2 Timothy 4

Ɨ kon kupkakupka danda kɨma men mitngaen Godɨm wɨpɨnd dɨde Keriso Yesum wɨpɨnd yet ra yilo rɨga dɨde uj rɨga ɨsagɨka teyeniny dem. Ɨ kwa ra Keriso Yesu pɨta tainy dem, Tina pumb tungg ɨta ik dem. Sɨ onggɨt paemb kon odede danda kɨma mitngaen. Sɨ man bꞌogla God ma yɨtkak pɨtapɨta omnena yiyene, dɨde ket man ita wɨnɨnd onggɨtyam moina gatab wɨkond kɨnyɨr aena mekene, bꞌogɨl wɨnɨnd dɨde negɨr wɨnɨnd. Ɨ kwa man bꞌogla komkesa gatab ke musɨk wɨmena kɨma rɨga ouyaena teyeninyɨt, ɨ ɨngkaemb ket man negɨr mɨle gatab ɨmjati kɨma rɨga dɨmdɨm omnɨka teyeninyɨt, ɨ samany iyowa teyeninyɨt, ɨ dɨde ugowa teyeninyɨt. Mop nokɨp ra wɨn ik, rɨgap ma opima takatenanj dem God ma ɨmɨnjog dɨmdɨm ouyaena yɨtkak, ajɨ ton towaina singi rɨrɨr nasim ouyaena yɨtkak nena takatenanj. Sɨ ton opima odede jogjog ouyaena rɨga imda teyenanj yepiya ra ten tauyaenanj dem nangga mim ra ton singi taenanj utkundenam. Ɨ kwa ton opima yɨpya ɨdoka teyenanj dem God ma ɨmɨnjog yɨtkak utkundenam, ajɨ ton yɨpya bꞌɨtkena tuweny dem kɨp kesa kakyɨt utkundena mim. Ajɨ man komkesa gasa gatabɨm bꞌobogɨl nony ɨpangki na mɨtɨbnyɨt, ɨ negɨr kɨma bꞌɨdgotnena takateninyɨt, ɨ God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena wɨko omnɨka iyenyɨt, ɨ dɨde moina wɨko rɨrɨrkɨpjog omnɨka teyeninyɨt rɨna re God mokainonj omnɨkam.

Mop nokɨp kon Godɨm wɨkond bꞌingaenenond ɨ ket koina yɨrkokar re kea bꞌundwatapu wa e ainy odede rɨngma ra sɨ rɨgat ɨk ɨgmarɨk tina sɨ mɨle undwatam. Sɨ kor kemb ɨte ke wɨn nitkau onggɨtyam gowukoi ɨraram. Ɨ kon kea bebɨg wɨngɨrɨnd bꞌajobrena nekenenond God ma wɨkond odede rɨngma ra bꞌipowa wɨband rɨgat bꞌajobrena kɨma bꞌipowa ikeny, ajɨ kor kemb ɨte ke dɨkɨnd seg ainy. Ɨ koina yɨrkokar bꞌɨkok re kemb ɨte ke dɨkɨnd undwatapu wa ainy. Ɨ dɨde kwa kon gar ke utkunda mɨle kea danda kɨma emorka iyɨmɨn ngɨrpu yu. Ajɨ ɨnte kornɨm wɨp ke komb gasa yɨbɨm okatam, ɨt re negɨr kesa dɨmdɨmjog bꞌogɨl dɨra. Sɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog bꞌɨsagɨka rɨga, Yonggyamɨt ɨta onggɨtyam dɨra kor notkau onggɨt bibɨrɨnd ra Ton ik dem. Ajɨ Ton ma kornɨm nena ma notkau dem, ajɨ daka kwa komkesa towanɨm ma yepim re singi iyena kɨma yɨr yungai Tina openda gatab.

