2 Corinthians 12

Polɨmna Liyalliyal Yɨr Ongong dɨde Kagar kɨma Nɨm gatab Yɨt

Ɨ nɨnda bꞌanygɨnena ɨtmɨkitijog rɨga bꞌasourena wuweny towaina liyalliyal yɨr ongong gatab. Ɨ awɨr e kwa yɨpa nya wanɨm wumɨr omnam kor gatab. Sɨ nangga ma jɨ rada koina bꞌasourenam pɨlɨnd makwa ɨta nangga bꞌogɨl e yɨbɨm, ajɨ kon bꞌogla bꞌasourenɨn. Sɨ kon ɨnsima tapureninyɨn rɨna re Yonggyam liyalliyal gasa dɨde yɨtkak nouyaukinonj. Sɨ kon wumɨr en yɨpa Kerisond gar ke utkunda rɨga yena re God yokatonj dɨde yiyonj nowam wub kumb wa. Ɨ onggɨtyam mɨle aukonj re yu ke potinɨm (14) kemag nat. Ɨ kon ma wumɨr en rɨka ton jɨ kɨma na yikonj, o mɨnda wɨngawɨnga nena kena yikonj. Ajɨ Godta wumɨr. Sɨ kon onggɨt rɨgam wumɨr en. Ɨ kon ma wumɨr en rɨka ton jɨ kɨma na yikonj, o mɨnda wɨngawɨnga nena kena yikonj. Ajɨ Godta wumɨr. Ɨ God tin yokatonj dɨde ket yiyonj de otomanti samsam tungg wa. Sɨ ton ket isɨpmarena kesa bꞌenga wɨpjog yɨtkak utkundenonj. Ɨ ɨtemb yɨt ma rɨrɨr e yɨpa rɨgat ingaeny opurenam. Sɨ kon ɨta bꞌatɨsourenyɨn onggɨt rɨgam gatab. Ajɨ ɨtemb jɨ rɨga re konten. Sɨ kon ma ɨta kolenggyam kor gatab bꞌatɨsourenyɨn, ajɨ ɨnta koina danda kesa mɨle nena. Ɨ nangga ma jɨ rada kon singi taen bꞌasourenam kor gatabɨm, ajɨ kon taen ra ma korɨrkorɨr rɨga ma. Mop nokɨp kon

bꞌasourena yɨt tapureninyɨn ra ɨmɨnjog yɨtkak nena im. Ajɨ kon ma ɨta onggɨtyam bꞌasourena yɨt tapureninyɨn. Nokɨp kon ma singi en da rɨgap ukoijog nyɨ rɨgam notgenai, ajɨ kon singi en da ɨja na ken nagenaye rɨja e re ton ken yɨr nongenenyi dɨde nutkundenenyi.
Ɨ kon etama kɨma ukoijog liyalliyal mɨle yɨr ongong eyeninond. Ajɨ God ma singi na da kon kolenggyam pumb wa bꞌuturowatenyɨn onggɨt gatab ke. Sɨ Ton ket Satanand yingawonj yɨpa negɨr nɨm oramitam koina jɨwɨnd. Sɨ Satana ket tina bageyam yɨtmɨkitonj koina jɨ ɨpopɨm kopam. Sɨ kon onggɨt gatab nowapyam Yonggyamɨnd yerkenond da, “Man kor pɨlke onggɨtyam nɨm yewaikite!” Ajɨ Yonggyam daka mɨra nomnenonj da, “Koina wurar re ɨta yɨndangɨr e yɨbɨm mor pɨlɨnd. Mop nokɨp koina dandat ɨta men kupkakupka mɨtkangɨnj ra man danda kesa wɨngɨrɨnd mɨtɨbnyɨt.” Sɨ onggɨt paemb kon ɨta ɨsanikesa ukoi nony sam kɨma tasoureninyɨn koina danda kesa mɨle gatab. Nokɨm da ɨdenat Kerisomna danda kor pɨlɨnd wɨmena ikeny. 10 Sɨ onggɨt mop paemb kon sam aukenenyɨn Keriso map, ɨte re kon danda kesa wɨngɨrɨnd nɨbnenenyɨn, ɨ ɨte re rɨgap ken ɨngar kɨma yɨt ke nɨrɨnenenyi, ɨ ɨte re kon rɨga wa pɨlke negɨr omnɨka mɨlemna bebɨg akateneninyɨn, ɨ ɨte re kon negɨr kɨma bꞌɨdgotnena wɨp awarkeneninyɨn, ɨ dɨde ɨte re kon rɨga wa pɨlke soro kɨma mɨlemna bebɨg akateneninyɨn. Mop nokɨp ra kon danda kesa taen odede bebɨg map, sɨ kon ɨndamaemb ket ɨmɨnjog danda yokatenyɨn Kerisom pɨlke.

