2 Timothy 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon Pol ten, ɨ God naska nata kea singi yoramitonj kor pɨlwa Keriso Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga awowɨm. Sɨ yu kon ɨta onggɨtyam ɨtmɨkitijog rɨga wɨko omnɨka yiyenyɨn rɨga wa pɨtapɨta omnenam Tina tɨrɨr omni yɨrkokar gatab yɨt rɨnte re Keriso Yesum pɨlɨnd yɨbɨm. Sɨ kon onggɨtyam leta yɨrɨken re koina singi iyeni bꞌɨga Timote, mor pɨlwa e. Abu Godɨm pɨlke dɨde mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlke wurar ɨ kear ɨ dɨde ngɨmbla man kɨma.

Nony Bꞌɨjawa kɨma Wɨmenam Bꞌugowa Yɨt

Ɨ kon mor gatab sɨteket yɨt yomnenenyɨn Godɨnd yena re kon yewangaenenyɨn kɨlkɨp kesa kukɨpɨnd nonykok ke, odede rɨja na re kor bꞌuwarɨp yewangaeneno. Sɨ ɨt re kon ita bibɨr dɨde sɨwɨny yɨr opmitena nekenenyɨn, kon ɨpendi kesa men nonyɨk miyenenyɨn Godɨnd sɨteket omnenam. Ɨ kon ma sobijog singi e aena nekenyɨn men yɨr ongongɨm. Mop nokɨp kon ɨta nonyɨk yiyenenyɨn moina yɨrekɨp kɨma yii gatab re men wetaweta awonda. Nokɨm da ɨdenat kodaka sam ke yɨndangɨr taen dem ra men yɨr motngen dem. Ɨ kon ɨta nonyɨk bꞌamdenenyɨn onggɨtɨm da man gar okai kena ɨmɨnjog gar ke utkunda mɨle yokatot. Ɨ ɨtemb gar ke utkunda mɨle naska yɨbnonj re mor dad moleg Loisɨm pɨlnat, ɨ daka ket mor mog Yunikem pɨlwa awonj. Sɨ kon ɨmɨnjog yɨmjasɨn da onggɨtyam gar ke utkunda mɨle ɨta mor pɨlɨnd yɨbɨm. Sɨ onggɨt mop paemb kon men nonony motɨnyɨn, nokɨm da ɨdenat God ma yiyag wurar wul pɨla bꞌobogɨl dɨmɨldɨmɨl omnɨka iyenyɨt. Ɨ ɨntemb jɨ yiyag wurar mor pɨlɨnd yɨbɨm rɨna re man yokatot re kon mor pɨlɨnd yɨm aramkinond. Mop nokɨp God mera Yɨnayɨna Wɨngawɨnga nokainonj re ma mogam bꞌamnena mana, ajɨ danda bꞌagona mana ɨ singi bꞌiyena mɨle omnɨka mana ɨ dɨde molenggyam bꞌagoka mɨle omnɨka mana. Sɨ onggɨt paemb man goro ɨngar taenɨm mera Yonggyamɨm gatab bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Ɨ kwa goro man ɨngar taenɨm kor gatab rɨnte re kon Yonggyam Keriso map sɨbɨbmetɨnd nɨbnyɨn. Ajɨ man bꞌogla Godɨmna danda ke kon kɨma yɨpand gɨlgɨl bꞌɨdgotnena okatenyɨt God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Ɨ Godɨt mera yɨrkokar nokainonj dɨde ara nemokinonj yɨna mɨle yɨrkokarɨnd wɨmenam. Sɨ God onggɨtyam mɨle yomnɨkonj re ma meraina omnɨki bꞌogɨl wɨko mapena, ajɨ Tinajog ɨsamki singi mapena dɨde Tina wurar mapena rɨna re God yoramitonj Keriso Yesum pɨlɨnd mera okawam, re Ton maka gowukoi yotobarkonj. 10 Sɨ mera yɨrkokar okawayam Keriso Yesu re kea pɨta awonj onggɨt gowukoi wa. Ɨ ɨngkenaemb ket Ton onggɨtyam Godɨmna wurar pɨta wa yomnonj. Sɨ ton ket ujɨmna danda yeomnenonj, ɨ ket God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt kenaemb ɨtkɨka kesa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar pɨta wa yomnonj mera okatam. 11 Sɨ onggɨt God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt map God ken nobagendonj pɨtapɨta omnena wɨko rɨgam ɨ ɨtmɨkitijog rɨgam ɨ dɨde ouyaena rɨgam. 12 Ɨ ket onggɨt God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wɨko ma paemb kon yu odede bꞌɨdgotnena yokatenyɨn ɨt re sɨbɨbmetɨnd nɨbnyɨn. Ajɨ kon ma ɨta ɨngar yokatenyɨn, mop nokɨp kon wumɨr en Yesum ya pɨlnate re kon gar ke utkunda yoramitenyɨn, ɨ kon danda kɨma yɨmjatenyɨn da Ton rɨrɨrjog e onggɨtyam gasa owamam rɨna re Ton nony nɨjawonj omnɨkam, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd rɨdenat ra Keriso tɨtenj dem. 13 Ɨ man bꞌogla wɨngata yɨtɨm tamorkeneninyɨt ɨmnɨnena kesa ɨmɨnjog yɨtkak rɨna re man utkundenot kor pɨlke. Ɨ man bꞌogla wɨmena metkenyɨt gar ke utkunda mɨlend dɨde singi bꞌiyena mɨlend rɨnsi re Keriso Yesum pɨlɨnd ebnya. 14 Sɨ man bꞌogla Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke danda okatenyɨt yete re mera pɨlɨnd wɨmena yikeny, ɨ ket onggɨt danda kaemb man ket bꞌobogɨl God ma bꞌogɨl ɨmɨnjog yɨtkak yɨrgong omnɨka iyenyɨt.

15 Ɨ man onggɨt gatab wumɨr et da komkesa rɨga yepiya re tuwonj Asiya eriya ke kor pɨlwa, ton kea ken kak nɨawo dɨde ket nɨraro. Sɨ towa wɨngɨrɨnd kea todaka Pigelo ake Ermogene kak nɨawonda. 16 Ɨ Yonggyam toko ten kear ramnenin yepim re Onesiporomna metɨnd wekeny. Mop nokɨp Onesiporo kea ken jogjogpyam gar ngɨmblam omnɨka niyenenonj, ɨ dɨde ton maka onggɨtyam gatab ɨngar ke yokatenenonj rɨnte re kon sein kai ke ɨjobɨki nɨbnyɨn sɨbɨbmetɨnd. 17 Ajɨ re ket ton ikonj dɨkɨnd Roma taun wa, ton ma sobijog na bꞌasowa yikenonj ken orakam ngɨrpu ton ket nodaronj. 18 Sɨ Yonggyam toko ti yenjɨkitau Ti pɨlke ukoijog kear okatam onggɨt bibɨrɨnd ra Ton tɨtenj dem. Ɨ man re wumɨrjog et rɨja na re Onesiporo komkesa gatab ke ken yɨr ɨpka niyenenonj Epeso taunɨnd.

Copyright information for `GDR