2 Peter 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon re Yesu Kerisomna wɨko rɨga dɨde ɨtmɨkitijog rɨga Simeon Petroten. Ɨ kon ɨtemb leta yɨrɨken re wa pɨlwa e yepim re gar ke utkunda yokatenya yɨpa rɨrɨrkɨp ɨt re sɨn re dɨde. Mop nokɨp wɨn onggɨtyam gar ke utkunda yokatenya re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlem pɨlkae rɨna re mera God dɨde yɨrkokar okawa rɨga Yesu Keriso yoramitonj. Ɨ wɨn kemb God dɨde mera Yonggyam Yesu Keriso towa gatab ɨmɨnjog wumɨr yokatenya. Sɨ ɨngkaimemb Godɨmna wurar dɨde ngɨmbla wa pɨlɨnd ukoijog bꞌusmurena tekenya.

Godɨmna Ara Bꞌemoka dɨde Obagenda

Ɨ Yesum pɨlɨnd ɨta God ma yɨnayɨna danda, dɨde men wumɨr im da Ton men ara nemokinonj Tinajog bꞌogɨl ɨnyomarena dɨde mera bꞌogɨl okawa mana. Sɨ ɨngkaimemb Yesu mera nogoneneniny komkesa ingaena gasa yɨrkokar wɨmenam dɨde Godɨnd ewangayam. Ɨ onggɨt nya kaimemb ton kwa mera nogoneneniny otomanti ɨsnawa kɨma ukoijog tɨrɨr omni yɨt. Nokɨm da ɨdenat onggɨt tɨrɨr omni yɨt ke wɨn onggɨtyam rɨga taindam yepiya re bꞌɨkento negɨr ɨtkɨka mɨle ke rɨna re wekenenonj onggɨt gowukoi negɨr mɨle singind, ɨ ket Godɨmna kukɨp ke omnɨka mɨle yingg takatenenanj. Ɨ God ɨja imemb jɨ amnɨkeniny wanɨm. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla waina kupka danda tengaenindam waina gar ke utkunda ke bꞌurowatam de otomantijog mɨle wa, ɨ otomantijog mɨle ke bꞌurowatam de bꞌogɨl wumɨr wa, ɨ bꞌogɨl wumɨr ke bꞌurowatam de walenggyam bꞌagoka mɨle wa, ɨ walenggyam bꞌagoka mɨle ke bꞌurowatam de bebɨg wɨngɨrɨnd mɨmkam wɨmena mɨle wa, ɨ bebɨg wɨngɨrɨnd musɨk wɨmena mɨle ke bꞌurowatam de Godɨnd ewangaya mɨle wa, ɨ Godɨnd ewangaya mɨle ke bꞌurowatam de gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd ɨmɨnjog nanyɨnggan pɨla singi bꞌiyena mɨle wa, ɨ dɨde gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd ɨmɨnjog nanyɨnggan pɨla singi bꞌiyena mɨle ke bꞌurowatam de gar ke singi bꞌiyena mɨle wa. Mop nokɨp ra onggɨtyam mɨle tekeny wa pɨlɨnd ɨ bꞌutusmurenanj, sɨ tonsimemb wen danda kɨma wɨko omnɨkam tamnenenanj dɨde kɨp kɨmam tamnɨkenenanj. Ɨ ɨngkaimemb wɨn bꞌobogɨl wumɨr takatenindam mera Yonggyam Yesu Kerisom pɨlɨnd. Ajɨ yet ra maka ɨbɨm onggɨt mɨle kɨma, ton re wɨngawɨnga nya ke yɨrdɨdɨ rɨga e. Sɨ ton ma rɨrɨr e bꞌobogɨl yɨr ongongɨm God ma pumb tungg gatab ɨmɨnjog yɨtkak ajɨ gowukoi gasa nena yɨr angeneniny, odede yete re ma rɨrɨr e yɨr ongongɨm gasa rɨnte re yɨbɨm paja tungg wa. Ɨ dɨde ton kupkakupka nony bꞌedateneny da Keriso kea yɨklekainonj tina kesam omnɨki negɨr mɨle. 10 Onggɨt paemb gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ wɨn bꞌogla ɨsanikesa waina kupka danda tengaenenindam seo kɨma ɨmjatam da Godɨt wen ara emokinonj dɨde abagɨkinonj. Mop nokɨp ra wɨn odede gasa tamnɨkenenindam, wɨn makwa opima sap totendenenindam, 11 ɨ dɨde bꞌusaya kwa ra God ma sobijog nony sam kɨma e nya tepangendau dem bꞌɨgaram de mera Yonggyam dɨde yɨrkokar okawa rɨga Yesu Kerisomna dadal ngɨrpu kesa pumb tungg wa.

