2 Corinthians 7

Sɨ onggɨt paemb, kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn, men opima onggɨtyam komkesa tɨrɨr omni yɨt awamindam, sɨ men bꞌogla meralenggyam kɨlkesa raukinum komkesa kɨlkɨl mɨle ke gɨm ke dɨde wɨngawɨnga ke. Ɨ men kwa bꞌogla Godɨnd moga yuwadenu, ɨ ɨngkaimemb men kupkakupka yɨna taukindam.

Korinto Sosimna Engenda Mɨle dɨde Polɨmna Sam

Sɨ wɨn bꞌogla waina gar engolenjinam sowanɨm. Nokɨp sɨn makwa ya pɨl mana negɨr kɨma kaokao mɨle amnɨktondam. Ɨ kwa sɨn makwa ya mana gar ke utkunda mɨle negɨr yomnɨkawonda. Ɨ dɨde kwa sɨn makwa yena bꞌanygɨnena nya ke ɨl ongka eyentondam sowanɨm bꞌogɨl okatam. Ɨ kon ma wen negɨr ma bꞌɨsagɨka mim amninyɨn. Mop nokɨp kon naska nata nindenond da wɨn bꞌogla sowaina garɨnd tekenyɨt, nokɨm da ɨdenat men yɨpand bꞌinkena tuwenyɨn yilo wɨngɨrɨnd ngɨrpu uj. Ɨ Kon wanɨm ukoi danda kɨma bꞌobogɨl yɨmjatenyɨn, ɨ dɨde kon ma sobijog im wen asoureninyɨn. Sɨ nangga ma jɨ rada sɨn jogjog bꞌengabenga wɨp bꞌɨdgotnena im akatenindam, ajɨ kon bꞌogɨl seo nate nɨbnenenyɨn, dɨde ukoi samte ken nɨgwandeny.

