2 Peter 2

Yɨr kɨma Wɨmenam Negɨr Bꞌanygɨnena Ouyaena Rɨga gatab

Ajɨ kea bꞌanygɨnena bageyam pɨta aukenento Israel rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ɨ odede wɨp nya ke opima kwa bꞌanygɨnena ouyaena rɨga pɨta taukanj dem wa wɨngɨrɨnd. Sɨ ton opima wa wɨngɨr wa wɨgawɨga teyenanj dem negɨr bꞌanygɨnena ouyaena rɨnsim ra wen wɨp tamnenanj dem negɨr omnɨkam. Ɨ dɨde ton kwa oena iyenyi Ukoijog Yonggyam, Yesund yet re Tina kus ke ten akasinonj towanɨm bꞌɨtraram negɨr mɨlem pɨlke. Sɨ onggɨt paemb ton kwa towalenggyam wɨp bꞌitiyenanj dem negɨr okatam rɨnte ra kɨd kesa kɨma wanakana ik dem. Ɨ ma yɨpa kɨma rɨgapim ten yɨmta tundokenenanj dem dɨde bꞌogɨl mɨle engka teyenanj dem negɨr omnɨka mɨle wa. Sɨ ɨngkaimemb gar ke utkunda kesa rɨgap tesadrenanj dem Godɨmna ɨmɨnjog nya rɨna re Keriso auyaeninonj. Ɨ kwa bꞌanygɨnena bageyamɨp opima butum mɨle teyenanj dem. Ɨ onggɨt mɨle kaimemb ton yɨtkak tejongkenenanj dem wa pɨlke wulkɨp okatam. Towaina negɨr ma bꞌɨsagɨka re kea bꞌila ke ongonjeni e ebnau dɨde ma yɨr ungauka kɨma e. Sɨ God yet ra ten negɨr tamnɨkiny dem, Ton ma yutunga e yikeny.

Mop nokɨp re anerup negɨr mɨle amnɨkto, God makwa yena komb yomnonj, ajɨ ten etmɨkurinonj de negɨr ma ɨsma okatenapu pɨpmet wa, ɨ aramkinonj de sɨbɨbsɨbɨb kip bora wa ten owamam, ngɨrpu ra Yonggyamɨmna bꞌɨsagɨka bibɨr ik dem. Ɨ dɨde bꞌila God makwa gowukoi wewe yomnonj. Ajɨ re Ton ngɨwɨr yɨtmɨkitonj onggɨt gowukoi negɨr mɨle rɨga wa pɨlwa yepiya re maka Tin yewangaeneno, Ton ɨna nena na ewaensinonj Nowa yet re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨtapɨta yomnenonj dɨde tinajog seben (7) rɨga. Ɨ re God tɨrɨr yɨt yindenonj Sodom ake Gomora taun negɨr ma bꞌɨsagɨkam, Ton kea ket wul dɨmɨl ke eomnenonj ngɨrpu wumbolɨm engendonj. Sɨ ɨngkenaemb Ton wɨngata yoramitonj ouyawam Tinɨm ewangaya kesa rɨga wa pɨlwa da ɨta Godɨmna negɨr ma bꞌɨsagɨka tawɨk dem. Ɨ re God ɨtemb Sodom taun yeomnenonj, Ton kea negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga, Lotɨnd yopendonj onggɨt taun eomnena wɨngɨr ke. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Lot re ma sobijog bebɨg na akateninonj, mop nokɨp onggɨt taun rɨgap gog kesa jabajaba negɨr bꞌiyena mɨle dɨde bꞌogɨl mɨle engka eyento negɨr omnɨka mɨle wa. Mop nokɨp re ɨtemb negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga, Lot, yɨbnenenonj towa ganggand, ton bibɨr weanjweanj yɨr ongong eyeneninonj dɨde utkundeneninonj towaina gog kesa negɨr mɨle. Sɨ onggɨt penaemb tina negɨr kesa dɨmdɨmjog gar ma sobijog na negɨrjog bꞌɨdgotnena yokatenenonj. Sɨ rada God ke odede nya ke mɨle amnɨkeninonj, Yonggyam God, Ton wumɨr e rɨja e Tinɨm ewangaya rɨga opendam towaina bꞌɨdgotnena wɨngɨr ke. Ɨ Ton kwa wumɨr e rɨja e Tinɨm ewangaya kesa negɨr rɨga oramitam de negɨr ma bꞌɨsagɨka wa dɨde ten owamam ngɨrpu ra bꞌɨsagɨka bibɨr okas dem. 10 Ɨ rɨga opima gɨm ke negɨr mɨle yɨmta undokenenanj, ɨ negɨrjog wɨmena wuweny gowukoi negɨr mɨle singind, ɨ dɨde nonyɨk erɨnenenanj ten yena re God danda agoninonj towanɨm wɨp iyenam. Sɨ God ukoijog wumɨr e rɨja e ten oramitam negɨr wa dɨde owamam ngɨrpu ra bꞌɨsagɨka bibɨr okas dem. Sɨ opimemb bꞌanygɨnena ouyaena rɨga re ɨngar kesa ukoi bꞌasourena kɨma mop kɨkɨb rɨga im.