God ma Ɨmɨnjog Yɨtkakɨm pɨlɨnd Onyitam

12 Sɨ wɨn opima wumɨr akatenindam God ma ɨmɨnjog yɨtkak rɨnsim re wɨn owama eyenindam, dɨde ɨmnɨnena kesa onyitenindam onggɨtyam yɨtkak wa pɨlɨnd. Ajɨ kwa kon opima ita wɨnɨnd wen nonony tamnɨkeneninyɨn onggɨtyam yɨtkak gatab. 13 Ɨ kon nony aen da ra kon onggɨt koina jɨ ke yilond nɨtɨbnyɨn onggɨt gowukoyɨnd, ɨtemb re kor maemb jɨ wɨko waina nony menamena yɨr opngɨkam. Nokɨm da ɨdenat wɨn ita wɨnɨnd nonyɨk tamdenenindam onggɨtyam yɨtkak gatab. 14 Mop nokɨp kon kemb bꞌangwasɨn da koina onggɨtyam plaimet pɨla jɨ re ma pɨn e ɨraren, odede wɨp ɨt re Yonggyam Yesu Keriso wumɨr nomnonj. 15 Ajɨ kon ɨta danda kɨma bꞌitngainyɨn da wɨn onggɨtyam gasa nonyɨnd owama teyenenindam ita wɨnɨnd ra kon gowukoi ɨraren dem.

16 Ɨ sɨn kemb wen wumɨr amnɨktondam da, mera Yonggyam Yesu Keriso ɨta ik dem danda kɨma. Sɨ sɨn ma ɨnte yɨmta yundoku rɨgaina multekɨp ke otobarki kakyɨt. Ajɨ sɨn kea sowainajog yɨrkɨp ke Tin yɨr yongonda re Ton ukoijog danda kɨma pɨta awonj. 17 Sɨ Ton re kea akatonj ɨsnawa dɨde bꞌogɨl ɨnyomarena Abu Godɨm pɨlke, re ara ikonj Ti pɨlwa ukoijog danda kɨma bꞌogɨl ɨnyomarenand odede da, “Ɨtemb re Koina bꞌɨga e yena re Kon singi yiyenyɨn, ɨ ya pɨlnate re Kon sam aukenenyɨn.” 18 Ɨ re sɨn yɨpand Ton kɨma wekenond onggɨt yɨna dor kumbɨnd rɨkɨnd re God pɨta awonj, sɨnpiya utkundonda onggɨtyam ara rɨna re ikonj wub kumb ke. 19 Ɨ men God ma ɨmɨnjog omnijog bage yɨtkak kɨma im wekenyɨn rɨna re rɨrɨrkɨp aukonj Ti pɨlɨnd. Ɨtemb God ma bage yɨtkak re ngaya e waina garɨnd, odede rɨngma re rɨgap sɨbɨbɨnd enyorati ngaya kɨma wuweneny gasa ongwatam ngɨrpu ra guj ngaya tɨlis ɨspara momtand. Sɨ ɨtemb re bꞌogɨl emb jɨ wanɨm nonyɨnd owamam dɨde yɨmta undokam ɨtemb yɨtkak, ngɨrpu mera Yonggyam Yesu Keriso ik dem. 20 Ɨ ɨtemb re naskajog ukoijog e, wɨn wumɨr ainam da komkesa God ma bage peba re ma bageyam towainajog ongwati ke ɨrɨki im. 21 Mop nokɨp makwa ke ngai yɨpa God ma bage yɨtkak aukonj rɨgaina singi ke, ajɨ God ten rɨga engaeneninonj ya pɨlnat re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga bꞌimuri yɨbnenenonj. Sɨ ton Godɨm pɨlkena yɨtkak akatenento dɨde ɨngkenaemb ket apurenento.

Copyright information for `GDR