2 Corinthians 4

Bꞌogɨljog Gasa Pam ke Omnɨki Dɨsikakɨnd

Ɨ God kea sɨn kear nomninonj, sɨ ɨngkaimemb sɨn onggɨtyam Kerisomna wɨko omnɨka eyenindam. Sɨ onggɨt paemb sɨn ma opima danda kesa ainindam onggɨt wɨko omnɨka wɨngɨrɨnd. Ajɨ sɨn erarkɨtondam komkesa ɨngar kɨma wɨgawɨga mɨle, ɨ sɨn ma opima engaenenindam rabem bꞌamnena mɨle, ɨ dɨde sɨn kwa ma opima God ma yɨtkak askamkenenindam. Ajɨ sɨn ɨnta ɨmɨnjog yɨtkak nena rɨga wa pɨlwa pɨtapɨta amnenenindam. Sɨ komkesa rɨga wumɨr im onggɨtyam sowaina mɨle gatab rɨnsim re sɨn dɨmdɨmjog amnɨkenenindam Godɨm wɨpɨnd. Ɨ daka towaina kukɨp ke nonykokɨp kwa yɨpand gɨlgɨl emjatenanj onggɨtyam sowa gatab. Ɨ sɨn God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt e pɨtapɨta yomnenyu. Ajɨ rada onggɨtyam yɨt nony auki kesa utwangki e yɨbɨm, sɨ ɨtemb nony auki kesa utwangki mɨle re towanɨm nena ma yepiya ra negɨr okasi. Ɨ onggɨt gowukoyɨmna god, Satanate gar ke utkunda kesa rɨgaina gar dumdum omnɨka eyeniny, nokɨm da ɨdenat ton maka God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨtɨmna ngaya yɨr ongong iyenyi. Sɨ onggɨt bꞌogɨl ɨnyomarenamna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt re Kerisom pɨlkae yete re Godɨmna wɨpkak e yɨbɨm. Mop nokɨp sɨn ma sowainajog gatab im pɨtapɨta amnenindam, ajɨ sɨn pɨtapɨta yomnenyu da Yesu Keriso re Yonggyam e dɨde kwa da sɨn sowalenggyam re waina wɨko rɨga pɨla im wanɨm bebɨg kɨma wɨko omnɨka eyenindam Yesu map. Ɨ God naska yindonj da, “Ngaya bꞌogla bꞌanyoraten sɨbɨb bora ke!” Sɨ onggɨt Godtemb meraina garɨnd ngaya enyorka eyeniny wumɨr okatenam Tina bꞌogɨl ɨnyomarena gatab. Ɨ ɨtemb ngaya re Yesu Kerisomna wɨpkak nate yɨbɨm.

Sɨ sɨn kea onggɨtyam bꞌogɨljog gasa yokatonda, ajɨ sɨn ɨtemb bꞌogɨljog gasa owama yiyenyu re pam ke omnɨki dɨsikak pɨla ɨsambɨka kɨma jɨ nate. Nokɨm da ɨdenat sɨn ongwasu da ɨtemb bꞌogɨljog gasa owamam ukoijog danda ikonj re Godɨm pɨlkena ajɨ ma sowa pɨlkena. Sɨ sɨn komkesa gatab ke bebɨg kaim ɨwatɨnti wekenyɨn, ajɨ maike kwa onggɨtyam bebɨgɨp rɨrɨr na sɨn gou wa omnenam nomnento. Ɨ sɨn nonysɨpsɨp map makwa wumɨr na wekenond rɨja im mɨle omnɨka eyenindam, ajɨ sɨn maike kwa danda kesa aukɨtondam. Ɨ sɨn negɨr ma bꞌɨdgotnena yokatenenyu, ajɨ God maike kwa nɨrareninonj. Ɨ rɨgap sɨn ipowa niyenenanj gou wa omnenam, ajɨ sɨn maike kwa negɨr yokatonda. 10 Sɨ ita wɨnɨnd sɨn ma sobijog im bꞌɨdgotnena akatenenindam sowaina jɨwɨnd, sɨ odede nya kaemb sɨn Yesumna uj yingg yokatenenyu. Nokɨm da ɨdenat Godɨmna dandat Yesumna yilo yɨrkokar daka kwa pɨta omnena iyeny sowaina jɨwɨnd. 11 Ɨ sɨn re yilo im wɨmena wuwenyɨn, ajɨ ita wɨnɨnd sɨn uj okatenam bebɨg im wɨp awarkenenindam Yesu map. Nokɨm da ɨdenat Godɨmna dandat Yesumna yilo yɨrkokar daka kwa pɨta omnena iyeny sowaina jɨwɨnd rɨnsim ra uj taukanj. 12 Ɨ sɨn wanɨm yɨrkokar yɨtkak pɨtapɨta yomnenenyu re odede bebɨg kɨma im. Sɨ onggɨt paemb ujɨt wɨko omnɨka yiyeny sowa pɨlɨnd, ajɨ onggɨtyam sowaina uj ɨsma kaemb yilo yɨrkokarɨt wɨko omnɨka yiyeny wa pɨlɨnd. 13 Ɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Kon Godɨnd gar ke utkunda ke yokatond, sɨ onggɨt penaemb kon yɨtnono aenond.” Ɨ sɨda odede yɨpa wɨp gar ke utkunda kɨma im wekenyɨn. Sɨ sɨn Godɨnd gar ke utkunda ke yokasu, sɨ onggɨt paemb sɨn yɨtnono aenindam. 14 Ɨ men wumɨr im da God yet re Yonggyam Kerisond yutnyitonj, Ton ɨta kwa men nutnɨkiny dem Yesu kɨma yɨpand awowɨm, dɨde kwa sɨn wɨn kɨma yɨpand Ti wɨpɨnd notowɨnkiny dem yɨpand sam okatenam. 15 Mop nokɨp sɨn wanɨm bꞌogɨl mim onggɨtyam komkesa bꞌɨdgotnena akatenenindam, nokɨm da ɨdenat Godɨmna wurar ukoi kana bꞌusmurena ikeny jogjog rɨga wa pɨlwa, ɨ ɨngkaimemb bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma sɨteket yɨt ukoi kana bꞌusmurena tuweny Godɨm pɨlwa.

16 Sɨ onggɨt paemb sɨn ma opima danda kesa aukenenindam. Ajɨ nangga ma jɨ rada sowaina gɨm ke jɨ re pɨl im ɨtrɨngka wuweny bꞌɨdgotnena map, ajɨ sowaina kukɨpɨp re sisɨl danda im okatena eyenenanj bibɨr weanjweanj. 17 Mop nokɨp onggɨtyam sowaina bꞌɨdgotnena re yiyoyoi im dɨde sobijog im, ajɨ sɨn onggɨtyam bꞌɨdgotnena ke ngɨrpu kesa bꞌogɨl ɨnyomarena e okasu dem. Sɨ onggɨtyam bꞌɨdgotnena re yiyoyoi e dɨde sobijog e, ajɨ onggɨtyam bꞌogɨl ɨnyomarena re ngɨrpu kesa e dɨde ukoijog e dem. 18 Sɨ sɨn ma opima kɨnyɨr ainindam onggɨtyam gasam rɨnsim re yɨr ongong eyenindam, ajɨ onggɨt gasa mim rɨnsim re maka yɨr ongong eyenindam. Mop nokɨp opimemb yɨr ongong gasa re yiyoyoi im ajɨ onggɨtyam yɨr ongong kesa gasa re ngɨrpu kesa im.

Copyright information for `GDR