Mop nokɨp re sɨn Makedoniya wa tuwond, sowaina jɨwɨp maka wɨram yokateneno, ajɨ sɨn komkesa gatab ke bꞌɨdgotnena na akatentondam. Sɨ sɨn bau ke leny bꞌagawa na wuwenond nɨnda rɨga kɨma dɨde gar wa moga na aukenentondam. Ajɨ God re ɨrɨnena rɨga wa bꞌogɨl bꞌugowa rɨga e. Sɨ re Tito opendonj sowa pɨlwa, God kea sowa bꞌogɨl bꞌugowa nogoninonj tina openda ke. Ajɨ ma tina openda gatab nena kena bꞌogɨl bꞌugowa akatentondam, ajɨ daka kwa kea onggɨt bꞌogɨl bꞌugowa yɨt ke rɨna re wɨn ti yogontondam. Sɨ Tito kea sowa bꞌagenayonj da wɨn ma sobijog e ken singi niyenya yɨr ongongɨm, ɨ wɨn ma sobijog gar kopa kɨma e kear nomnenya waina omnɨki negɨr mɨle map, ɨ dɨde kwa wɨn ma sobijog im kor gatab ɨrmekam singi ainindam. Sɨ kon onggɨt tina yɨdɨr yɨt map ma sobijog e bꞌusaya gar sam aenyɨn. Ɨ nangga ma jɨ rada ke koina letat wen nony bebɨgɨm amninonj, yu kon ma ɨta nony ke yɨrɨnenyɨn onggɨtyam koina leta gatab. Mop nokɨp nangga ma jɨ rada naskand kon yɨrɨnenond, kon kea wumɨr yokasɨn da onggɨt koina letat wen nony bebɨgɨm amninonj re sobijog gangga nena nat. Sɨ yu kon ukoi sam nate nɨbnyɨn. Ajɨ ma onggɨt pae da wɨn kea nony bebɨg yokatenonda koina leta ke, ajɨ nok pae da wɨn kea onggɨt nony bebɨg ke gar engkɨtondam waina negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa. Mop nokɨp wɨn nony bebɨg yokatenonda re Godɨmna singi nat, nokɨm da ɨdenat wɨn maka kɨp kesa bꞌɨdgotnena okasya sowa pɨlke. 10 Mop nokɨp Godɨmna oramiti nony bebɨgɨt rɨgam pɨlɨnd wɨko omnɨk ra tina negɨr mɨle ke engenda ma Godɨm pɨlwa, ɨ ket wɨp yii ra yɨrkokar okatam nya wa e. Sɨ ɨtemb re ma ɨrɨnena kɨma e. Ajɨ gowukoi rɨgaina oramiti nony bebɨgɨt rɨgam pɨlɨnd wɨko omnɨk ra uj okata ma. 11 Sɨ yɨr de, wɨn kea onggɨtyam nony bebɨg yokatenonda rɨna re God Tina singind yoramitonj. Sɨ rɨdede na onggɨtyam Godɨmna oramiti nony bebɨgɨt wɨko omnɨka yiyenonj wa wɨngɨrɨnd? Sɨ opimemb jɨ ɨsma: sɨ wɨn ɨta ita wɨnɨnd ken nony kɨkɨb nomnɨkenya, ɨ kwa wɨn waina mɨle pɨtakɨpɨnd isɨpkena niyenaindam ɨrmekam, ɨ kwa wɨn walenggyam ma sobijog gar soro kɨma im yɨr ongong eyenindam waina omnɨki negɨr mɨle gatab, ɨ kwa wɨn ma sobijog e Godɨnd moga yuwadenenya koina wɨp iyena danda gou wa omnena map, ɨ kwa wɨn ma sobijog im singi aenindam kon kɨma bꞌinkɨndenam, ɨ kwa wɨn ma sobijog gar ke singi im aenindam kor gatab ɨrmekam, ɨ dɨde kwa wɨn ma sobijog danda kɨma bꞌɨsagɨka e omnɨka yiyenya negɨr mɨle gatab. Sɨ wɨn walenggyam pɨta wa aukindam onggɨtyam komkesa mɨle wɨngɨrɨnd da wɨn re kɨlkesa im mɨle amnɨkenindam. 12 Sɨ nangga ma jɨ rada konɨt naskand wa leta erɨkawond, ajɨ kon ma onggɨt rɨga mop penaemb leta yɨrɨkond yet re onggɨtyam negɨr kɨma kaokao mɨle yomnɨkonj, o mɨnda onggɨt rɨga mop penaemb yet re onggɨtyam negɨr kɨma kaokao mɨle ke negɨr yokatonj. Ajɨ kon onggɨt mop penaemb leta yɨrɨkond da ɨdenat waina nony kɨkɨb omnɨka mɨle pɨta wa tainy Godɨm wɨpɨnd rɨna re wɨn omnɨka yiyenonda sowa gatab. 13 Sɨ onggɨt mop paimemb sɨn bꞌogɨl bꞌugowa yokatenyu.

Ɨ ma sɨn onggɨtyam bꞌogɨl bꞌugowa nena e yokatenyu, ajɨ Titote bꞌusaya kwa ukoijog gar sam nomnɨkeneniny tina sam ke. Mop nokɨp ton komkesa wa pɨlkena gar sam kɨma nony bꞌogɨl yokatenenonj, re ton wɨmena yikenonj wa wɨngɨrɨnd.
14 Sɨ kon kea wen asoureninond Titom pɨlwa, sɨ onggɨtyam koina bꞌasourena wanɨm re maka ɨngarɨm awonj, nokɨp wɨn kea onggɨtyam koina bꞌasourena yɨt rɨrɨrɨnd mɨle amnɨktondam. Ɨ sɨn wanɨm yɨt apurentondam re komkesa ɨmɨnjog yɨtkak na. Sɨ kwa daka yɨpa wɨp nya kena onggɨtyam bꞌasourena re kea ɨmɨnjogɨm awonj rɨna re sɨn Titom pɨlɨnd asourentondam. 15 Ɨ Titomna kukɨp ke singi bꞌiyena wanɨm re kea bꞌusmurena e yik. Nokɨp ton ɨta nonyɨk eyeneniny rɨdede na re wɨn komkesa tin moga kɨma dɨde kaktɨtɨ kɨma simesime omnam yɨsnaenonda, dɨde kwa wɨn komkesa tinɨm bꞌakaenentondam. 16 Sɨ kon ma sobijog nony sam e aenyɨn, nokɨp kon ɨta kupkakupka nony bꞌɨjawa yoramisɨn wa pɨlɨnd.

Copyright information for `GDR