨt Satanamna wɨko rɨgap odede wɨp taukenenanj da ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog wɨko rɨga im. Sɨ ra kikitum bꞌɨsagɨka wɨn ik dem, ton opima negɨr ma bꞌɨsagɨka takatenanj dem towaina komkesa omnɨki wɨko rɨrɨrɨnd.

Polɨmna Bꞌɨdgotnena gatab Yɨt

16 Ɨ kon bꞌusaya kwa nitinjɨn. Sɨ goro wɨn ken notgenaya korɨrkorɨr rɨga ke. Ɨ rada wɨn ken notgenaya korɨrkorɨr rɨga ke, wɨn bꞌogla ken nutkunda odede rɨngmim re wɨn korɨrkorɨr rɨga yɨt utkundenindam. Sɨ kodaka bꞌogla sobijog kana ngai bꞌasourenɨn. 17 Sɨ ra kon tapureninyɨn, kon ma Yonggyamɨmna singi nate tapureninyɨn. Ajɨ kon korɨrkorɨr rɨga pɨla e tapureninyɨn, nokɨp kon nony ke yɨmjasɨn da ɨtemb re bꞌogɨljog e wanɨm kor gatab bꞌasourena yɨt opurenam. 18 Sɨ jogjog bꞌanygɨnena ɨtmɨkitijog rɨga bꞌasourena wuweny re gɨm ke gowukoi rɨgaina nya rɨrɨr nasim. Sɨ koda kwa ɨta odede nya ke bꞌasourena netkenyɨn. 19 Mop nokɨp wɨn bꞌagenaindam da sɨn re bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga im, ajɨ wɨn nony sam kɨma im opimemb korɨrkorɨr rɨga ɨmɨnjog ke utkundenenindam. Ajɨ wɨn ma opima ɨmɨnjog ke ken nutkundenya. 20 Sɨ nangga ma jɨ rada ton wen towaina wɨko rɨga mim amnenanj, ɨ kwa nangga ma jɨ rada ton waina komkesa gasa emdenenanj, ɨ kwa nangga ma jɨ rada ton dis im uwoka eyenanj wen bebɨg wa oramitam, ɨ kwa nangga ma jɨ rada ton towalenggyam pumb wa bꞌurowatenenanj wen gou wa omnenam, ɨ dɨde kwa nangga ma jɨ rada wen ana epokenenanj wen ɨngarɨm, ajɨ wɨn opima ten ɨmɨnjog ke utkundenenindam. 21 Ɨ sɨn re ma danda im odede bꞌasourena yɨt opurenam, ajɨ kon ɨsanikesa e yɨtnono tainyɨn. Nokɨp onggɨt rɨgap moga kesa im bꞌasourena wuweny onggɨtyam nɨnda gasa gatab. Sɨ kon ton pɨla e korɨrkorɨr bꞌasourena yɨt tapureninyɨn. Ɨ koda kwa ɨta moga kesa tainyɨn. 22 Sɨ ton bꞌasourena wuweny da, “Sɨn re Ibru rɨga im,” sɨ koda re yɨpa Ibru rɨga en. Ɨ kwa ton da, “Sɨn re Israel rɨga im,” sɨ koda re yɨpa Israel rɨga en. Ɨ dɨde kwa ton da, “Sɨn re Abraamɨmna kus ke bꞌɨga im,” sɨ koda re kwa yɨpa Abraamɨmna kus ke bꞌɨga en. 23 Ɨ ton kwa bꞌasourena wuweny da, “Sɨn re Kerisomna wɨko rɨga im,” sɨ onggɨtyam yɨt kornɨm opurenam awɨk re ngong kɨma e. Ajɨ kon re ɨmɨnjog Tina wɨko rɨga en. Mop nokɨp konsim mogjog Tina wɨko urowateninyɨn, ɨ kwa konte mogjog sɨbɨbmet wa nekenenyɨn Tina wɨko map, ɨ kwa konɨt-a mogjog ipowa yokatenenond Tina wɨko map, ɨ kwa rɨgap jogjogpyam uj ondrɨkam nomneneno Tina wɨko map. 24 Ɨ kwa kon paibpyam (5) Ju rɨga wa pɨlke ɨraska wɨn akateninond towaina ɨraska mɨle ke rɨnsim re ton negɨrjog rɨga teti nainpyam (39) ɨraska eyenenanj.