Dɨde ton rawɨr kwa moga aenenanj ɨsadrenam bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma God ma omnɨki wub kumb rɨga wa pɨlwa.
11 Ɨ opimemb bꞌanygɨnena ouyaena rɨga re ma danda kɨma im, ajɨ aneru re ukoijog danda kɨma im. Ajɨ opimemb danda kɨma anerup makwa opima ton negɨr aneru gatab negɨr ma bꞌɨsagɨka yɨt eyenanj ɨsadrena kɨma Yonggyamɨm wɨpɨnd. 12 Ajɨ opimemb bꞌanygɨnena ouyaena rɨga re nony menamena kesa tɨbam bꞌangga pɨla im. Ɨ men wumɨr im da tɨbam bꞌangga ukukto re nony menamena kesa na, sɨ rɨgap rɨrɨr im orakam dɨde ɨdrɨkam. Sɨ opimemb rɨga todaka opima tɨbam bꞌangga pɨla nony menamena kesa esadrenenanj gasa rɨnsim re ton ma wumɨr im. Ɨ kwa ton opima negɨr taukenenanj odede yɨpa wɨp opi re tɨbam bꞌangga negɨr aukenenanj. 13 Ɨ ton negɨr kɨma kaokao mɨle im amnɨkenenanj, sɨ ɨngkaimemb ton negɨr kɨma bꞌɨdgotnena mɨra akatenenanj. Ɨ ton sam yomnɨkenenyi re gowukoi negɨr sam mɨle wa pɨlnasim rɨnsim re ton ɨsanikesa amnɨkenenanj bibɨrtɨkɨnd. Ɨ ra ton wɨn kɨma yɨpand diyamdiyam tauranj, ton re kɨl kɨma im dɨde ɨngar kɨma im aukenenanj, nokɨp ton towaina bꞌanygɨnena nya kaim ɨsanikesa samɨm aukenenanj. 14 Ɨ ton amima kupka yɨr bꞌɨskenenanj kongga wa pɨlwa gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle omnɨka singind. Ɨ dɨde onggɨtyam towaina negɨr mɨle omnɨka singit ma ɨta ten ena agnateneniny. Ɨ ton bꞌanygɨnena yɨt ke rɨga ugungatenenanj ton kɨma yɨpand awowɨm yepim re maka danda kɨma bꞌobogɨl God ma yɨt yokatenyi. Ɨ ton butum mɨle amnɨkenenanj, ɨ ɨngkaimemb ton towaina gar danda kɨma amnɨkenenanj onggɨt mɨle omnɨkam. Sɨ ton re kea Godɨmna negɨr sake okateni rɨga im. 15 Ɨ ton kea dɨmdɨm nya yɨraro dɨde okondurto, ɨ ket yɨmta yundokenenyi re Beorɨm bꞌɨga Balaamɨmna negɨr ouyaena mɨle e. Ɨ Balaam re mɨra wulkɨp na singi eyeneninonj tina negɨr kɨma kaokao mɨle omnɨka ke. 16 Ajɨ re ton tilenggyam onggɨtyam tinajog negɨr mɨle yomnɨkonj, yɨt kesa bꞌangga dongkit Godɨmna samany yɨt apureninonj ti pɨlwa rɨgaina nonykok ke, ɨ yɨswangonj onggɨt bageyamɨmna korɨrkorɨr mɨle omnɨkam.

