2 Thessalonians 3

Polɨmna Bꞌɨgekita Towa gatab Yɨr Opmitenam

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Be wɨn sowa gatabɨm yɨr opmitenina da mera Yonggyam Yesum gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wanakana warabag auka yeken komkesa gatab wa. Ɨ kwa daka ɨdenat komkesa rɨgap bꞌogla esourena iyenyi onggɨtyam yɨtkak odede rɨngma na re wɨn yesourenonda re wɨn naskand onggɨtyam yɨtkak yokatonda. Ɨ kwa ma komkesa rɨgapim onggɨtyam God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt gar ke utkunda ke yokatenyi. Sɨ onggɨt paemb negɨr dɨngdɨng rɨga dɨde negɨrjog rɨga opima singi kesa mɨle omnɨka eyenenanj sowa pɨlɨnd. Sɨ wɨn bꞌogla yɨr topmitenindam da God sɨn nɨtrɨngasiny towa pɨlke. Nangga ma jɨ nɨnda rɨga odede maka gar ke utkunda yokatenyi, ajɨ Yonggyam Yesu Keriso re nony ɨjawa rɨga e wanɨm. Sɨ Ton opima wa danda ogona teyeniny bꞌobogɨl gar ke utkundand onyitam, dɨde Ton kwa wen yɨrgong tamneniny negɨrjogyam Satanam pɨlke. Ɨ sɨn kea wa gatab ɨmɨnjog wumɨr yokatenyu Yonggyamɨm pɨlke da wɨn opima onggɨtyam mɨle omnɨka eyenindam dɨde kwa omnɨka teyenindam rɨnsim re sɨn engaenenindam wanɨm omnɨkam. Sɨ sɨn yɨr opmitenindam da Yonggyam waina gar wɨp tamneniny singi bꞌiyena mɨle omnɨkam odede rɨja im re God wen singi eyeniny. Ɨ kwa Ton wen wɨp tamneniny mɨmkam wɨmenam bebɨg wɨngɨrɨnd odede rɨja e re Keriso wanɨm mɨmkam wɨmena yikeny.

Nonony Yɨtkak Dɨnder Wɨmena gatab

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Yu sɨn mera Yonggyam Yesu Kerisomna nyɨ kɨma wen tengaindam. Wa wɨngɨrɨnd nɨnda gar ke utkunda rɨga re dɨnder kɨma im wɨmena wuweny dɨde ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlke bꞌɨsateni sosimna get ke mɨle ma opima yɨmta undoka eyenanj rɨna re ton sowa pɨlke akatto. Sɨ wɨn bꞌogla komkesa odede rɨga wa pɨlke pajapaja wɨmena tuwenyɨt. Mop nokɨp wɨn walenggyam wumɨr im wekenyɨt da, rɨdede im wɨn bꞌobogɨl sowaina wɨngata mɨle yɨmta tundokindam. Sɨ sɨn maka dɨnder kɨma wɨmena wuwenond, re sɨn wɨn kɨma wekenond. Ɨ sɨn makwa yaina owou na autondam mɨra omni kesa. Ajɨ sɨn ita bibɨr dɨde sɨwɨny re bꞌasowa na wuwenenond dɨde bebɨg kɨma wɨko amnɨkenentondam, nokɨm da ɨdenat sɨn wa wɨngɨrɨnd maka ya pɨlɨnd bebɨg oramisu sowaina wɨmena wɨngɨrɨnd. Ɨ sɨn ma odede mop penaemb bꞌasowa wuwenond da, sowa awɨr im danda wekeny wa pɨlke jabajaba odede wurar gasa imdam. Ajɨ onggɨtɨm mop ɨja naemb jɨ da sɨn sowalenggyam bꞌogɨl mɨle im tamnɨkindam, nokɨm da ɨdenat wɨn onggɨtyam wɨngata mɨle takasindam sowa pɨlke dɨde yɨmta tundokindam. 10 Ɨ re sɨn wɨn kɨma wekenond, sɨn kwa daka odede wen engaenentondam da, “Yet ra maka singi tainy wɨko omnɨkam, ton goro kwa owou rawin.” 11 Mop nokɨp sɨn kea yɨdɨr yɨt utkundonda wa wɨngɨrɨnd nɨnda dɨnder rɨga gatab. Sɨ ton dɨnderɨp makwa opima nanggamog wɨkond bꞌobogɨl bꞌingaenenanj, ajɨ ton wɨn asomnenanj re nɨnda rɨgaina wɨko gatab yɨt bꞌusenena kaim. 12 Sɨ sɨn Yonggyam Yesu Kerisom nyɨ kɨma odede rɨga engaenindam dɨde danda kɨma yɨt amnenindam da, “Wɨn goro wɨn tasomnenina rɨgaina wɨko gatab bꞌusenena ke ajɨ mɨmkam wɨmena na tuwenyɨt. Ɨ kwa wɨn bꞌobogɨl wɨkond bꞌitngaenindam wainajog owou okatam ɨ ket tawindam.” 13 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Ajɨ ra wɨn nangga bꞌogɨl mɨle na omnɨka teyenindam, wɨn goro dɨnder taininam. 14 Sɨ sɨn ɨtemb leta ɨtmɨkisu wa pɨlwa, ajɨ yet ra maka yɨmta tundokiny onggɨtyam sowaina yɨtkak, wɨn bꞌobogɨl sosind wumɨr oramitenya tina utkunda kesa mɨle gatab. Ɨ wɨn goro ket ton kɨma bꞌitɨnkenina, nokɨm da ɨdenat ton ɨngar okateny tina mɨle gatab dɨde ket ton ɨrar odede negɨr mɨle. 15 Ajɨ onggɨtyam mɨle wɨngɨrɨnd wɨn goro tin omnenya waina geja rɨga pɨla, ajɨ wɨn nonony omnenya ɨja na ɨt re da ton re wa yɨpa gar ke utkunda nany e o yɨnggan e.

Undwatapu Yɨtkak

16 Sɨ ngɨmbla ogonayam Yonggyam Yesu ita wɨnɨnd ngɨmbla wa ragonin komkesa gatab ke. Ɨ Yonggyam komkesa wɨn kɨma.

17 Kon Polten koinajog yɨm kae yɨrɨken simesime yɨtkak. Kon ɨja emb jɨ komkesa koina leta petɨrɨnd odede yɨtkak yoramitenenyɨn ongwatam mal da ɨtemb re koina ɨrɨki leta e. Sɨ kon ɨtemb yɨrɨken dɨkɨnd. 18 Mera Yonggyam Yesu Kerisomna wurar komkesa wɨn kɨma.

Copyright information for `GDR