11:24Gog yɨtɨt yindeny da ɨraskam ngɨrpu re potipyam (40) e, ajɨ Ju rɨgap teti nainpyam (39) nena na yomnɨkeneno. Ɨ jogjog rɨga kea uj aukenento onggɨt ɨraska wɨngɨrɨnd.
25 Ɨ kwa kon re nowapyam na kibam ke ipowa wɨn akasinond, ɨ kwa rɨgap yɨpapyam gɨmo ke nɨdrɨko uj ondrɨkam. Ɨ kwa re kon gɨga nya menon yokatenenond Tina yɨtkak pɨtapɨta omnenam, nowapyam gɨga kea negɨr aukenento. Sɨ kon bebɨg kɨma gɨl ɨpkenenond. Ɨ onggɨt nowa wɨn wɨngɨrɨnd yɨpa wɨnɨnd kon sɨwɨny dɨde bibɨr omanda sɨpa ɨnyɨnyɨnd bebɨg kɨma nɨbnond. 26 Ɨ kwa re kon jogjogpyam menon yokatenond Tina yɨtkak pɨtapɨta omnenam, kon bꞌengabenga wɨp moga kɨma mɨle na wɨp owarkena eyeninond, opi re kɨlɨm ɨjendenam moga kɨma mɨle, ɨ raskol rɨga wa pɨlke moga kɨma mɨle, ɨ Ju rɨga wa pɨlke moga kɨma mɨle, ɨ God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlke moga kɨma mɨle, ɨ nɨnda taun nata negɨr rɨga bobo wa pɨlke moga kɨma mɨle, ɨ wul kesa tungg nata menonɨm moga kɨma mɨle, ɨ sɨpa ɨjendenam moga kɨma mɨle, ɨ dɨde bꞌanygɨnena gar ke utkunda rɨga wa pɨlke moga kɨma mɨle. 27 Ɨ kon kwa wɨko amnɨkeneninond re ukoi bꞌasowa kɨma na dɨde gɨm yarɨm kɨma na. Ɨ kwa kon jogjogpyam yɨtut na nekenenond. Ɨ dɨde kon kwa owoupa na nekenenond. Ɨ kwa nyɨpa na nekenenond. Ɨ kwa jogjogpyam owi kesa na nɨbnenenond. Ɨ dɨde kwa kon ukoi gɨbɨl na nɨbnenenond, ajɨ ma bꞌogɨl pemb owamam kobɨrgɨm kɨma na. 28 Sɨ onggɨtyam komkesa bebɨg re ma ukoi mɨle im, ajɨ kon bibɨr weanjweanj koina garɨnd ukoijog nony bebɨg aenyɨn re komkesa sosi bꞌobogɨl yɨr ɨpka mim. 29 Ɨ ra kon yɨpa rɨgand yɨr ongen gar ke utkunda danda kesa wɨmenand, sɨ koda ɨta ita wɨnɨnd nony bebɨg aukenenyɨn. Ɨ kwa ra kon yɨpa rɨgand yɨr ongen yɨpa rɨgand negɨr mɨle wa wɨp omnenand, sɨ kodaka ɨta soro kɨma gar pembpemb aukenenyɨn towa pɨlwa.

30 Ɨ rada kon rɨrɨr e bꞌatɨsourenyɨn, kon bꞌogla ɨna nena rasoureninɨn koina danda kesa mɨle nena. 31 Sɨ Yonggyam Yesum Bꞌu, God yete re dadal ngɨrpu kesa esourena yokateneny, Ton wumɨr e kor gatab da kor ma ɨta bꞌanygɨnena. Sɨ wɨn ken nutkunda! 32 Ɨ naskand re kon Damasko taun wa nɨbnond, king Aretamna yɨpa mopyam wɨko rɨga kea komkesa Damasko taun mora nata yɨr ɨpka rɨga etmɨkeninonj ken yɨmɨnd okatam. 33 Ɨ nɨnda gar ke utkunda rɨgap ken niyo yɨpa met wa rɨna re onggɨt taun dɨr papkak kumbɨnd yɨbnonj. Ɨ ket ton ga bora wa ken nɨgaro, ngɨrpu ket inka niyo onggɨt met rɨb mora ke de taun bau wa. Ɨ odede nya kena kon ɨtrɨngendond onggɨt kingɨmna mopyam wɨko rɨgam pɨlke.

Copyright information for `GDR