2 Corinthians 3

Godɨmna Sisɨl Outɨnti Tɨrɨr Omnijog Yɨtkakɨmna Wɨko Rɨga Pol

Sɨ nɨnda rɨgap sowanɨm negɨr yɨt apurenenanj da sɨn nɨnda sosi wa wuwenyɨn re sowanɨm ongwata peba kesa im. Sɨ rɨngma, ma sɨn bꞌusaya sowalenggyam sowaina danda im pɨtapɨta tamnenenindam sɨn ongwatam? Sɨ rɨngma, rɨka sɨn singi aindam re nɨnda rɨga pɨla im yepim re towanɨm ongwata peba eyenanj wa pɨlwa o wa pɨlke emdanj towaina danda pɨtapɨta omnenam? Sɨ wɨn walenggyam re sowanɨm ongwata peba im, dɨde ɨtemb ongwata peba ɨrɨki yɨbɨm re sowaina gar nate. Sɨ komkesa sosi rɨga re wumɨr im dɨde ɨta ogenka yiyenyi. Ɨ sɨn wa wɨngɨrɨnd yotomonda Yesum gatab bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam, ɨ ɨdenatemb ket Yesu waina garɨnd peba erɨkinonj ngɨrpu komkesa sosip kea pɨtakɨpɨnd wumɨr auka wuweny wa gatab. Ɨ wɨn re ma pen ke ɨrɨki peba im, ajɨ yilo wɨmena Godɨmna Wɨngawɨnga ke ɨrɨki peba im. Ɨ kwa wɨn re ma gɨmopagpagɨnd ɨrɨki peba im odede rɨngma na re God gog yɨt erɨkinonj gɨmopagpagɨnd Mosem okawam. Ajɨ wɨn re gar kuwarɨnd ɨrɨki peba im.

Sɨ sɨn Kerisom pɨlkaim onggɨtyam yɨtkak kupkakupka ɨmɨnjog wumɨr akatenindam Godɨm wɨpɨnd. Ɨ kon ma nok ma nindenyɨn da sɨn sowalenggyam rɨrɨrkɨpjog rɨga mim bꞌagenaindam sowaina danda ke onggɨtyam wɨko omnɨkam. Ajɨ sɨn danda yokatenyu onggɨtyam wɨko rɨrɨrkɨpjog omnɨkam re Godɨm pɨlkae. Ɨ Godɨt sɨn rɨrɨrkɨpjog rɨga nomninonj sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtkakɨmna wɨko rɨgam. Ɨ ɨtemb yɨtkak re ma ɨrɨki gog yɨt kae, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna e. Mop nokɨp ɨrɨki gog yɨtɨt rɨga im uj andrɨkiny, ajɨ daka Yɨnayɨna Wɨngawɨngat rɨga wa yɨrkokar im agoniny.

Ɨ gog yɨt re gɨmopagpag nat ɨrɨki wekenonj dɨde gog yɨtɨmna wɨko re rɨga ujɨm oramita ma. Ajɨ onggɨtyam gog yɨtɨm tida kea bꞌogɨl ɨnyomarena yɨbnawonj. Sɨ Mosemna wɨpkak re onggɨt bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma na yɨbnonj rɨnte ra bꞌeteomneny. Sɨ onggɨt penaemb Israel rɨgap makwa rɨrɨr na dɨmdɨm tina wɨpkak yɨrɨk unjomkenam. Sɨ rɨngma, ma Yɨnayɨna Wɨngawɨngam wɨko re ukoijog bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma e? Sɨ rada gog yɨtɨmna rɨga negɨr ma bꞌɨsagɨka wɨko re bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma na yɨbnonj, sɨ bꞌogla negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna wɨko ra ukoijog bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma e ɨbɨm. 10 Mop nokɨp gog yɨt re bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma na yɨbnenonj, ajɨ re onggɨt sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtkakɨmna ukoijog bꞌogɨl ɨnyomarena pɨta awonj, sɨ ɨdenatemb onggɨtyam gog yɨtɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena re kea bꞌeomnenonj. 11 Mop nokɨp onggɨtyam bꞌeomnenam gog yɨt ikonj re bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma na, ajɨ tidaka onggɨtyam ngɨrpu kesa wɨmenam yɨtkakɨm re ukoijog e bꞌogɨl ɨnyomarena yɨbnau.

12 Sɨ onggɨt paemb sɨn onggɨt sisɨl tɨrɨr omnijog yɨtkakɨm pɨlke warɨm bꞌogɨl ɨsma yokatenyu, ɨ ket sɨn moga kesa onggɨtyam gatab pɨtapɨta amnenindam. 13 Ɨ sɨn ma odede im ɨt re Mose re dɨde. Sɨ Mose tina wɨpkakɨnd utwangkapu kobɨrgɨm yoramitonj re, nok mana da ɨdenat Israel rɨgap maka dɨmdɨm yɨrɨk unjomkenyi onggɨtyam tina engdeni wɨpkak rɨnte ra bꞌeteomneny yɨpa wɨnɨnd. 14 Ajɨ Israel rɨgaina gar re rogɨlkak im wekeny ngɨrpu yu odede ɨt re utwangkapu kobɨrgɨm oramiti re dɨde. Sɨ rada ton ogenka teyenanj kesam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtkak, ton ma opima nony taukenenanj. Nokɨp towaina utwangkapu kobɨrgɨm re ɨndaima towa pɨlɨnd otogɨki kesa wekeny. Sɨ onggɨtyam utwangkapu kobɨrgɨm ɨdenata totokenj, ra rɨgap Kerisond gar ke utkunda ke okasi. 15 Sɨ ngɨrpu yu rɨdenat ra rɨgap Mosemna gog yɨt tagenkanj, towaina gar re utwangkapu kobɨrgɨm ke ɨkangɨndi im wekeny. Sɨ onggɨt paemb ton ma opima onggɨt gog yɨt gatab nony aukenenanj. 16 Ajɨ rɨdenat ra ton tengenj Yonggyamɨm pɨlwa, onggɨtyam utwangkapu kobɨrgɨm ɨta totokenj. Sɨ ɨndamaemb ket nony auka ikeny. 17 Ɨ daka Yonggyam re Wɨngawɨnga e yɨbɨm, sɨ rokate ra onggɨtyam Yonggyamɨmna Wɨngawɨnga ɨbɨm, toda ɨta dɨkɨnd bꞌɨtrari mɨle. 18 Sɨ men komkesa re onggɨtyam wɨpkak utwangkapu kobɨrgɨm otogɨki im wekenyɨn. Sɨ men Yonggyamɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena pɨta wa yomnenyu dɨde ket Tonsim men netɨngkiny Tina wɨpkak pɨla. Sɨ Yonggyamɨmna Wɨngawɨngat ɨta ket mera pɨlɨnd onggɨtyam Kerisomna bꞌogɨl ɨnyomarena oikɨndena iyeny.

Copyright information for `GDR