2 Corinthians 6

Ɨ sɨn re God kɨma yɨpand wɨkomad im, sɨ onggɨt paemb sɨn wen tugoindam da, “Wɨn goro onggɨtyam Godɨmna wurar yɨtkak kɨp kesa gɨm ke okatena!” Mop nokɨp God yindeny yɨna peband da,

“Kon utkundond moina yɨr opmita re ɨmɨnjog wɨn nat.
Ɨ Kon men yɨm mokawond re yɨrkokar okatam bibɨr nat.”
Sɨ yɨr de, yu re ɨmɨnjog onggɨtyam wɨn e ainy onggɨtyam Godɨmna wurar yɨtkak okatam. Ɨ yɨr de, yu re kwa ɨmɨnjog onggɨtyam bibɨr e ainy yɨrkokar okatam.

Polɨmna Bebɨg Okateni gatab Yɨt

Sɨ sɨn ma opima odede mɨle amnɨkenenindam rɨnsim ra yɨpa rɨgand negɨr wa ombombrenam omneny. Sɨ nangga paim sɨn odede yɨr bꞌɨpka wuwenyɨn re, nokɨm da ɨdenat maka yɨpa rɨgat onggɨtyam sowaina Godɨm pɨlwa rɨga iyena wɨko bꞌinjawam omneny. Ɨ sɨn bꞌingaenenindam sowaina komkesa mɨlend sowalenggyam bꞌangwatam da sɨn re ɨmɨnjog Godɨmna wɨko rɨga im. Sɨ sɨn ɨnsimemb jɨ bꞌengabenga wɨp bebɨg mɨmkam kɨma wɨp owarkena eyenindam, opi re ukoi bꞌɨdgotnena, ɨ ukoi bebɨg kɨma negɨr mɨle, ɨ dɨde gar bebɨg omnɨka mɨle. Ɨ kwa sɨn odede mɨle na wɨp owarkena eyentondam sowalenggyam bꞌangwatam da sɨn re ɨmɨnjog God ma wɨko rɨga im. Sɨ rɨgap koi kɨma nenegɨr kana ipowa niyenento, ɨ sɨbɨbmetɨnd oramka niyenento, ɨ dɨde rɨga bobop soro kɨma geja niyenento. Ajɨ sɨn God ma wɨko omnɨkand wɨram kesa bꞌasowa wuwenond, ɨ yutunga kesa aukenentondam, ɨ dɨde owoupand wekenenond. Ɨ kwa sɨn odede mɨle im omnɨka eyenindam sowalenggyam bꞌangwatam da sɨn re ɨmɨnjog God ma wɨko rɨga im. Sɨ sɨn kɨlkesa mɨle im omnɨka eyenindam, ɨ God ma yɨt wumɨr okati kɨma im mɨle omnɨka eyenindam, ɨ musɨk wɨmena mɨle omnɨka eyenindam, ɨ wurar mɨle im omnɨka eyenindam, ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna danda kaim mɨle omnɨka eyenindam, ɨ dɨde ɨmɨnjog singi bꞌiyena kɨma mɨle im omnɨka eyenindam. Ɨ sɨn kwa ɨmɨnjog God ma yɨtkak nena im pɨtapɨta omnena eyenindam, sɨ Godɨmna dandate wɨko omnɨka yiyeny sowa pɨlɨnd. Ɨ sɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle im omnɨka eyenindam. Sɨ onggɨt mɨletemb sɨn bꞌɨrmekam nomneniny dɨde ten ejgatenam nomneniny yepim re sɨn bꞌengabenga nya ke negɨr omnɨka niyenenanj. Ɨ sowaina wɨko wɨngɨrɨnd, nɨndap sɨn esourena im niyenenanj, ajɨ daka nɨndap re ɨsnawa kesa ɨngar mim nomnɨkenenanj. Ɨ nɨndap re nenegɨr kana im sɨn nɨjongkenenanj, ajɨ daka nɨndap re bꞌobogɨl kana im sɨn nusenenanj. Ɨ kwa nɨnda rɨgap sɨn usenena niyenenanj da sɨn re bꞌanygɨnena rɨga im, ajɨ sɨn apurenindam re ɨmɨnjog yɨtkak nena im. Ɨ nɨnda rɨgap sɨn usenena niyenenanj da sɨn re ma ongwati rɨga im, ajɨ sɨn re ɨmɨnjog ongwati rɨga im. Ɨ rɨgap sɨn uj mim numunenenanj, ajɨ yɨr de, sɨn re yilo im wɨmena wuwenyɨn. Ɨ rɨgap sɨn negɨr ma bꞌɨsagɨka wa oramitena niyenenanj, ajɨ sɨn makaima uj aukindam. 10 Ɨ sɨn gar bebɨg kɨma im wɨmena wuwenyɨn, ajɨ sɨn ita wɨnɨnd ukoi sam im aukenenindam Godɨm wɨpɨnd. Ɨ sɨn gasa kesa rɨga pɨla im wɨmena wuwenyɨn, ajɨ sɨn rɨga wɨngawɨnga ke jogjog gasa kɨma rɨga mim amnɨkenenindam. Ɨ kwa sɨn ma gasa tɨb kɨma im wɨmena wuwenyɨn, ajɨ sɨn komkesa gasam awɨr im bꞌaraka wuwenyɨn.

