2 Corinthians 5

Sisɨl Jɨ Pumb Tunggɨnd

Mop nokɨp men wumɨr im da meraina gowukoi jɨ re plaimet pɨla im, sɨ ra onggɨtyam meraina gowukoi jɨ uj taukanj odede im rɨngma ra plaimet tosmulis, sɨ men Godɨm pɨlke sisɨl jɨ im takasindam dadal ngɨrpu kesa wɨmenam pumb tunggɨnd. Ɨ opimemb sisɨl jɨ ra ma rɨgaina yɨm ke orangi met pɨla im dem. Sɨ men onggɨt gowukoi jɨ ke wɨmena wɨngɨrɨnd ma sobijog nony pumbpumb im wekenyɨn, sɨ sɨn ukoi singi im ainindam da sɨn wanakana im pumb tunggɨnd sisɨl jɨ taukindam kobɨrgɨm bꞌikoka re dɨde. Sɨ men odede sisɨl jɨ im bꞌitkokindam dem, ɨ ɨdenatemb meraina wɨngawɨnga jɨ kɨma taukanj dem pumb tunggɨnd wɨmenam. Ɨ men onggɨt gowukoi jɨ ke bebɨg kɨma wɨmena wɨngɨrɨnd ma sobijog gar kopa kɨma im wekenyɨn. Sɨ onggɨt paemb men singi ainindam re ma onggɨt gowukoi jɨ otogɨka mim ajɨ sisɨl jɨ bꞌikoka mim. Nokɨm da ɨdenat onggɨtyam ujɨmna jɨ tengendanj sisɨl jɨ wa ngɨrpu kesa yɨrkokar wɨmenam. Sɨ God kea onggɨtyam sisɨl jɨ awowɨm nya yongonjenonj meranɨm dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wɨmenam de pumb tungg wa, ɨ Ton ket mera Yɨnayɨna Wɨngawɨnga nokainonj, nokɨm da ɨdenat onggɨtyam Tina ongonjeni mɨle rɨrɨrkɨp tainy mera pɨlɨnd.

Sɨ onggɨt paemb men ɨmɨnjog nony ɨjawa kɨma gar sam aukenenindam. Ajɨ men wumɨr im wekenyɨn da opi re men onggɨt gowukoi jɨ kɨma wɨmena wuwenyɨn, men ma opima Yonggyam kɨma wɨpwɨp aena wuwenyɨn onggɨt jɨ ke. Sɨ men wɨmena wuwenyɨn re gar ke utkunda kaim, ajɨ ma ɨngkaim nangga im re men yɨr ongong eyenindam. Ɨ men ɨmɨnjog nony ɨjawa kɨma im wekenyɨn, ajɨ daka men nony menamena amnɨkenenindam da ɨtemb re bꞌogɨljog e meranɨm onggɨtyam gowukoi ɨraram dɨde ket wɨmenam Yonggyam kɨma de pumb tunggɨnd. Sɨ onggɨt paemb men gar singi kɨma nony nɨsonggaeneniny Yonggyamɨm sam okaena rɨga awowɨm, nangga ma jɨ rada men onggɨt gowukoyɨnd tekenyɨn o rada demb de tekenyɨn pumb tungg wa. 10 Mop nokɨp men komkesa opima towɨnkindam dem Kerisomna bꞌɨsagɨkapu pɨpmet wɨpɨnd. Nokɨm da ɨdenat men yɨpayɨpa rɨgap mɨra imda teyenindam dem meraina jɨ ke wɨko omnɨka rɨrɨrrɨnd bꞌogɨl mɨra o mɨnda negɨr mɨra.