Pol Nonykubɨr Awonj Korinto Sosi gatab

11 Ɨ kon bꞌasourenyɨn re korɨrkorɨr rɨga pɨla na, ajɨ wɨnpiya ken ɨl ongka niyenonda odede yɨt opurenam. Mop nokɨp wɨn ɨta pop ken bꞌobogɨl nongwatenya, ajɨ wɨn bꞌanygɨnena ouyaena rɨga nena im bꞌobogɨl angwatenindam. Sɨ nangga ma jɨ rada kon goujog rɨga en, kon re ma goujog rɨga en towa pɨlke yepim re bꞌagenairanj da, “Sɨn re ukoijog ɨtmɨkitijog rɨga im.” 12 Sɨ re kon wa wɨngɨrɨnd nɨbnond, kon kea odede ɨmɨnjog ɨtmɨkitijog rɨga ongwatam mal wɨko amnɨkinond ukoi mɨmkam wɨmena wɨngɨrɨnd, opi re kɨd kesa kɨma danda wɨko, ɨ moga kɨma danda wɨko, ɨ dɨde kwa nɨnda danda kɨma wɨko. 13 Ɨ kon komkesa sosi nata yɨpa rɨrɨrkɨp wɨko na omnɨka eyeninond. Sɨ kon makwa nangga mɨle na iyanga wen eyeninond. Ajɨ ɨna yɨpaina mɨle nena kon wa wɨngɨrɨnd maka yomnɨkond ɨt re da kon maike kwa wa pɨlke mɨra wulkɨp akateninond. Ɨ rada wɨn opima nony negɨr aukenenindam onggɨt gatab, sɨ toko ngai wɨn kear nomna! 14 Sɨ yɨr de, kon bꞌangonjeni e nɨbnyɨn nowam menonɨm wa pɨlwa. Ɨ ra kon wa wɨngɨrɨnd nɨtɨbnyɨn dem, kon makwa opima nangga gasa mim wen tejeneninyɨn dem. Mop nokɨp kon oraka eyeninyɨn re ma waina gasa im, ajɨ wena arakinyɨn bꞌogɨl gar ke utkunda rɨga omnɨkam. Mop nokɨp ma bꞌɨga wa ma jɨ wɨko ɨt re bꞌu ake mog yɨr ɨpkam gasa ongapam, ajɨ bꞌu ake mog towa ma emb jɨ wɨko towa bꞌɨgawar wa yɨr ɨpkam gasa ongapam. Sɨ bꞌu ake mog bꞌasowa wuweny re towa bꞌɨgawar bꞌogɨl omnɨka mim. 15 Ɨ kon re wa bꞌu en wɨngawɨnga ke. Sɨ kon opima waina wɨngawɨnga map ukoi sam kɨma komkesa koina gasa esomnena teyeninyɨn, ɨ dɨde kwa kon ɨta kolenggyam bꞌatkaenenyɨn yɨrkokar ɨsɨngkandena kɨma. Sɨ rɨngma, rada kon odede ukoi kana im wen singi eyeninyɨn, rɨka wɨn sobijog kana e singi nitiyenya? 16 Ajɨ nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap endenanj da kon Pol ɨmɨnjog maike wa pɨlke mɨra wulkɨp akateneninond. Ajɨ kon rabem nya kena wen engaeninond wurar wulkɨp bobo omnɨkam, nokɨm da ɨdenat kon kornɨm tergɨnasinyɨn onggɨtyam ukoi wulkɨp. 17 Sɨ kon kea naskand nɨnda wɨko rɨga etmɨkisinond wa pɨlwa. Sɨ rɨngma, ke towa wɨngɨrɨnd yet wen rabem nya ke ɨl ongka eyeninonj kornɨm wulkɨp oramitam? 18 Ɨ kon kea Titond yugowond yɨpa gar ke utkunda rɨga kɨma menonɨm wa pɨlwa. Sɨ rɨngma, ke Tito rabem nya ke waina wulkɨp akasinonj? Ɨ kwa rɨngma, ma ma sɨn yɨpaina nonykok kena wɨko omnɨka yiyenonda? Ɨ ma ma sɨn yɨpaina Yesumna lomena na yɨmta yundokonda?

