Acts 23

Ɨ Pol ket Sanedrin kotɨnd rɨga wɨp awarkisinonj, dɨde ket yindonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon bꞌogɨl kukɨp ke nonykok kɨma e Godɨnd ewangaya yiyenenyɨn ngɨrpu yu bibɨr.” Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨga Ananiya Polɨnd yutkundonj, ton ket rɨga engainonj yepiya re Polɨm wusɨnd wekenonj da, “Yipanjɨka tina tugɨm!” Ɨ odedend ket Pol tin yomnonj da, “God ɨta men mitpanjɨk. Man omiti mɨbnyɨt bꞌɨsagɨkapu pɨpmetɨnd, dɨde maka ken gog yɨt ke nɨsagɨket. Ajɨ man kea rɨga engainyɨt ken ipanjɨkam, sɨ man molenggyam kemb gog yɨt yerbeket. Sɨ man re gɨm ke bꞌogɨl rɨga et ajɨ ngor ke negɨrjog rɨga et odede wɨp rɨngma re bꞌogɨl ɨkaeneni peint ke ɨsnɨki otomanti pinya kɨma bꞌogɨl met orangi gopmet rokate re ɨtkɨki ujgɨm yɨbɨm wɨngɨr wa.” Ɨ rɨga yepiya re wekenonj Polɨm wusɨnd, yomno da, “Ma ɨja e man Godɨmna yɨna mopyam sɨ rɨgand odede negɨr yɨt ke omnenyɨt?” Ɨ Pol ket yindonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kear, kon ma wumɨr na da ton re yɨna mopyam sɨ rɨga e. Ɨmɨnjog e. Ɨja emb yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Goro negɨr ke yɨt tamneninɨm rɨga yepim re moina rɨga wɨp amnenanj!’”

Ɨ Pol kea wumɨr yokatonj da nɨmog bobo rɨga na wekenonj onggɨt Ju rɨga waina Sanedrin kotɨnd, yɨpa tab re Parisai rɨga na, ɨ yɨpa tab re Sadukai rɨga na. Sɨ ton ket bꞌokta obailitonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon re Parisai rɨga en, ɨ Parisai rɨgaina bꞌɨga en. Kon ɨta ɨmɨnjog ke warɨm bꞌogɨl ɨsma yokatenyɨn da rɨga opima uj ke tutnɨkanj dem. Sɨ onggɨt rɨl paemb rɨgap yu ken noramisi onyitam dɨkɨnd bꞌɨsagɨkapu pɨpmetɨnd.” Ɨ re Pol onggɨtyam yɨt yopulitonj, Parisai rɨga ake Sadukai rɨga ganggand soro kɨma yɨt bꞌugwatena pɨta awonj ngɨrpu ket rɨga ɨnyɨnyɨnd bꞌakalento nɨmog bobo omnam. Mop nokɨp Sadukai rɨgap ɨmɨnjogɨm yomneneno da ma opima uj rɨga tutnɨkanj dem, ɨ ma opima aneru wekeny, ɨ dɨde ma opima wɨngawɨnga wekeny. Ajɨ daka Parisai rɨgap onggɨtyam komkesa ɨmɨnjogɨm amnenento. Ɨ ton ket ma sobijog na guglam kɨma sorom obairento. Ɨ Parisai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap owɨnkɨto, dɨde ket danda kɨma yɨt ugwatento da, “Sɨn makwa nangga negɨr na yodaru onggɨt rɨgam pɨlke. Rada yɨpa Godɨm pɨlke wɨngawɨngat o anerut tin yɨt yomnenonj, sɨ men rɨrɨr im tin bꞌɨsagɨkam omnyu?” 10 Ɨ re towaina soro kɨma yɨt bꞌugwatena ukoi auka yikonj, wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam moga na awonj da ke onggɨt nɨmog bobo rɨgap Polɨnd nenegɨr kana yenyouke. Sɨ ton tina geja rɨga engainonj da, “Wɨn wuwe ti pɨlwa, ɨ tin okasya rɨga wa pɨlke, dɨde ket iya dor meraina wɨmenapu pɨpmet wa.”

11 Ɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd ket Yonggyam Polɨm wusɨnd onyitonj, ɨ ket yomnonj da, “Goro danda kesa tainɨm! Gar seo kɨma onyite! Man ke kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amneninyɨt dɨkɨnd Yerusalem taunɨnd. Sɨ man bꞌogla kwa odede wɨp yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamneninyɨt dem Roma wa.”