Rɨgarɨga Omnenam Wɨko Rɨga

11 Sɨ onggɨt paemb sɨn onggɨtyam Kerisomna bꞌɨsagɨka gatab ukoijog moga yuwadenenyu dɨde rɨga danda kɨma ɨl ongka eyenindam Kerisond moga uwadam. Sɨ God opima pɨtakɨpɨnd sɨn yɨr nongeneniny rɨja im re sɨn ɨmɨnjog dɨmdɨm wɨko omnɨka yiyenyu. Ajɨ daka kon kwa gar ke singi aenyɨn da wɨn bꞌogla pɨtakɨpɨnd wumɨr okasya onggɨtyam kor gatab waina kukɨpɨnd nonykok ke ɨmjatena kɨma. 12 Sɨ ma nok mim wa erɨkaindam da wɨn sɨn bꞌusaya notɨngwasindam, ajɨ nok ma da sɨn wa bꞌogɨl gangga takau onggɨtyam sowaina wɨko gatab bꞌobogɨl wumɨr okatenam. Ɨ ɨngkaimemb wɨn ket bꞌasourena tuwenyɨt sowa gatab da sɨn ɨmɨnjog dɨmdɨm im gar ke wɨko omnɨka eyenindam. Nokɨm da ɨdenat wɨn ten bꞌobogɨl mɨra tamnenindam yepim re bꞌasourena wuweny gɨm ke gasa nenam, ajɨ ma gar ke gasa mim. 13 Sɨ onggɨt gɨm gasam bꞌasourena rɨgap sowa gatab endenanj da sɨn re korɨrkorɨr rɨga im. Sɨ bꞌogla, rada ton sɨn nogenairanj korɨrkorɨr rɨga mim, sɨ ɨtemb re Godɨm bꞌogɨl ɨnyomarena okawam e. Ɨ rada kwa ton sɨn nogenairanj bꞌogɨl nony menamena rɨga mim, sɨ ɨtemb re wanɨm bꞌogɨlɨm e. 14 Mop nokɨp Kerisomna singi bꞌiyena mɨlete sɨn danda kɨma ningaeneniny ɨmɨnjog dɨmdɨm mɨle omnɨkam. Nokɨp sɨn wumɨr im onggɨt gatab ɨt re da yɨpaina rɨga Yesu Keriso re kea uj awonj komkesa rɨga map, sɨ sɨn ɨmɨnjog ke yokatenyu da sowaina komkesa gɨm ke gowukoi rɨga re kea uj aukɨto Tina uj kɨma yɨpand. 15 Ɨ Keriso kea komkesa rɨga map uj awonj, nokɨm da ɨdenat Ti pɨlke yɨrkokar okati rɨga maka ket wɨmena tuweny towaina singind, ajɨ Tinɨm nenam yet re towanɨm map uj awonj dɨde utnyitonj uj ke.

16 Sɨ onggɨt paemb sɨn otade ke makwa ɨta yɨna rɨga yɨr iyenyu gɨm ke gowukoi rɨgaina nonyɨk bꞌamdena ke. Nangga ma jɨ rada sɨn naskand kea Kerisom gatab yɨr yiyenenonda gɨm ke gowukoi rɨgaina nonyɨk bꞌamdena ke, ajɨ yu sɨn makwa opima ket odede ainindam. 17 Sɨ onggɨt paemb yet ra Kerisond gar ke utkunda ke okas, ton re kea sisɨl otobarki rɨga e ainy. Sɨ tina kesam gɨm ke gowukoi rɨga re kea bꞌeomneny, dɨde ket sisɨl yɨrkokar kɨma rɨga e ainy. 18 Ɨ opimemb komkesa mɨle re Godɨm pɨlkaim. Sɨ God kea Kerisond wul bꞌagbagɨnd yoramitonj ɨ ɨngkenaemb ket Ton Tilenggyam rɨgarɨga awonj men kɨma, ɨ daka ket mera wɨko nokainonj ɨt re da rɨga iyenam Ti pɨlwa Ton kɨma rɨgarɨga awowɨm. 19 Ɨ isɨpkita ɨja emb jɨ da God kea Kerisom pɨlɨnd yɨbnonj, nokɨm da ɨdenat Ton Tilenggyam gowukoi rɨga kɨma rɨgarɨga tainy. Sɨ Ton maka rɨgaina negɨr mɨle agenkinonj mɨra omnam, ajɨ eomnenainonj Keriso map, ɨ daka ket mera pɨlɨnd onggɨtyam rɨgarɨga omnena yɨtkak yoramitonj ɨt re da rɨga iyenam Ti pɨlwa Ton kɨma rɨgarɨga awowɨm. 20 Sɨ onggɨt paemb sɨn re Godɨmna nyɨ kɨma opurena rɨga im Kerisond pɨtapɨta omnenam. Ɨ Godte sɨn ningaeniny danda kɨma rɨga ugowam. Sɨ odede nya kaemb sɨn wen tengaindam Kerisomna nyɨ kɨma da, “Wɨn God kɨma rɨgarɨga aina!” 21 Sɨ Keriso re negɨr mɨle kesa rɨga na yɨbnonj, ajɨ God kea meraina negɨr mɨle Ti pɨlɨnd aramisinonj, ɨ ɨngkenaemb Keriso ket negɨr mɨle rɨga awonj ngɨrpu Ton ket onggɨtyam meraina negɨr mɨle eomnenam uj awonj. Nokɨm da ra men Kerisond gar ke utkunda ke okasu, sɨ ɨngkaemb ket men Godɨmna negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okasu.

Copyright information for `GDR