19 Yama wɨn opima nony ainindam da sɨn pɨnjog im wa pɨlɨnd sowalenggyam bꞌɨrmeka wuwenyɨn. Ma ɨja e, ajɨ sɨn Kerisomna nyɨ kɨma yɨtnono aenindam re Godɨm wɨp nasim. Sowa rɨgawar yena re sɨn singi eyenindam! Sɨ komkesa onggɨtyam sowaina yɨtkak re waina gar ke utkunda danda okawa mim. 20 Ɨ kon ɨta wa pɨlwa netken. Ajɨ rada wɨn makaima wa wɨngɨrɨnd negɨr mɨle ke bꞌangapindam rɨnsim re kon wen omnena eyeninyɨn ɨrarkam, kon ma sobijog gar bebɨg e okasɨn dem. Ɨ dɨde kon opima onggɨtyam negɨr mɨle rɨga dɨng kɨma bꞌɨsagɨkam tamneninyɨn dem. Sɨ ɨngkaemb wɨdaka kwa ukoijog gar bebɨg okatenya dem. Nokɨp wɨn singi ainindam da kon netken wa pɨlwa ra ngɨmbla kɨma e. Sɨ kon moga e aenyɨn da ke kon odede mɨlend wen radarinɨn, opi re leny bꞌagawa mɨlend, ɨ nonyɨk bꞌɨponena mɨlend, ɨ komliu kɨma gar soro mɨlend, ɨ nɨnda rɨga gou wa omnenam bꞌurowatena mɨlend, ɨ negɨr yɨt opurena mɨlend, ɨ bꞌugaga mɨlend, ɨ bꞌasourena mɨlend, ɨ dɨde nenegɨr nya ke ɨsanikesa bꞌingaena mɨlend. 21 Sɨ kon ɨta yɨmta ke wen tadarinyɨn dem, ajɨ kon kwa moga e aenyɨn da God ke ken ɨngar kɨma gou wa namɨn dem. Ɨ kwa naskand kea wa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap odede negɨr mɨle omnɨka eyento, opi re kɨlkɨl bꞌiyena mɨle, ɨ negɨr bꞌiyena mɨle, ɨ dɨde ɨsanikesa bꞌɨsɨngkandena bꞌiyena mɨle. Ajɨ rada wɨn makaima koina ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ kɨma bꞌingaena yɨt rɨrɨrɨnd bꞌatngapindam onggɨt rɨga wa gatab, dɨde rada ton ma engendi im tekeny onggɨtyam towaina omnɨki negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa, kon ma sobijog e gar kopa kɨma yii bꞌɨtrɨnenyɨn dem. Sɨ onggɨt paemb kon kwa moga e aenyɨn odedend wen odaram.

Copyright information for `GDR