2 Thessalonians 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Pol ɨ Sila ɨ dɨde Timote, sɨn ɨtemb leta yɨrɨku re Tesalonika sosi mor pɨlwa e rɨnte re man Abu Godɨm pɨlɨnd dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlɨnd mɨbnyɨt. Mera Bꞌu Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.

Yunɨm Bꞌɨdgotnena dɨde Warɨm Bꞌogɨl Ɨsma

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn bꞌogla wa gatab Godɨnd sɨteket yɨt omnenenyu ita wɨnɨnd. Ɨ ɨtemb re sowanɨm bꞌogɨljog e omnɨkam. Mop nokɨp sɨn opima utkundenenindam wa gatab yɨt odede da waina gar ke utkunda mɨle re ukoijog danda kɨma e ɨnɨka yikeny dɨde wa wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨgaina singi bꞌiyena mɨle re kea ukoi kana e warabag auka yikeny. Sɨ onggɨt paemb sɨn wa gatab bꞌasourena wuwenyɨn God ma jogjog sosi wɨngɨr nata odede da wɨn bꞌengabenga wɨp negɨr kɨma bꞌɨdgotnena dɨde ukoi bꞌɨdgotnena akatenindam, ajɨ wɨn bꞌobogɨl mɨmkam wɨmena im wuwenyɨt dɨde Yesund danda kɨma gar ke utkunda ke yokatenya onggɨtyam komkesa bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam komkesa bꞌɨdgotnena mɨle re Godɨmna ɨmɨnjog omni mal e meranɨm da Tina ɨta negɨr kesa dɨmdɨmjog bꞌɨsagɨka pɨta tainy dem. Nokɨm da ɨdenat God wen temjateniny da wɨn re rɨrɨrjog rɨga im Tina pumb tunggɨnd wɨmenam. Ɨ yu wɨn bꞌɨdgotnena akatenenindam re onggɨt God ma pumb tungg mapaim. Ɨ God re negɨr kesa dɨmdɨmjog bꞌɨsagɨka rɨga e. Sɨ Ton opima ukoi bꞌɨdgotnena ke rɨga mɨra tamniny dem yepim re wa pɨlɨnd ukoi bꞌɨdgotnena aramitenenanj. Ɨ kwa God opima yɨpand sɨn kɨma wa wɨram takainy dem yepim re wɨn ukoi bꞌɨdgotnena akatenenindam. Sɨ onggɨtyam bꞌɨsagɨka mɨle tawɨk dem, ɨdenate ra Yonggyam Yesu wub kumb ke pɨta tainy dem wul dɨmɨl borand yɨpand Tina dandajog aneru kɨma. Ɨ dɨde God kwa opima bꞌɨsagɨka ke mɨra tamniny dem rɨga yepim re maka Tin yɨt yutkundenyi dɨde yepim re maka yɨmta undoka yiyenyi mera Yonggyam Yesumna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt. Sɨ onggɨt rɨgap opima negɨr ma bꞌɨsagɨka okasi dem. Sɨ Yonggyam ket ten tawaikisiny dem Ti wɨp ke dɨde kwa onggɨt bꞌogɨl ɨnyomarenam pɨlke rɨnte ra Ton pɨta omɨny dem Tina ukoijog danda kɨma. Seg ton ket dadal ngɨrpu kesa negɨr taukanj dem. 10 Ɨ Yonggyam Yesu ɨta ik dem Godɨmna obagendi bibɨrɨnd, nokɨm da ɨdenat Ton komkesa yɨna rɨga wa pɨlke bꞌogɨl ɨnyomarena okateny, dɨde ɨdenat kwa Ton ket esourena okateny komkesa gar ke utkunda rɨga wa pɨlke. Sɨ wɨn opima onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd tekenyɨt dem, mop nokɨp wɨn kea gar ke utkunda ke yokatenya sowaina pɨtapɨta omneni Yesum gatab yɨr ungata yɨt. 11 Sɨ onggɨt mop paemb sɨn ita wɨnɨnd wanɨm yɨr opmitenenindam. Nokɨm da ɨdenat mera God wen temjateniny da, wɨn re kea rɨrɨrkɨpjog rɨga im aindam pumb tunggɨnd wɨmenam Tina ara bꞌemoka rɨrɨrɨnd. Ɨ kwa nokɨm da ɨdenat Ton Tina danda wa takaeniny, sɨ ɨngkaimemb wɨn kupkakupka bꞌogɨl rɨga taukindam odede rɨja im re wɨn singi aindam dɨde kwa wɨn bꞌogɨl wɨko tundwasindam nangga mim re wɨn singi aindam Yesund gar ke utkunda wɨmena wɨngɨrɨnd. 12 Ɨ ra wɨn odede taukindam, sɨ ɨngkaimemb wɨn mera Yonggyam Yesund bꞌobogɨl esourena iyenya Tina nyɨ pumb wa urowatenam, ɨ Yonggyam daka ket wen opima taramisiny bꞌogɨl esourena pɨpmetɨnd. Sɨ mera God dɨde Yonggyam Yesu Keriso towaina wurarɨt opima wanɨm onggɨtyam mɨle rɨrɨrkɨp tamnɨkiny.

Copyright information for `GDR