2 Timothy 2

Yesu Kerisomna Bꞌogɨl Geja Rɨga

Sɨ onggɨt paemb kor bꞌɨga Timote, man bꞌogla danda kɨma auka metkenyɨt Godɨmna wurar ke rɨnte re Keriso Yesum pɨlɨnd yɨbɨm. Ɨ man koina opureni ɨmɨnjog yɨtkak kea utkundenot jogjog yɨr ungata rɨga wa wɨpɨnd. Sɨ man bꞌogla onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkak nɨnda nony ɨjaijog rɨga wa yɨm kumb wa taramisinyɨt ɨtmaikenam yepim re rɨrɨrkɨpjog rɨga wekeny kwa nɨnda rɨga ouyaenam. Ɨ man bꞌogla yɨpand kon kɨma mɨmkam ke bꞌɨdgotnena takateninyɨt odede ɨt re Keriso Yesumna bꞌogɨl nony ɨjai geja rɨga re dɨde. Ɨ makwa yɨpa geja rɨgat ɨta bꞌanomka ikeny nɨnda tinajog singi wɨko omnɨkam, ajɨ ton bꞌogla tina mopyamɨmna bꞌingawand bꞌatkaeneny yet re tin ara yemokonj tina geja rɨga awowɨm. Nokɨm da ɨdenat ton tin samɨm omnɨkeneny. Ɨ kwa daka ra yɨpa bꞌɨkok rɨgat naskajog bꞌɨtkeny, ajɨ ra maka yɨmta undok bꞌɨkenam bꞌingawa yɨt, sɨ ton ma ɨta bꞌogɨl dɨra okas rɨnte ra naskajog bꞌɨkok rɨgat okas. Ɨ wala rɨga yete re ɨngki wɨkond bꞌasowa yikeny tina yonggyamɨmna bꞌingawa yɨt rɨrɨrɨnd, ton bꞌogla naska onggɨt ɨngki ke owou yingg rakasin ti yonggyamɨm pɨlke. Sɨ man bꞌogla odede yɨtkak gatab nony menamena omnɨka eyenine rɨnsim re kon apureninyɨn, mop nokɨp Yonggyam ɨta men wumɨr omnena mitiyeny onggɨtyam komkesa yɨt gatab.

Ɨ man nonyɨk bꞌamdene Yesu Kerisom gatab yet re uj ke utnyitonj, ɨt re Dawidɨm pɨlke bꞌusmureni bꞌɨga. Sɨ kon ɨntemb Ti gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenyɨn. Sɨ onggɨt mop paemb kon bꞌɨdgotnena yokatenyɨn, ngɨrpu yu kon sein kai ke ɨjobɨki nɨbnyɨn odede wɨp ɨt re raskol rɨga re dɨde. Ajɨ ɨtemb God ma yɨt re makwa ɨta ɨjobɨki yɨbɨm. 10 Sɨ onggɨt mop paemb kon odede bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd mɨmkam ke wɨmena nekenyɨn re towanɨm bꞌogɨl mapae yena re God abagɨkinonj yɨrkokar okawam. Nokɨm da ɨdenat todaka onggɨtyam yɨrkokar undokasi okatam rɨnte re dadal ngɨrpu kesa bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma yɨbɨm Keriso Yesum pɨlɨnd. 11 Sɨ ɨte re jɨ yɨtkak re ɨmɨnjog nony ɨjawa kɨma e da,

“Ɨ rada men kea Ton kɨma yɨpand uj aukɨtondam,
sɨ men kwa opima Ton kɨma yɨpand wɨmena tuwenyɨn dem.
12 Ɨ rada men opima bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd mɨmkam wɨmena wuwenyɨn Ti map,
sɨ men opima Ton kɨma yɨpand wɨp omnena rɨga tainindam dem.
Ɨ rada men ɨta Tin oena iyenyu,
sɨ todaka opima men oena nitiyeniny dem.
13 Ɨ nangga ma jɨ rada men ma nony bꞌɨjawa kɨma rɨga im wekenyɨn,
ajɨ Ton ita wɨnɨnd nony bꞌɨjawa kɨma e wɨmena yikeny.
Mop nokɨp Ton re nony bꞌɨjawa rɨga e dɨde Ton ma rɨrɨr e Tilenggyam oenam onggɨtyam Tina nony bꞌɨjawa mɨle.”

