2 Corinthians 2

Ɨ kwa mop nokɨp kon kor nony mana danda kɨma odede tɨrɨr yomnond da ra kon yɨmta ke netken dem wa pɨlwa, makwa bꞌusaya gar bebɨg kɨma e dem. Mop nokɨp rako kon netkond wa pɨlwa dɨde ket wen gar bebɨgɨm amninond, sɨ wɨn re keakoa gar bebɨg nat wekenot. Sɨ yet rako ket ken samɨm nomnonj? Sɨ nok penaemb jɨ kon yɨpa peba yɨrɨkond wa pɨlwa, nokɨm da ra kon netken wa pɨlwa, ɨdenat kon maka gar bebɨg okatenyɨn towa pɨlke yepim ra ken bꞌogla samɨm notɨnenyi. Ɨ kon ɨmɨnjog ke yokatenond da ra kon sam taen, sɨ ɨngkaimemb wɨdaka kwa sam okatenya. Ɨ re kon ɨtemb peba yɨrɨkond, kon re ma sobijog bꞌɨdgotnena kɨma na dɨde gar kopa kɨma na nɨbnond. Sɨ kon ma sobijog yɨrekɨp kɨma na wa peba erɨkawond. Ajɨ kon wa erɨkawond re ma nok mana da wɨn gar bebɨg okasya, ajɨ nok mana da wɨn wumɨr okasya koina singi bꞌiyena mɨle rɨja im kon ukoijog wen singi eyeninyɨn.

Negɨr Mɨle Rɨgaina Negɨr Awɨr Omnam Bꞌingawa Yɨt

Sɨ yet re wa wɨngɨrɨnd rɨga gar bebɨgɨm amninonj, ton ma kena gar bebɨgɨm nomnonj, ajɨ wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga na gar bebɨgɨm amninonj. Sɨ kon ra ɨmɨnjogjog e nitinjɨn da ton re wena komkesa gar bebɨgɨm amninonj. Ɨ rɨna re wa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap yɨpand onggɨt rɨgand bebɨgɨnd oramitena yiyenonda, sɨ ɨtemb re kea tinɨm rɨrɨrkɨpjog e. Sɨ wɨn omanda ket seg taindam. Ajɨ yu wɨn bꞌogla tina negɨr mɨle awɨr omnaindam dɨde ket bꞌobogɨl ugoya. Nokɨm da ɨdenat ton maka pɨnjog onggɨt gar kopand ɨbneneny dɨde ɨdenat onggɨt gar kopat maka tin kupkakupka negɨr omɨny. Sɨ onggɨt paemb kon wen tugoinyɨn da wɨn sosi rɨgap bꞌogla ɨmjasya bꞌogɨl nya ke ti pɨlɨnd singi bꞌiyena mɨle omnɨkam. Sɨ nok paemb jɨ kon odede yɨrɨken da ɨdenat kon ɨmɨnjog wumɨr taen wa gatab da rɨka wɨn opima komkesa koina bꞌingawa yɨtkak yɨmta undoka eyenindam. 10 Sɨ ra wɨn tina negɨr mɨle awɨr tamnindam, kodaka kwa opima tina negɨr mɨle awɨr tamninyɨn. Ɨ ra kon nanggamog negɨr mɨle awɨr tamnɨkinyɨn, sɨ kon negɨr mɨle awɨr amnɨkinyɨn re komkesa wanɨm bꞌogɨl onyita ma Kerisom wɨpɨnd. 11 Nokɨm da ɨdenat men maka Satanam gangga okau men negɨr nya wa wɨp omnenam. Mop nokɨp men wumɨrjog im wekenyɨn tina komkesa bꞌanygɨnena nya rɨngkaim re ton men ɨsamka niyeneniny negɨr omnɨkam.

Keriso re Yɨrkokar Okawam Ngɨrangngɨrang Gasa e

12 Sɨ kon opendond Trowa taun wa re Kerisomna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena mana. Ɨ ademb de Yonggyam kea mora nɨpangendawonj kornɨm onggɨtyam wɨko omnɨkam. 13 Ajɨ kon maike de koina gar ke utkunda yɨnggan Titond yodarond, sɨ odedep kon maike gar ngɨmbla awond. Ajɨ ademb de ket Trowa taunɨnd kon sosi rɨga wɨdaemb yɨt nena na amninond dɨde ket nekond Makedoniya eriya wa.

14 Sɨ men mera Godɨnd sɨteket yɨt yamnu. Mop nokɨp Tonɨt mera Kerisond yɨtmɨkitonj komkesa geja rɨga gou wa omnenam, ɨ Tonte men wɨp omnena niyeniny onggɨtyam Kerisomna geja rɨga gou wa omni mɨle wa. Ɨ dɨde Ton kwa men nɨtmɨkeneniny komkesa gatab wa Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam, ɨ komkesa rɨgap onggɨtyam yɨt utkundena wuweny re odede im rɨngmim re rɨgap bꞌogɨl ngɨrangngɨrang gasa utkundenenanj. 15 Mop nokɨp men re kea Godɨm pɨlwa oramiti rɨga im dɨde men re Kerisomna ngɨrangngɨrang gasa im wekenyɨn yɨrkokar okati rɨga wa wɨngɨrɨnd dɨde bꞌedamkuri rɨga wa wɨngɨrɨnd. 16 Sɨ men bꞌedamkuri rɨga wa pɨlwa uj ma ngɨrang im aindam rɨnte ra ten ujɨm tamniny. Ajɨ daka men yɨrkokar okati rɨga wa pɨlwa yɨrkokarɨm ngɨrang im aindam rɨnte ra ten dadal ngɨrpu kesa yɨrkokarɨm tamniny. Sɨ yete rɨrɨrkɨpjog rɨga onggɨtyam wɨko omnɨkam? 17 Sɨ sɨnsim onggɨtyam ɨmɨnjog Kerisomna wɨko rɨga. Mop nokɨp sɨn ma odede jogjog rɨga pɨla im yepim re wulkɨp oraka singind God ma yɨtkak wɨko yiyenyi, ajɨ sɨn ɨmɨnjog gar kae onggɨtyam wɨko omnɨka yiyenyu. Ɨ kwa sɨn God ma yɨtkak pɨtapɨta amnenenindam re Ti pɨlke okati yɨtkak rɨrɨr nasim ɨ Ti wɨpjog nasim ɨ dɨde Kerisomna danda kɨma im.

Copyright information for `GDR