2 Corinthians 9

Bꞌogɨl Ongonjeni Wurar Mɨle gatab Yɨt

Ɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt onggɨtyam yɨna rɨga yɨm okawam wurar mɨle gatab yepim re wekeny Yuda eriyand. Sɨ kon ma nangga ma bꞌusaya kwa onggɨt gatab wanɨm ɨrɨken. Mop nokɨp kon wumɨr en waina gar ke singi ten yɨm okawam. Sɨ kon ke Makedoniya rɨga wa pɨlwa onggɨtyam waina gar ke singi gatab bꞌasourenond da wɨn Akaya eriya rɨga re yɨto kemag kena bꞌangonjena tuyɨmɨt onggɨt wurar mɨle omnɨkam. Sɨ re ton nutkundeno waina ukoi gar ke singi gatab, ma yɨpa kɨma rɨgapiya gar pumbpumb aento onggɨtyam wurar mɨle omnɨkam. Ajɨ kon opima onggɨtyam gar ke utkunda rɨga tetmɨkisinyɨn wa pɨlwa. Nokɨm da ɨdenat sowaina bꞌasourena maka kɨp kesa tainy waina bꞌangonjena gatab, ajɨ ɨdenatemb wɨn bꞌangonjeni tekenyɨt wurar wulkɨp ɨtmɨkitam Yuda eriya wa odede rɨngma na re kon wen asoureninond towa pɨlwa. Sɨ wɨn maka ra odede omnɨkya, ɨ daka ra nɨnda Makedoniya rɨga kon kɨma tui wa pɨlwa dɨde wen tadaranj bꞌangonjeni kesa, sɨ ma wɨn nenapim ɨngar taukindam ajɨ sɨda kwa opima, nokɨp sɨn kea wa gatab ɨmjateni yɨt kɨma bꞌasourentondam. Sɨ onggɨt penaemb kon nony menamena yomnɨkond da kon bꞌogla tugoinyɨn opimemb gar ke utkunda rɨga, nokɨm da ɨdenat ton wen naska tadaranj dɨde wen naska naska bꞌangonjenam tamnanj waina tɨrɨr omni wurar mɨle omnɨkam. Sɨ wɨn ɨja na bꞌangonjeni tekenyɨt, ngɨrpu ra sɨn topenjindam wa pɨlwa. Sɨ odede bꞌangonjeni wurar mɨle re ɨmɨnjog gar ke singi kaim, ajɨ ma nony bond kaim.

Wurar Mɨlem pɨlke Bꞌogɨl Ɨsma

Ɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam yɨtkak bꞌobogɨl nonyɨnd tawamindam da ra tuny ɨtot rɨgat sobijog kana ɨtot teyeniny, ton kwa odede sobijog kana e erngoka ikeny. Ɨ ra tuny ɨtot rɨgat jogjog kana ɨtot teyeniny, ton kwa odede jogjog kana e erngoka ikeny. Sɨ wɨn yɨpayɨpa rɨga bꞌogla naska tɨrɨr omnya waina garɨnd da kon leamog im wurarɨm wulkɨp taramkinyɨn. Ɨ onggɨt tɨrɨr omni rɨrɨrɨnd oramka teyenindam, ajɨ goro nony bond ke o ɨl ongka ke. Mop nokɨp God ɨntemb rɨga singi yiyeny yete re nony sam kɨma wurar mɨle omnɨka yiyeny. Sɨ God rɨrɨr e komkesa wurar ukoi kana tusmureniny wanɨm. Nokɨm da ɨdenat wɨn ita wɨnɨnd komkesa gatab ke komkesa gasam bꞌaraka kesa tekenyɨt, ɨ ɨngkaimemb wɨn ukoi kana yɨm bꞌutusmurenindam komkesa bꞌogɨl wɨko omnɨkam. Ɨ yɨna peband daka ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“Ton singi rɨrɨrɨnd wurar gasa jabajaba egmarkinonj re gasa kesa rɨga wa pɨlwa na.
Sɨ Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle yɨbɨm re dadal ngɨrpu kesa e.”
10 Ɨ God tuny ogona eyeniny tuny ɨtot rɨga wa, dɨde kwa owou ogona eyeniny owowɨm. Ɨ daka Tonte kwa wa tuny ogona eyeniny dɨde kwa nangg awɨnkenenainy jogjog kɨp erngokam. Sɨ ra wɨn odede wurar mɨle tamnɨkenenindam tuny ɨtot re dɨde, sɨ God opima wa jogjog negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle warabag tamnɨkaeniny. 11 Sɨ waina komkesa gasa re Godɨm pɨlke okati im, ɨ wɨn onggɨt gasa kaim ukoi kana jabajaba wurar mɨle omnɨka eyenindam ita wɨnɨnd. Ɨ ra wɨn wurar wulkɨp sowa yɨmɨnd taramisindam, ɨ dɨde ra sɨn Yuda eriya rɨga wa tagonindam, ton opima onggɨtyam waina wurar mɨle ke ukoi kana Godɨnd sɨteket yɨt omnena iyenyi dem. 12 Sɨ ɨtemb waina wurar omnɨka wɨko re ma ɨna nena e ɨt re yɨna rɨga waina gɨm ke ingaena gasa rɨrɨrkɨp omnɨka mɨle e towaina bꞌaraka wɨngɨrɨnd. Ajɨ daka kwa onggɨt wɨko ke Godɨnd sɨteket omnena mɨle e ukoi kana bꞌaikɨndena yikeny towa wɨngɨrɨnd. 13 Sɨ rɨgap opima onggɨt waina wurar mɨle ke wen temjatenanj dem da wɨn Kerisomna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt ɨmɨnjog gar ke utkunda ke yokatonda dɨde yɨmta yundokenenya, sɨ ɨngkaimemb wɨn odede jabajaba wurar wuwenyɨt towa pɨlwa dɨde komkesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ ɨngkaimemb ket ton Godɨnd bꞌogɨl ɨnyomarena okaena iyenyi dem. 14 Sɨ ton opima wa gatab yɨr opmitena tuweny dem ɨmɨnjog gar singi kɨma. Mop nokɨp God kea wa ukoijog wurar agoninonj. 15 Ɨ Godɨmna yiyag wurar re ma isɨpkita pɨla e, sɨ onggɨt paemb men Godɨnd sɨteket yɨt yamnenu.

Copyright information for `GDR