Polɨnd Wɨgawɨga Ongandam gatab Yɨt

12 Ɨ ɨspari ke ket ma yɨpa kɨma Ju rɨgapiya ama rɨka poti (40) o pumb wa yɨpand bꞌingauto, dɨde ket wɨgawɨga yɨsamko Polɨnd ongandam. Ɨ ton ket towalenggyam yɨpand danda kɨma tɨrɨr yomno odede yɨt kɨma da, “Men ma opima owou tawindam dɨde nyɨ tanaindam, ngɨrpu ra dem men Polɨnd onganju.” 14 Seg ket ton wuwonj yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju waina elda rɨga wa pɨlwa, ɨ ten amnɨto da, “Sɨn ke sowalenggyam danda kɨma tɨrɨr yomnyu da sɨn ma opima nangga im tu bora wa taramisindam, ngɨrpu ra dem sɨn Polɨnd onganju. 15 Sɨ onggɨt paemb otade wɨn meraina Sanedrin memba kɨma yɨpand yɨt ɨtmɨkitaya wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨm pɨlwa. Ɨ tin bꞌanygɨnena nya ke ɨgekisya da, ‘Sɨn mep singi im Polɨm gatab bꞌobogɨl dɨmdɨm omnɨku. Sɨ man tin iyɨt sowa pɨlwa.’ Ɨ sɨn nya owama iyenyu, dɨde bꞌangonjeni im tekenyɨn tin ongandam ra ton sowa wus wa ik.” 16 Ajɨ yɨpa Polɨmna kom bꞌɨga kea utkundonj onggɨtyam towaina ɨsamki Polɨnd wɨgawɨga onganda yɨt, sɨ ton kea ket yikonj geja rɨgaina wɨmenapu pɨpmet wa, dɨde ket Polɨnd wumɨr yomnonj onggɨt yɨt gatab. 17 Seg ket Pol yɨpa andred (100) Roma geja rɨga mopyam ara yemokonj, ɨ yomnonj da, “Man yiye onggɨt kewarɨnd wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨm pɨlwa! Ti ɨta yɨpa wɨgawɨga yɨt tin wumɨr omnam.” 18 Sɨ onggɨt penaemb ɨtemb andred (100) Roma geja rɨga mopyamɨt tin yokatonj, ɨ ket yiyonj wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨm pɨlwa. Ɨ ton ket tin yomnonj da, “Sɨbɨbmet rɨga Polɨt ara nemok ɨ nerkis onggɨt kewarɨnd iyoyɨm mor pɨlwa, mop nokɨp ti ɨta yɨpa wɨgawɨga yɨt men wumɨr omnam.” 19 Seg ket wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨt tin yɨmɨnd yemoratonj, ɨ ket ekonda tentawar wa. Sɨ ton ket tin yerkitonj da, “Nangga wɨgawɨga yɨt e man kor nitiyaet wumɨr omnam?” 20 Ɨ kewarɨt ket mɨra yomnonj da, “Ju rɨgap ke yɨmjasi men bꞌanygɨnena nya ke ɨgekitam odede da, ‘Sɨn singi im mep Polɨnd bꞌobogɨl erkenam, sɨ man tin iyɨt dem sowaina Sanedrin kot wa.’ 21 Ajɨ man goro ten ɨmɨnjog ke takasinɨm, mop nokɨp towa wɨngɨrɨnd ma yɨpa kɨma rɨgapim, ama rɨka poti (40) o pumb wa, Polɨnd nya yowami, dɨde bꞌangonjeni im wekeny tin ongandam. Ton re kea towalenggyam danda kɨma tɨrɨr yomnyi da, ‘Men ma opima owou tawindam dɨde nyɨ tanaindam, ngɨrpu ra men tin onganju.’ Sɨ yu ton moina ɨmjata yɨt e yɨr yungai.” 22 Tina yɨt seg ke ket, re wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ɨtemb kewar yɨtmɨkitonj, ton tin yomnonj da, “Goro ya pɨlnat bꞌatgenayɨm nangga yɨt na re man wumɨr nomnyɨt.”

