2 Corinthians 8

Gar ke Utkunda Rɨgaina Wurar Mɨle gatab Yɨt

Sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn wen ɨnsim wumɨr tamnenindam rɨja na re God wurar mɨle omnɨkam wurar agoninonj sosi nata Makedoniya eriya wɨngɨrɨnd. Sɨ nangga ma jɨ rada bꞌengabenga wɨp bꞌɨdgotnenap kea ten otonkena eyento, ton ukoijog sam na aukenento Keriso map. Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada ton gasa kesajog na wekenonj, towaina ukoijog wurar mɨle kea ukoi kana bꞌusmurena yikenenonj. Mop nokɨp kon yɨr ungata yɨt nitinjɨn da ton kea towaina danda rɨrɨrɨnd wurar wulkɨp aramkenento, ɨ ma ɨna nena na, ajɨ ton kea kwa towaina danda yɨgwandeneno bꞌusaya wurar wulkɨp tumɨnd oramkam. Sɨ ton odede aramkenento re towainajog singi rɨrɨr nat. Sɨ ton jogjogpyam sɨn ɨl ongka niyenento odede bꞌarkena kɨma da, “Sɨn singi im onggɨtyam wurar mɨle omnɨkam wurar okasu dɨde yɨna rɨga wa yɨm okawam wulkɨp tasaindam yepim re Yuda eriyand wekeny.” Sɨ ton ma ɨja na yomnɨko rɨja na re sɨn singi yoramitonda towanɨm omnɨkam. Ajɨ ton Godɨmna singi rɨrɨrɨnd naska towalenggyam kupkakupka bꞌakauto Yonggyamɨm pɨlwa ɨ dɨde ket sowa pɨlwa. Sɨ onggɨt penaemb sɨn Titond yugowonda, nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam wurar mɨle undwas rɨna re ton naskand yotomonj wa wɨngɨrɨnd. Sɨ wɨn ukoijog danda kɨma im onggɨtyam komkesa mɨle omnɨka eyenindam, opi re gar ke utkunda mɨle, ɨ yɨtkak opurena mɨle, ɨ wumɨr okata mɨle, ɨ kupkakupka yɨm bꞌakawa singi mɨle, ɨ dɨde singi bꞌiyena mɨle rɨna re wɨn yokatonda sowa pɨlke. Sɨ wɨn bꞌogla kwa onggɨtyam wurar mɨle daka odede yɨpa wɨp ke ukoijog danda kɨma omnɨka iyenya.

Sɨ kon ma bꞌingawa yɨt im amninyɨn onggɨt wurar mɨle omnɨkam. Ajɨ kon Makedoniya rɨgaina gar ke singi kɨma wurar mɨle omnɨka gatab e nindenyɨn, ɨ ɨngkaimemb kon wen atonkisinyɨn ɨmjatam da rɨka waina singi bꞌiyena mɨle re ɨmɨnjog e towaina mɨle re dɨde. Mop nokɨp wɨn wumɨr im mera Yonggyam Yesu Kerisomna wurar. Sɨ Ton re jogjog gasa kɨma rɨga na yɨbnonj de pumb tunggɨnd, ajɨ Ton wa map gasa kesa rɨga awonj onggɨt gowukoyɨnd. Nokɨm da ɨdenat Ton Godɨmna jogjog gasa wa tagoniny jogjog gasa kɨma rɨga omnɨkam, ɨ ɨngkaemb wɨdaka wurar mɨle omnɨka iyenya gasa kesa rɨga wa pɨlwa. 10 Sɨ yɨto kemagɨnd wɨnpiya naska yotomonda onggɨtyam wurar mɨle omnɨkam, ɨ ma ɨna nena na, ajɨ wɨn kea kwa singi daka aukɨtondam onggɨt mɨle omnɨkam. Sɨ onggɨt paimemb kon wen ugoinyɨn onggɨt mɨle undwatam nokɨp ɨtemb re wanɨm bꞌogɨljog e. 11 Ɨ yu wɨn yundwata onggɨtyam wurar mɨle odede rɨngma na re wɨn otomapu ke ukoi singi yoramitonda omnɨkam. Sɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam wurar mɨle undwasya onggɨt rɨrɨrɨnd rɨnsim re gasa wa pɨlɨnd wekeny. 12 Mop nokɨp ra wɨn gar ke singi oramisya wurar mɨle omnɨkam, wɨn wurar mɨle tamnɨkindam onggɨt gasa kaim nangga im re wa pɨlɨnd wekeny. Sɨ God opima bꞌobogɨl temjasiny onggɨtyam waina wurar mɨle, ajɨ Ton ma onggɨt gasa kaim temjasiny rɨnsim re maka wa pɨlɨnd wekeny. 13 Ɨ kon ma nok ma nindenyɨn da ɨdenat wɨn bꞌɨdgotnena okasya ukoijog wurar mɨle omnɨka map dɨde onggɨtyam waina wurar mɨlet nɨnda rɨgaina bebɨg awɨr tamnauranj. Ajɨ kon nok ma nindenyɨn da ɨdenat wɨn dɨde ton komkesa yɨpa rɨrɨrkɨp wɨmena okatenya. 14 Sɨ yu wɨnɨnd, waina jogjog gasapim ten yɨm akauranj nanggamog ingaena gasa mim ton bꞌarakanj. Nokɨm da ra wɨdaka nanggamog ingaena gasam bꞌatrakindam, ɨdenat ton towaina jogjog gasa ke wen yɨm takauranj. Sɨ odede walenggyam yɨm bꞌakaena kaim wɨn dɨde ton yɨpa rɨrɨrkɨp wɨmena okatenya. 15 Sɨ ɨja emb jɨ yɨna peband daka ɨrɨki yɨbɨm mana owou gatab da, “Jogjog owou buruburu omnɨki rɨgat, ton onggɨt bibɨr rɨrɨrɨnd tawiny, ajɨ ma opima umam tangapiny. Ɨ sobijog owou buruburu omnɨki rɨgat, todaka onggɨt bibɨr rɨrɨrɨnd tawiny, ajɨ ma ɨta bꞌatrak.”

