2 Timothy 3

Kikitum Wɨnɨnd Godɨnd Ewangaya kesa Mɨle

Ɨ man bꞌogla onggɨt gatabɨm wumɨr yokate da kikitum wɨnɨnd opima moga kɨma bebɨg wɨn pɨta taukanj dem. Sɨ ra opimemb wɨn pɨta taukanj dem, odede rɨga im taukanj dem, opi re towalenggyam nena singi bꞌiyena rɨga, ɨ wulkɨp singi iyena rɨga, ɨ bꞌasourena rɨga, ɨ towalenggyam pumb wa bꞌurowatena rɨga, ɨ bꞌɨsadrena rɨga, ɨ bꞌu ake mogwar utkunda kesa rɨga, ɨ sɨteket bꞌamnena kesa rɨga, ɨ yɨna bꞌamnena kesa rɨga, ɨ kear kesa rɨga, ɨ nɨnda rɨgaina negɨr mɨle gatab kear kesa rɨga, ɨ nɨnda rɨga wanɨm negɨr yɨt opurena rɨga, ɨ towalenggyam bꞌagoka mɨle kesa rɨga, ɨ wɨp ɨnggrawa kesa mɨle rɨga, ɨ bꞌogɨl mɨle singi kesa omnena rɨga, ɨ towaina rɨga tɨb iyena rɨga, ɨ ɨsanikesa korɨrkorɨr mɨle omnɨka rɨga, ɨ bꞌasourena mɨle ke ukoi bꞌamnena rɨga, ɨ dɨde gowukoi sam okatenam ukoi singi bꞌiyena rɨga, ajɨ ma Godɨnd singi iyena rɨga im. Ɨ kwa ton opima gɨm ke Godɨnd ewangaya mɨle nena omnɨka eyenanj, ajɨ towaina gar ke re ɨta Godɨmna danda yoenenyi rɨnte re Godɨnd ewangaya mɨlem pɨlke pɨta aena yikeny. Sɨ man bꞌogla odede rɨga wa pɨlke ewaikene. Ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap rɨgaina met nata bꞌɨgarena wuweny, dɨde ket ton gar bodakak kongga nony ejomka eyenanj yepim re negɨr mɨle angurka eyenanj dɨde kwa jogjog bꞌengabenga gɨm ke singip ten wɨp eyenanj. Sɨ odede konggap ita wɨnɨnd opima bꞌauyaena wuweny sisɨl ouyaena gatab, ajɨ ton makwa rɨrɨr im aenanj ɨmɨnjog God ma yɨtkak wumɨr aukam. Ɨ naskand bꞌila osiemb rɨga Yane ake Yambre Mosem pɨlwa gejam onyitonda. Sɨ opimemb bꞌanygɨnena ouyaena rɨga todaka odede yɨpa wɨp nya kaim gejam owɨnki wekeny God ma ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlwa. Ɨ opimemb rɨga towaina nonykok re negɨrjog ɨtkɨki im wekeny dɨde towaina gar ke utkunda mɨle re makwa yɨpa rɨrɨrkɨpjog im God ma ɨmɨnjog yɨtkak kɨma. Ajɨ ton ma rɨrɨr im onggɨtyam mɨle omnɨkand pɨnjog tekeny. Mop nokɨp towaina wumɨr kesa korɨrkorɨr mɨle ra opima komkesa rɨga wa wɨpɨnd pɨtand taukanj odede wɨp rɨja na re aukonj Yane ake Yambre wa pɨlɨnd.

Timotem pɨlwa Yɨmak Ɨtaya Yɨt

10 Ajɨ re man ken yɨmta undoka niyenot, man kea odede komkesa kor gatab mɨle yɨr ongong eyeninot, opi re nangga na kon ouyaena eyeninond, ɨ rɨdede na kon yɨrkokar wɨmena nekenond, ɨ nangga mop kɨma na kon wɨmena nekenond, ɨ kon rɨdede na gar ke utkunda mɨlend nekenond, ɨ rɨdede na kon musɨk wɨmena nekenond, ɨ kon rɨdede na singi bꞌiyena mɨlend nekenond, ɨ kon rɨdede na mɨmkam wɨmena mɨlend nekenond, 11 ɨ rɨdede na kon jɨ ke negɨr kɨma bꞌɨdgotnena akateninond, ɨ rɨdede na kon bꞌɨdgotnena akateninond, ɨ nangga na kor pɨlɨnd aukenento de Antiyok taunɨnd ɨ Ikoniyon taunɨnd ɨ dɨde Listra taunɨnd, ɨ dɨde rɨdede na kon jɨ ke negɨr kɨma bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd mɨmkam wɨmena nekenond. Ajɨ man wumɨr et rɨdede na Yonggyam kea ken nɨtrɨngendenenonj onggɨtyam komkesa bebɨg wa pɨlke. 12 Sɨ ra komkesa rɨga yepim re Keriso Yesund gar ke utkunda ke yokatenyi ton singi taenanj ɨmɨnjog Godɨnd ewangaya mɨlend wɨmenam, ton opima negɨr kɨma bꞌɨdgotnena okatena teyenanj. 13 Ajɨ negɨrjog mɨle rɨga dɨde bꞌanygɨnena ɨjongki nya ke rabem bꞌamnena rɨga, ton opima negɨr mɨle oikɨndena eyenanj de negɨrjog mɨle wa. Mop nokɨp ton opima rɨga bꞌanygɨnena ɨjongki nya ke rabem omnena eyenanj dɨde daka ton odede yɨpa wɨp nya kaim towalenggyam rabem bꞌamnena wuweny. 14 Ajɨ man bꞌogla onggɨtyam yɨtkak wa pɨlɨnd wɨmena mekene rɨna re man bꞌauyaenot dɨde ket man gar ke utkunda ke ɨmjatena eyeninot. Mop nokɨp man towanɨm wumɨr et yepiya re men mouyaeneno. 15 Ɨ kwa man yɨna peba yɨtkak wumɨr auka metkot re bꞌɨga sobijog kena. Sɨ onggɨt yɨna peba yɨtkakɨp rɨrɨr im mor yɨrkokar okatam bꞌogɨl multekɨp motkai gar ke utkunda mɨle ke rɨnte re man yoramitenyɨt Keriso Yesum pɨlɨnd. 16 Ɨ kupka yɨna peba yɨtkak re Godɨmna bꞌimuri kɨma im, sɨ ton rɨrɨrkɨpjog im odede mɨlend ingaenam, opi re rɨga ouyaenam, ɨ negɨr mɨle gatab ɨmjati kɨma samany iyowam, ɨ kaokao mɨle rɨga dɨmdɨm omnɨkam, ɨ dɨde yɨmak yɨt omnenam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlend wɨmenam. 17 Nokɨm da ɨdenat odede rɨga rɨrɨrkɨpjog God ma rɨga taukanj dɨde ton ket rɨrɨrkɨpjog tekeny komkesa bꞌogɨl wɨko omnɨkam rɨnsim re God singi eyeniny omnɨkam.

Copyright information for `GDR