Polɨnd Ɨtmɨkitam Kaisareya wa

23 Ɨ onggɨt kak ke wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam nɨmog andred (100) Roma geja rɨga mopyam ara emokonj, ɨ ten amnonj da, “Wɨn tabagɨkinya tu andred (200) geja rɨga, ɨ sebenti (70) oso kumbɨnd angiti geja rɨga, ɨ dɨde tu andred (200) yɨm ke nɨm bꞌɨskena geja rɨga. Ɨ bꞌatngonjenya menonɨm de Kaisareya wa yu sɨwɨny nain (9) kɨlokɨnd. 24 Ɨ wɨn kwa yɨpa oso Polɨm okaya tinɨm angitam. Ɨ wɨn bꞌogla tin ket bꞌobogɨl yɨr ɨpka iyenya dor, dɨde ket negɨr kesa yiya dor de Roma gabmani mopyam Pelikɨm pɨlwa yete re Yuda kantri yɨr ɨpka yiyeny.” 25 Ɨ wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ɨja naemb jɨ peba yɨrɨkonj Pelikɨm pɨlwa da,

26 
  • “Simesime, ukoyam Roma gabmani mopyam Pelik! Kon Klaudiyo Lisiyaten.
27 Ju rɨgap onggɨt rɨgand yɨmɨnd yokato, dɨde ton ket momta na tin ongandam yomno. Ajɨ re kon wumɨr yokatond da ton re Roma rɨga nyɨ kɨma e, kon ket nekond koina geja rɨga kɨma, dɨde ket tin yopendond towa pɨlke. 28 Ɨ ket Kon singi awond wumɨr okatam nangga rɨl pena Ju rɨgap tin negɨr ma bꞌɨsagɨkam yomno. Sɨ onggɨt penaemb kon tin yiyond towaina Sanedrin kot wa. 29 Ɨ re kon towaina yɨt utkundenond, kon ɨna yodarond da ton re towainajog gog gatab kena tin negɨr ma bꞌɨsagɨkam yomno. Ajɨ kon makwa yɨpa Roma gabmani gog erbeka mɨle yodarond ti pɨlɨnd, sɨ kon ma rɨrɨr na ti pɨlɨnd negɨr ma bꞌɨsagɨka omnɨkam ujɨm o mɨnda sɨbɨbmetɨnd oramitam. 30 Ajɨ yɨpa rɨgat ken wumɨr nomnonj Ju rɨga waina ɨsamki yɨt tin wɨgawɨga ongandam. Sɨ onggɨt paemb kon odenja e ket tin yɨtmɨkisɨn mor pɨlwa. Ɨ nɨnda Ju rɨga singi aukom tin kot wa oramitam. Sɨ kon kea ten wumɨr amninond da ton kot omnɨki ra man kɨma e ti gatab. Sɨ ɨtemb yɨt ngɨrpu. Madaemb!” 31 Ɨ geja rɨgap towaina mopyam waina bꞌingawa yɨt rɨrɨrɨnd Polɨnd yokato dɨde ket yiyo de Antipatri tungg
23:31Antipatri tungg re Yerusalem taun ke siksti powa (64) kilomita pɨn na yɨbnonj.
wa onggɨt sɨwɨnyɨnd.
32 Ɨ ɨspari ke ket oso kumbɨnd angiti geja rɨga nenap Polɨnd wang yiyo de Kaisareya taun wa. Ajɨ komkesa geja rɨga re kea ɨtekto de towaina wɨmenapu pɨpmet wa de Yerusalem taunɨnd. 33 Ɨ re ton Kaisareya taun kara bora wa bꞌɨgarto, ton ket wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨmna peba yokawo Roma gabmani mopyamɨm pɨlwa. Ɨ kwa ket Polɨnd yiyo ti pɨlwa, dɨde ket yonyito ti wɨpɨnd. 34 Sɨ Roma gabmani mopyam ɨtemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga ma peba yogenkonj. Seg ket ton Polɨnd yerkitonj da, “Man nangga eriya ke rɨga et?” Ɨ Pol daka mɨra yomnonj da, “Kon re Kilikiya eriya ke rɨga en.” Sɨ ton ket kea wumɨr yokatonj da ton re Kilikiya eriya ke rɨga e. 35 Ɨ ton Polɨnd yomnonj da, “Ra rɨga topendanj dɨkɨnd yepiya re singi yoramito men kot wa oramitam, kon ket tutkunjɨn dem moina bebɨg gatab.” Seg ket ton bꞌingawa yoramitonj Polɨnd yɨr ɨpkam king Erodɨmna orangi metɨnd rɨkɨnd re Roma gabmani mopyam wɨmena yikenonj.

Copyright information for `GDR