2 Thessalonians 2

Yesumna Ɨtenda Wɨn gatab Nonony Yɨtkak

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn wen nonony tamnindam mera Yonggyam Yesu Kerisomna ɨtenda wɨn gatab dɨde meraina bꞌatabɨka Ti wɨpɨnd. Sɨ wɨn bꞌobogɨl utkundena. Sɨ nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap opima odede nya ke danda kɨma bꞌagenaya wuweny da rɨka Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨja na wumɨr nomɨny, o rɨka God ɨja na yɨdɨr yɨt nitiyau, o rɨka Pol dɨde ton kɨma rɨgap ɨja na leta nɨrɨkai. Sɨ ton odede bage yɨt kaim wen wumɨr amnenanj da Yonggyamɨmna ɨtenda bibɨr re kea ɨte ke ik. Ɨ ɨngkaimemb ton wen ugungatenenanj nonysɨpsɨp dɨde gar moga omnɨkam. Ajɨ wɨn goro wanaka towaina yɨt ɨmɨnjogɨm temjateninam. Sɨ nangga ma jɨ rada odede rɨgap opima jogjog bꞌengabenga wɨp bꞌanygɨnena nya ke wen ugungatena eyenanj, ajɨ goro wen yet bꞌanygɨnenam ramnenin. Mop nokɨp Yonggyam Yesumna ɨtenda bibɨr ma ɨta wanakana pɨta tainy dem ngɨrpu ra naska jogjog rɨgap Godɨnd kak ɨaenyi dem nenegɨrjog mɨle ke, ɨ ket God ɨta yɨpa gog kesa Negɨrjog Rɨga pɨta wa omɨny dem yena ra Ton wul tungg wa ɨtmɨkis dem. Ɨ ɨtemb gog kesa Negɨrjog Rɨga gejam tamneniny dem komkesa gasa rɨnsim re rɨgap godɨm agenairanj ɨ komkesa god ya pɨlwa im re rɨgap kumsos bꞌamka wuweny. Ɨ ton kwa tilenggyam bꞌuturowas dem onggɨtyam komkesa gasa dɨde god wa pɨlke. Sɨ ɨngkaemb ket ton Godɨmna yɨnametɨnd tomis dem, ɨ ket ton tilenggyam pɨtapɨta aena ikeny dem da ton re God e. Re kon dea de wɨn kɨma nɨbnond, kon kea komkesa onggɨtyam yɨtkak wa usenenawainond. Ma sɨ ma wɨn opima nonyɨnd awamindam? Ɨ yu wɨn wumɨr im da gog kesa Negɨrjog Rɨga re ena ognati e yɨbɨm, nokɨm da ɨdenat ton pɨta tainy dem rɨdenat ra tinajog wɨn itkau. Sɨ onggɨt gog kesa Negɨrjog Rɨgat singi ainy rɨga ingaenam God ma yɨtkak erbekam. Ajɨ ton ma rɨrɨr e tilenggyam onggɨtyam wɨko omnɨkam. Nokɨp God ɨta ingaena yiyeny Tina wɨko rɨga onggɨt gog kesa Negɨrjog Rɨgand ena ognatenam. Sɨ onggɨt wɨko rɨgat ket ɨta onggɨt gog kesa Negɨrjog Rɨgand ena ognatena yiyeneny, ngɨrpu ra God ingau dem Tina wɨko rɨga yɨm bꞌatogɨkam ti pɨlke. Ajɨ yu Satanate onggɨt gog kesa Negɨrjog Rɨgamna wɨgawɨga negɨrjog mɨle danda kɨma omnɨka eyeniny rɨga wa wɨngɨrɨnd, sɨ rɨgap ket opima Godɨmna yɨtkak erbeka eyenanj, ngɨrpu ra ɨtemb gog kesa Negɨrjog Rɨga pɨta tainy dem. Sɨ God ɨta onggɨt gog kesa Negɨrjog Rɨgand pɨta wa omɨny dem Tina obagendi wɨnɨnd. Ɨ Yonggyam Yesu ra ket ik dem, Ton ket Tina tu gungar ke ɨtemb gog kesa Negɨrjog Rɨgand uj ondras dem. Ɨ ra Yonggyam bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma pɨta tainy dem, Ti wɨpɨnd onggɨt gog kesa Negɨrjog Rɨgamna danda ɨta kupkakupka bꞌeteomneny dem. Ɨ ɨtemb gog kesa Negɨrjog Rɨga ik ra Satanamna danda wɨko kɨma e dem, sɨ ton ket bꞌanygɨnena nya ke odede komkesa mɨle tamnɨkiny dem rɨga wa wɨpɨnd, opi re bꞌengabenga wɨp kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko. Ɨ onggɨt mɨle kaimemb ton ket rɨga bꞌanygɨnena nya wa wɨp teyeniny dem. 10 Ɨ kwa onggɨt gog kesa Negɨrjog Rɨgat opima komkesa bꞌengabenga wɨp nenegɨr kaokao mɨle tamnɨkeneniny dem, ɨ ɨngkaimemb ton ten bꞌanygɨnena nya wa wɨp teyeniny dem yepim re negɨr aukanj. Mop nokɨp God kea Tina ɨmɨnjog yɨtkak rɨga wa akainonj yepim re wul tungg wa menon yokatenyi, nokɨm da ɨdenat ton yɨrkokar okasi. Ajɨ ton onggɨtyam Godɨmna singi bꞌɨsaenenyi ɨ ket Tina ɨmɨnjog yɨtkak ma ɨta singi yiyenyi utkundam. 11 Sɨ onggɨt mop paemb God kea towaina gar wa yɨnjɨkeny yɨpa ɨmjatena kɨma negɨr bꞌanygɨnena singi, nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam gog kesa Negɨrjog Rɨga ma bꞌanygɨnena mɨle gar ke utkunda ke okatenyi. 12 Sɨ kwa nokɨm da ɨdenat komkesa rɨga yepim re maka onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkakɨnd gar ke utkunda ke yokatenyi ajɨ negɨr kɨma kaokao mɨlend sam yomnɨkenenyi, ton bꞌogla negɨr ma bꞌɨsagɨka yakate.