Pol Tinajog Gasa gatab Yɨt

Ɨ man danda ondrasɨt wanakana kor pɨlwa menonɨm. 10 Mop nokɨp Dema kea nɨraronj dɨde yikonj Tesalonika taun wa, nokɨp ton singi eyeninonj re onggɨtyam gowukoi gasa na. Ɨ Kreske kea daka yikonj Galatiya eriya wa, ɨ dɨde Tito daka kwa yikonj Dalmatiya eriya wa. 11 Sɨ Luk nenate kon kɨma yɨbɨm. Ɨ man Makɨnd iyɨt dem kor pɨlwa man kɨma ra man metket dem. Mop nokɨp ton re kornɨm bꞌogɨl yɨm bꞌakawa rɨga e tainy koina wɨko omnɨkam. 12 Ɨ kon kea Tikikond yɨtmɨkitond Epeso taun wa. 13 Sɨ ra man metket dem, man bꞌogla koina tumɨnd pɨnpɨn kobɨrgɨm iyɨt rɨna re kon yɨraronj Karpomna metɨnd de Trowa taunɨnd. Ɨ kwa man teyinyɨt dem nɨnda koina peba ajɨ ukoijog re bꞌangga gɨm ke omnɨki peba na. 14 Ɨ Aleksandro yete re ayɨn ke gasa omnɨka rɨga yɨbɨm, ton re ma sobijog na negɨrjog mɨle kor nomnɨkenenawainonj, sɨ Yonggyam toko ti mɨra yetendau tina omnɨki mɨle rɨrɨrɨnd. 15 Sɨ madaka tinɨm yɨr kɨma mɨtɨbnyɨt. Mop nokɨp ton ma sobijog danda kɨma na gejam onyitonj meraina ouyaena yɨtkak gatabɨm.

16 Ɨ re kon naskajog bꞌɨsagɨkapu pɨpmet wa onyitond kor gatab bꞌɨrmekam dɨkɨnd Roma taunɨnd, makwa yɨpa rɨga kor tab ke awonj ɨrmeka yɨt opurenam. Ajɨ komkesa rɨgap re kea ken nɨrareno. Ajɨ kon singi en da God goro towa ragenau onggɨtyam towaina negɨr gatab. 17 Ajɨ Yonggyam kea dɨkɨnd kor tab ke onyitonj dɨde ket kor danda nokaenonj. Nokɨm da ɨdenat Yonggyam ken nitngaeny kupkakupka God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨrɨrkɨpjog pɨtapɨta omnenam, ɨ ɨngkaemb ket komkesa yɨtam bꞌengabenga rɨgap onggɨtyam yɨtkak tutkundenanj. Ɨ ket Yonggyam kea ken nɨtrɨngendonj ujɨm pɨlke.
4:17 17 Grik peband da “laiyonɨmna tu bora ke”. Nokɨp onggɨt wɨnɨnd nɨnda sɨbɨbmet rɨga wɨbapu wa aramkenento laiyon kɨma bꞌipowam ngɨrpu ra laiyonɨp ten tangranj.
18 Sɨ Yonggyam ɨta ken ɨtrɨngɨndena nitiyeny komkesa negɨrjog mɨle wa pɨlke dɨde Ton ket ɨta bꞌobogɨl nii dem Tina pumb tungg wa de pumb wa. Sɨ bꞌogɨl ɨnyomarena Ti pɨlwa dadal ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.

Undwatapu Yɨtkak

19 Ɨ man wɨdaemb yɨt tamninyɨt Priskila ake Akwila dɨde towa pɨlwa yepim re wekeny Onesiporomna metɨnd. 20 Ɨ Erasto ama yɨbɨm de Korinto taun wa, ɨ kon Tropimond yɨrarond Mileto taunɨnd nokɨp ton kopa na yokatonj. 21 Sɨ man danda ondrasɨt wanakana menonɨm dɨkɨnd, yɨmta kena gɨbɨl wɨn ik dem. Ɨ Yubulo ɨ Pude ɨ Lino ɨ Klaudiya ɨ dɨde komkesa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar men madaemb yɨt momnenyi. 22 Sɨ Yonggyam toko moina wɨngawɨnga kɨma yebɨm. God ma wurar komkesa wɨn kɨma.

Copyright information for `GDR