Tito dɨde Ti Yɨm Okawa Rɨga

16 Ɨ kon Godɨnd sɨteket yomnenyɨn yet re Titond wanɨm onggɨtyam nony ɨsonggaya mɨle yokawonj rɨnte re kon yowamen. 17 Sɨ Tito re ma sowaina bꞌugowa yɨt nena na yɨmjasɨm wen bꞌusaya odaram, ajɨ daka ton tilenggyam ti nony kena ukoijog gar ke singi yoramisɨm wa pɨlwa menonɨm. 18 Ɨ sɨn kwa yɨpa ongwati gar ke utkunda rɨga ɨta ton kɨma ɨtmɨkisu. Sɨ ɨtemb re rɨga God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt bꞌobogɨl pɨtapɨta omnena rɨga e, sɨ onggɨt mop paemb komkesa sosip tin esourena yiyenyi. 19 Ajɨ ma ɨna nena na ajɨ daka sosip kea tin yobagendo sɨn kɨma menonɨm de Yuda eriya wa onggɨtyam towanɨm wurar wulkɨp iyenam. Sɨ men odede nya ke ɨtemb wɨko omnɨka yiyenyu re, nok ma da ɨdenat Yonggyam bꞌogɨl ɨnyomarena okateny dɨde kwa ɨdenatemb meraina gar ke singi bꞌobogɨl pɨta wa tainy. 20 Ɨ sɨn odede nya ke yɨrgong auka wuwenyɨn re, nok mim da ɨdenat maka yet sɨn nitinjainy odede da sɨn negɨr nya kae onggɨtyam ukoijog wurar wulkɨp yiyenyu. 21 Mop nokɨp sɨn kea naska nata yɨr yiyenonda bꞌogɨl nya odaram onggɨt wurar wulkɨp bꞌobogɨl iyenam. Sɨ sɨn ma Yonggyamɨm wɨp nena nat dɨmdɨm nya yorakonda, ajɨ kwa daka rɨga wa wɨp nat. 22 Ɨ sɨn kwa yɨpa gar ke utkunda rɨga ɨta ton kɨma ɨtmɨkisu. Sɨ sɨn kea tin otonkena yiyenonda jogjog bꞌengabenga nya ke, nokɨm da ɨdenat sɨn ɨmjasu tina ɨmɨnjog gar ke singi wanɨm yɨm okawam. Ɨ otade ton ɨta ukoijog gar ke singi ainy wen yɨm okawam, nokɨp ton bꞌusaya kupkakupka nony bꞌɨjawa yoramiteny wa pɨlnate. 23 Ɨ kon Titom gatab nitindenyɨn. Sɨ ton re kornɨm yɨm okawa rɨga e, dɨde ton re kor wɨkomad e wanɨm. Ɨ kwa kon nitindenyɨn osiemb sowa gar ke utkunda rɨga nɨmog gatab yena ra sɨn tetmɨkisu wa pɨlwa. Sɨ sosipiya ten abagendo ɨtmɨkitam Yuda eriya wa onggɨtyam wurar wulkɨp iyenam, dɨde ton re Kerisond bꞌobogɨl esourena rɨga i. 24 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla ten tauyaindam waina bꞌogɨl singi bꞌiyena mɨle. Ɨ dɨde wɨn kwa tauyaindam towanɨm ɨmjatam da sowaina bꞌasourena wa gatab re ɨmɨnjog e. Sɨ ɨngkaemb komkesa sosip daka waina ɨmɨnjog gar ke wurar mɨle gatab pɨtakɨpɨnd wumɨr okatenyi dem.

Copyright information for `GDR