Godɨmna Ɨmjati Wɨko Rɨga

14 Ɨ man bꞌogla komkesa rɨga tamneninyɨt onggɨtyam gasa gatab nonyɨk omdenam. Sɨ man kupkakupka danda kɨma ten tengaeninyɨt Godɨm wɨpɨnd da, “Wɨn erarkinam odede korɨrkorɨr yɨt bꞌugwatena mɨle rɨngkaim re maka rɨgap bꞌogɨl akatenanj ajɨ onggɨtyam mɨlepim rɨga negɨr amnɨkenenanj yepim re utkundenenanj.” 15 Ɨ man bꞌobogɨl bꞌasowa mekene God ma ɨmɨnjog yɨtkak dɨmdɨm ɨkalnenam, ɨ ɨngkaemb man Godɨmna ɨmjati rɨga taet, ɨ dɨde ket odede wɨko rɨga taet yet ra maka ɨngar tainy tina wɨko gatab. 16 Ajɨ man bꞌogla ewaikene odede kɨp kesa Godɨnd nony iyena kesa yɨt bꞌusenena rɨga wa pɨlke. Mop nokɨp odede rɨgap rɨga wɨp amnenanj re Godɨnd ewangaya kesa kɨlkɨl mɨle oikɨndena mim. 17 Sɨ towaina opurena re odede kopa pɨla e rɨnte ra garɨnd warabag tawɨk ɨtkɨkam. Ɨ towa wɨngɨrɨnd osiya jɨ rɨga ebnya Imenayo ake Pileto. 18 Sɨ osiemb rɨga nɨmog re Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak esungaijog i ebnya. Sɨ ton ɨja imemb jɨ opurena eyeninya da utnyita mɨle re kea naska nata aukonj, sɨ ma ɨta warɨ tawɨk. Sɨ ton odede yɨt kaimemb nɨnda gar ke utkunda rɨgaina gar ke utkunda mɨle negɨr omnɨka eyeninya. 19 Ajɨ sosi re kea Godɨmna ɨspɨki danda kɨma ɨmnɨneni kesa met orangapu pɨpmet kumb nate yɨbɨm dɨde kwa onggɨt yɨt ke ɨmɨnjog ɨmjati e yɨbɨm da, “Yonggyam wumɨr e yepim re Tina rɨga” dɨde “Komkesa rɨga yepim re Yonggyamɨnd nyɨ yuwatenyi towa Yonggyamɨm, ton bꞌogla rewaikeninem komkesa negɨrjog mɨle wa pɨlke.” 20 Ɨ jogjog gasa kɨma rɨgaina ukoi metɨnd opima de gold ke dɨde silba ke omnɨki ingaena gasa. Ajɨ ma odede ukoi wulkɨp kɨma gasa nena im wekeny ajɨ daka wul ke dɨde pam ke omnɨki gasa toda opima wekeny. Sɨ onggɨtyam gasa wɨngɨrɨnd nɨnda re ɨsnawa kɨma bꞌobogɨl ingaena mim ajɨ nɨnda re ɨsnawa kesa jabajaba ingaena mim wekeny. 21 Sɨ onggɨt paemb yet ra tilenggyam kɨlkɨp kesa tainy onggɨtyam komkesa negɨrjog mɨle wa pɨlke, sɨ ton ɨta ɨsnawa kɨma ingaena gasa pɨla tainy. Mop nokɨp ton kea yɨna ai e yɨbɨm dɨde ton re kea bꞌogɨljog rɨga e ainy Yonggyamɨm ingaenam, ɨ dɨde ton kea bꞌangonjeni e yɨbɨm komkesa bꞌogɨl wɨko omnɨkam. 22 Sɨ man bꞌogla bꞌɨkene sisɨl rɨgaina gowukoi gɨm ke singi mɨle wa pɨlke. Ajɨ man bꞌogla odede rɨga kɨma yɨpand sam kɨma wɨmena metkenyɨt yepim re Yonggyamɨnd nyɨ yuwatenyi kɨlkɨp kesa gar ke, ɨ ket man egaregar rɨga na mɨtɨbnyɨt odede mɨle okatenam, opi re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle, ɨ gar ke utkunda mɨle, ɨ singi bꞌiyena mɨle ɨ dɨde ngɨmbla mɨle. 23 Ɨ kwa man bꞌogla bond tepeneninyɨt korɨrkorɨr dɨde multekɨp kesa yɨt bꞌugwatena mɨle. Mop nokɨp man wumɨr et da ɨta ɨngkek ukoijog soro kɨma yɨt bꞌugwatena pɨta tainy. 24 Ɨ Yonggyamɨmna wɨko rɨgam re ma rɨrɨrkɨpjog e soro kɨma yɨt bꞌugwatena mɨle omnɨkam. Ajɨ ton bꞌogla komkesa rɨga wa pɨlwa musɨk ɨsnawa nony kɨma mɨle ke tamnɨkeneniny, ɨ rɨga bꞌobogɨl ouyaena teyeniny ɨ dɨde ket ton bꞌogla negɨrjog mɨle wɨngɨrɨnd mɨmkam wɨmena ikeny. 25 Ɨ ton bꞌogla nony kɨma musɨk wɨmena mɨle ke odede rɨga yɨmak ɨtaya teyeniny yepim re owɨnkanj ti pɨlɨnd geja omnɨkam. Sɨ ra ton yɨmak ɨtaya teyeniny, ton bꞌogla odede nony kɨma da rɨka God opima towaina gar tengenjiny ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr aukam. 26 Ɨ ɨngkaimemb ton ket bꞌobogɨl nony tepangkanj Satanamna disɨm pɨlke ɨtrɨngendam. Nokɨp re ton Satanamna dis borand okati wekenonj, ton mɨle amnɨkenento re tina singi rɨrɨr nat.

Copyright information for `GDR