2 John 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Godɨmna obagendi kongga, kon nanyam rɨgate mor ɨtemb leta mɨrɨkaen mor bꞌɨgawar kɨma. Sɨ kon ɨmɨnjog im wen singi eyeninyɨn, ɨ ma kon nenasim, ajɨ toda kwa komkesa rɨgap opima wen singi eyenanj yepim re ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr wekeny.
Copyright information for `GDR