God ma Yɨtkakɨnd Danda kɨma Owɨnkam

13 Ajɨ gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re Yonggyam singi eyeniny, sɨn bꞌogla ita wɨnɨnd Godɨnd sɨteket yɨt omnenenyu wanɨm. Mop nokɨp gowukoi otomapu kena God wen abagenjinonj, ɨ ket Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea wen yɨpayɨpa amnɨkeneninonj yɨna mɨle omnɨkam, nokɨm da ɨdenat wɨn God ma ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya, ɨ ket wɨn yɨrkokar okasya. 14 Sɨ God wen ara emokinonj re Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt ke yɨrkokar okatena mana rɨna re sɨn pɨtapɨta yomnenonda wa pɨlwa. Nokɨm da ɨdenat wɨn mera Yonggyam Yesu Keriso kɨma yɨpand wɨmenam yingg okatenya Tina bꞌogɨl ɨnyomarenand. 15 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla ita wɨnɨnd omanda danda kɨma towɨnkenenindam Yesund gar ke utkundand, ɨ kwa bꞌogla sɨn ɨtmɨkitijog rɨga sowa pɨlke bꞌɨsateni yɨtkak
2:15Ɨtmɨkitijog rɨgaina ouyaena re sosi ma get ke yɨtkak im owamam dɨde yɨmta undokam.
emorka teyenindam rɨna re sɨn wa akautondam opurena ke dɨde leta ɨrɨka ke.
16 Ɨ mera Yonggyam Yesu Keriso Tilenggyam ɨ kwa mera Bꞌu God, Ton ma sobijog singi i men niyeneninya. Sɨ Ton ma sobijog wurar i mera nogoneneninya. Ɨ Ton opima mera dadal ngɨrpu kesa bꞌugowa yɨt ogona niyeneninya. Sɨ men sam kɨma yɨr yungaenenyu warɨm bꞌogɨl ɨsma okatam rɨna re Ton tɨrɨr yomnonda mera okawam. 17 Sɨ sɨn yɨr opmitenindam da mera Yonggyam Yesu Keriso dɨde mera Bꞌu God, wen bꞌobogɨl ugowa teyeninya waina garɨnd dɨde wen danda ogona teyeninya komkesa bꞌogɨl wɨko omnɨka wɨngɨrɨnd dɨde komkesa bꞌogɨl yɨtkak opurena wɨngɨrɨnd.

Copyright information for `GDR