2 Corinthians 13

Polɨmna Kikitum Nonony Yɨtkak

Sɨ kon ɨta nowam menon okasɨn wa pɨlwa. Ɨ kon opima ɨsagɨka teyeninyɨn dem onggɨt yɨna peba yɨt rɨrɨrɨnd da, “Bꞌɨsagɨka rɨgat bꞌogla ɨna komkesa bꞌɨsagɨka yɨt remjatenin rɨna ra nɨmog o nowa yɨr ungata rɨgap yɨpa rɨrɨrkɨpɨnd yɨt ɨmjatenyi.” Ɨ re kon naskand nɨmogɨm netkond wa pɨlwa dɨde wɨn kɨma wɨmena nekenond, kon kea onggɨtyam kesam negɨr mɨle omnɨka rɨga dɨde komkesa rɨga naskanaska nonony amneninond. Ɨ yu re kon wa pɨlke ewaikiti e nɨbnyɨn, ajɨ kon bꞌusaya ɨja im wen nonony tamneninyɨn rɨja na re wen nonony amneninond re kon nɨmogɨm wen adarinond. Sɨ ra kon bꞌusaya netken wa pɨlwa, kon ma ɨta yena kear tamninyɨn bꞌɨsagɨkam. Ɨ wɨn amaya ɨnsim singi ainindam odede ɨmjati yɨtkak utkundam da Kerisot ɨmɨnjog onggɨt danda kɨma yɨt apureninonj kor pɨlɨnd dɨde ɨngkaemb kon opurena eyeninyɨn wa pɨlwa. Sɨ ɨtemb jɨ koina ɨmjati yɨt da Keriso re ma danda kesa e wa wɨngɨrɨnd, ajɨ Ton re danda kɨma im wɨko omnɨka eyeniny wa wɨngɨrɨnd komkesa negɨr mɨle ongapam. Mop nokɨp Keriso ikonj onggɨt gowukoi wa re danda kesa jɨ kɨma

na, sɨ rɨgap Tin wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨko, ajɨ Ton yilo yokatonj Godɨmna danda kena. Sɨ sɨda kwa Tina ɨtmɨkitijog rɨga re danda kesa im wekenyɨn Ton re dɨde. Ajɨ daka sɨn kwa Ton kɨma yɨpand Godɨmna danda yokatonda rɨngkaim ra sɨn yilo okasu. Sɨ sɨn onggɨt danda kaim negɨr mɨle tangapindam wa wɨngɨrɨnd. Ɨ ɨngkaimemb wɨn notɨngwasindam da sɨn ɨmɨnjog Kerisom pɨlke ɨmjati yɨtkak im apurenindam.

Ɨ wɨn walenggyam bꞌobogɨl yɨr bꞌiyeninam rɨka wɨn gar ke utkunda mɨle nasim wekenyɨt o awɨr im. Ɨ ɨngkaimemb ket wɨn walenggyam bꞌɨtɨmjasindam. Ajɨ ra wɨn walenggyam maka bꞌatɨngwasindam da Yesu Keriso ɨta yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd, sɨ wɨn ra wɨngawɨnga ke bꞌedamkuri rɨga im taukindam. Ajɨ kon singi en da wɨn wumɨr okasya sowa gatab. Sɨ sɨn re kea sowa wɨngɨrɨnd sowalenggyam bꞌobogɨl yɨr bꞌiyentondam odedemb da rɨka sɨn ɨmɨnjog ɨtmɨkitijog rɨga im. Sɨ sɨn rɨrɨrkɨpjog na bꞌangwatentondam. Ɨ sɨn Godɨm pɨlwa yɨr opmita amnɨkenenindam da wɨn makwa opima nanggamog negɨrjog mɨle tamnɨkindam. Sɨ sɨn odede yɨr opmita amnɨkenindam re ma nok mim da sɨn pɨtapɨta taindam da sɨn re rɨrɨrkɨpjog ɨtmɨkitijog rɨga im, ajɨ nok mim da wɨn bꞌogɨl mɨle tamnɨkindam Godɨm wɨpɨnd, nangga ma jɨ rada sɨn sowalenggyam pɨtapɨta tainindam odede wɨp ke da sɨn re ma rɨrɨrkɨpjog ɨtmɨkitijog rɨga im. Mop nokɨp sɨn ma rɨrɨr im onggɨtyam wɨko omnɨkam nanggate ra ɨmɨnjog yɨtkak gou wa omneny, ajɨ nanggate ra ɨmɨnjog yɨtkak pumb wa urowateny. Ɨ ra wɨn danda kɨma towɨnkindam walenggyam negɨr mɨle ongapam, sɨn ukoi sam im taukindam ra sɨn sowaina negɨr mɨle bꞌɨsagɨkam danda gou wa omnyu. Sɨ sɨn odede im wa gatab yɨr opmita amnɨkenindam da wɨn gar ke utkunda ke rɨgajog taukindam walenggyam owɨnkam. 10 Sɨ onggɨt mop paemb kon naskanaska ɨtemb leta yɨrɨken wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat wɨn walenggyam negɨr mɨle tangapindam onggɨt leta yɨtkak rɨrɨrɨnd. Sɨ onggɨt kak ke ra kon netken wa pɨlwa, ɨdenat kon maka dɨng kɨma bꞌɨsagɨkam tamneninyɨn dem koina ɨtmɨkitijog rɨga danda rɨrɨrɨnd. Nokɨp kor Yonggyam ɨtemb danda nokawonj re nok mana da ɨdenat kon wen yɨm okawa teyeninyɨn bꞌobogɨl danda kɨma onyitam gar ke utkunda mɨlend, ajɨ ma nok mana da kon wen negɨr omnɨka teyeninyɨn.

Undwatapu Yɨtkak

11 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kikitum nitinjɨn. Wɨn ngolengole aininam! Ɨ wɨn bea dɨmdɨmjog mɨle wa ɨtekinam! Ɨ wɨn walenggyam bꞌugowa tuwenyɨt koina yɨt rɨrɨrɨnd! Ɨ yɨpaina nonykok kɨma tekenyɨt! Ɨ dɨde wɨn ngɨmbland tekenyɨt! Singi bꞌiyena dɨde ngɨmbla God wɨn kɨma! 12 Ɨ wɨn walenggyam simesime aininam yɨna bꞌamongnena kɨma. Sɨ komkesa yɨna rɨgap wen wɨdaemb yɨt amnanj.

13 Sɨ Yonggyam Yesu Kerisomna wurar dɨde Godɨmna singi bꞌiyena mɨle ɨ dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna bꞌinkɨndena mɨle komkesa wɨn kɨma!

Copyright information for `GDR