11 Korinto rɨga! Sɨn kea pɨtakɨpɨnd yɨt opurena eyentondam wanɨm, ajɨ maka nangga na yoimantonda. Dɨde sowaina gar re ingolendi im wekeny wanɨm. 12 Sɨ ma sɨnpiya waina gar ɨdokam amnentondam, ajɨ wada waina ɨpɨndenapiya waina gar ɨdokam amnento. 13 Sɨ kon wen yɨt tatainyɨn ra kor bꞌɨgawarjog pɨla im da wɨn bꞌogla sowanɨm waina gar engolenjinam.

Gar ke Utkunda kesa Rɨga kɨma Bꞌinkɨndena gatab Nonony Yɨtkak

14 Sɨ wɨn goro gar ke utkunda kesa rɨga kɨma bꞌeteomkeninam gɨlgɨl wɨko omnɨkam. Mop nokɨp negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga ake negɨr mɨle rɨga ma rɨrɨr i kekeg taya, dɨde ngaya ake sɨbɨb ma rɨrɨr i yɨpand bꞌitɨnkɨndenya. 15 Sɨ rɨdede i Keriso ake Beliyar, ɨt re Satana, yɨpand nonykok taramisinya? Ɨ rɨdede e gar ke utkunda rɨga wɨkomad tainy gar ke utkunda kesa rɨga kɨma? 16 Ɨ Godɨmna yɨnamet re makwa rɨrɨr e bꞌanygɨnena god aidol kɨma yɨpand tainy. Mop nokɨp men re yɨrkokar Godɨmna yɨnamet im, odede rɨja e re God yindeny yɨna peband da,

“Kon ɨta nɨtɨbnyɨn ton kɨma, ɨ ɨta kwa netkenyɨn towa wɨngɨrɨnd.
Sɨ Kon towanɨm ra God e taen, ɨ dɨde ton ra Koina rɨga im taukanj.”
17 Sɨ onggɨt paemb Yonggyam God yindeny da,

“Wɨn rɨga wa pɨlke ewaikisinam, ɨ ket wenta bobo ainam yɨna mɨle omnɨkam.
Ɨ wɨn goro tasopainam kɨl kɨma gasa, sɨ ɨngkaimemb Kon wen takasinyɨn.”
18 Ɨ kwa Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Yonggyam God yindeny da,

“Sɨ Kon wanɨm taen ra Bꞌu e.
Ɨ dɨde wɨn Kornɨm taindam ra leo bꞌɨga im dɨde ngɨmngai bꞌɨga im.”
Copyright information for `GDR