2 Peter 3

Yonggyam Yesu ma Ɨtenda gatab Yɨt

Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Onggɨtyam peba re nɨmogɨm ɨrɨki e wa pɨlwa. Ɨ kon osiemb nɨmog pebamna yɨt kaim wen utnɨkam amneninyɨn ɨmɨnjog nonyɨnd owamam waina garɨnd. Sɨ kon singi en da, wɨn nony wuwene bage yɨtkak wa rɨna re yɨna bageyamɨp apurento, dɨde kwa Yonggyam dɨde yɨrkokar okawa rɨgamna bꞌingawa yɨtkak wa rɨna re waina ɨtmɨkitijog rɨgap wumɨr amnento. Ɨ wɨn bꞌogla naska wumɨr taindam da, yɨtkar rɨga opima tuweny dem kikitum wɨnɨnd, ɨ ton yɨmta tundokenenanj ra towainajog gowukoi gɨm ke negɨr mɨle singi im, dɨde ngong engena kɨma yɨtkar mɨle tamnɨkenenanj dem. Sɨ ton odede ngong engena kɨma yɨtkar yɨt tapurenanj dem da, “Rokate jɨ tɨrɨr yɨt yɨbɨm da ɨta Ton ik dem? Mera bꞌuwar re kea uj aukenento, ajɨ onggɨt kak ke makwa yɨpa gasa bꞌengendonj, komkesa gasa re ɨja ima wekeny rɨja na re God atobarkinonj naskand.” Mop nokɨp ton onggɨt yɨt kaim bꞌatonkenenanj nony bꞌedatam onggɨt gatab da bꞌila God ma yɨtɨt wub ake gou atobarkonj, sɨ wub re ɨndama yɨbneneny, dɨde gowukoi pɨta yomnonj re nyɨ kena, ɨ yonyitonj nyɨ ganggand. Ɨ yɨpa wɨnɨnd onggɨt nyɨ kena ngɨwɨr aukonj, ɨ dɨde gowukoi negɨr awonj. Ɨ onggɨt yɨpaina God ma yɨtte angapeneny wub ake gowukoi. Sɨ yu wub ake gowukoi ebnya re wul ke imbrɨka mi, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd rɨdenat ra God rɨga ɨsagɨka teyeniny dem dɨde Tinɨm ewangaya kesa rɨga negɨr tamniny dem.

Ajɨ kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Wɨn goro nony bꞌetedata onggɨtyam yɨpa gasa, ɨt re da Yonggyamɨm wɨpɨnd yɨpa bibɨr re ɨja e ɨt re wan tausɨn (1,000) kemag re dɨde, ɨ dɨde wan tausɨn (1,000) kemag re ɨja e ɨt re yɨpa bibɨr re dɨde. Ɨ nɨnda rɨgap nony menamena amnɨkenenanj odede da, “Yonggyam ma opima wanakana Tina tɨrɨr yɨt ɨmɨnjogɨm tamniny.” Ajɨ ma ɨja e, Ton re mɨmkam kae wɨmena yikeny wanɨm bꞌogɨlɨm, mop nokɨp Ton ma singi e yɨpa rɨga negɨr okatam, ajɨ Ton singi e da komkesa rɨga wa gangga okawam towanɨm negɨr mɨle ke engendam Ti pɨlwa. 10 Ajɨ Yonggyamɨmna bibɨr ik ra dem odede e ɨt re yurowamam rɨga re dɨde. Sɨ onggɨt bibɨrɨnd, wub opima ukoi dudlam kɨma tewaikenanj dem, ɨ komkesa wub kumbɨnd gasa ukoi danda kɨma wulɨt tembrɨkiny dem dɨde taklekiny dem. Ɨ kwa gowukoi dɨde komkesa gasa onggɨt wɨngɨrɨnd opima tembrɨkiny dem dɨde taklekiny dem. 11 Sɨ ra God komkesa gasa odede nya ke taklekiny dem, sɨ bꞌogla wɨn rɨdede wɨp rɨga im tekenyɨt? Sɨ wɨn bꞌogla wɨmena tuwenyɨt yɨna mɨlend, ɨ bꞌogla Godɨnd bꞌobogɨl ewangaenenya. 12 Ɨ wɨn bꞌogla yɨr ungaukya dɨde singi iyenya nony sam kɨma da Godɨmna bibɨr wanakana e ik. Ɨ ra ɨtemb bibɨr ik dem, ukoi danda kɨma wulɨt wub opima tembrɨkiny dɨde taklekiny dem, dɨde onggɨt wulɨmna pembɨt komkesa wub kumbɨnd gasa kwa opima taklekiny dem. 13 Ajɨ men yɨr ungaukindam re sisɨl wub im dɨde sisɨl gowukoi e, nokɨp God kemb onggɨtyam gatab tɨrɨr yɨt yindonj. Ɨ dem de onggɨt sisɨl wub dɨde sisɨl gowukoi wa negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle nena e ɨbneneny.

14 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Sɨ onggɨt paemb ra wɨn onggɨtyam gasa yɨr tungaukindam aukam, wɨn bꞌogla bꞌobogɨl bꞌitngaindam komkesa mɨle kɨlkɨp kesa dɨde bꞌinjawa kesa omnɨkam. Sɨ ɨngkaimemb God wen yɨr tanginy dem ngɨmbland. 15 Ɨ wɨn bꞌogla ongwasya da mera Yonggyamɨmna mɨmkam ke wɨmena re wanɨm bꞌogɨl gangga e yɨrkokar okawam. Sɨ meraina gar ke utkunda rɨga Pol yena re men singi yiyenyu, ton kea Godɨm pɨlke multekɨp yokatonj, ɨ ɨngkaimemb toda kwa odede yɨpa wɨp yɨtkak wa erɨkainonj. 16 Ɨ ton, Pol kwa odede God ma okai multekɨp kena yɨtkak erɨkinonj tina komkesa peband, dɨde ton onggɨt kikitum wɨn gatab opima apureniny tina peba wɨngɨrɨnd. Sɨ tina peba wɨngɨrɨnd, nɨnda yɨtkak wekeny re nony auka kesa im okatam. Ɨ nɨnda God ma yɨt bꞌauyaeni kesa rɨgap dɨde nɨnda God ma yɨt okateni kesa rɨgap onggɨtyam nony auka kesa seo kɨma yɨtkak nenegɨr kana im askamkenenanj odede nya kaim opi re rɨngmim re ton nɨnda Polɨmna bꞌenga yɨna peba esɨpkenenanj. Sɨ ɨngkaimemb ton towalenggyam towanɨm negɨr amnɨkenenanj. 17 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Sɨ wɨn kea naska nata wumɨr aukɨtondam onggɨtyam gatab. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla walenggyam bꞌobogɨl yɨr bꞌɨtenindam onggɨtyam gog kesa bꞌanygɨnena ouyaena rɨga gatab. Nokɨm da ɨdenat ton maka wen wɨp teyenanj towaina negɨr ouyaena wa, ɨ dɨde ɨngkaimemb wɨn maka sap totekindam waina ɨmnɨnena kesa gar ke utkundam pɨlke. 18 Ajɨ wɨn bꞌogla takasindam mera Yonggyam dɨde yɨrkokar okawa rɨga Yesu Kerisomna wurar dɨde Ti gatab wumɨr. Sɨ ɨngkaimemb wɨn danda kɨma towɨnkenenindam. Sɨ bꞌogɨl ɨnyomarena Ton kɨma yunɨm dɨde kwa dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog!

Copyright information for `GDR