17 Ɨ opimemb bꞌanygɨnena ouyaena rɨga re ɨja im opi re ugki nyɨ kip re dɨde, ɨ dɨde ɨja im opi re tema rɨngmim re rɨbɨt utureneniny. Sɨ towanɨm re gɨpargɨpar sɨbɨbjog pɨpmet e ongapi ebnau. 18 Mop nokɨp ton kɨp kesa bꞌasourena yɨt im apurenenanj, dɨde jɨwɨnd gɨm ke negɨr singi im eyenanj. Sɨ ɨngkaimemb ton bꞌanygɨnena nya ke rɨga ugungatenenanj negɨr mɨle omnɨkam yepiya re sisɨl ɨtrɨngkɨto towa pɨlke yepim re wɨmena wuweneny negɨr kaokao mɨlend. 19 Sɨ onggɨt bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap opima onggɨtyam sisɨl ɨtrɨngki rɨga wa odede tɨrɨr yɨt amnenanj da towa ɨta ebnau bꞌɨtraram mɨle. Ajɨ ton towalenggyam re onggɨtyam wɨko rɨga im yepim re negɨr ɨtkɨki omnɨka mɨlend wekeny. Mop nokɨp yet ra gou wa tainy yɨpa rɨgamna danda ke, ton re kemb tinɨm wɨko rɨga e ainy. 20 Ɨ ra opimemb bꞌanygɨnena ouyaena rɨga, ton mera Yonggyam dɨde yɨrkokar okawa rɨga Yesu Kerisond wumɨr okatenyi, sɨ ɨngkaimemb ton onggɨt gowukoi negɨr omnɨka mɨle ke bꞌɨtkenanj. Ajɨ rada ton kwa bꞌusaya onggɨt negɨr mɨle wa bꞌɨtgaranj, ɨ onggɨt mɨlet ten tanomkeneniny, ɨ dɨde ten gou wa tukoukeneniny, sɨ wɨmena rɨnte re yɨmta ke awɨk towanɨm re ukoijog bebɨg e, ajɨ wɨmena rɨna re aukonj naska re ma ukoi bebɨg na. 21 Mop nokɨp rako ton maka wumɨr auto onggɨtyam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna ouyaena nya, sɨ keako towanɨm wewa na tainy Godɨmna bꞌɨsagɨka wɨnɨnd. Ajɨ ton kea onggɨtyam nya wumɨr auto, ɨ yɨmta ke kak engkɨto yɨna bꞌingawa yɨtɨm pɨlke rɨna re God towa akainonj, sɨ ɨtemb re towanɨm bebɨgjog e. 22 Sɨ onggɨtyam tendam yɨtkak re ɨmɨnjog e rɨrɨrkɨp ainy towanɨm. Sɨ ɨja emb jɨ yindeny da, “Yongg ra ama tɨtenj onggɨt mɨnjɨm pɨlwa rɨkɨnd re ton mɨnj bꞌakawɨk.” Ɨ kwa yindeny da, “Bꞌom rɨnte re gony aureni yɨbɨm, ama tɨtenj tina pam bꞌɨinapu gop wa.”

Copyright information for `GDR