Acts 6

Seben (7) Diyakona Obagɨkam

Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesum yɨmta undoka rɨga jogjog bꞌaikɨndena wuwenonj, Grik yɨtam Ju rɨgap ugaga eyento Ibru yɨtam Ju rɨga. Mop nokɨp Ibru yɨtam Ju rɨgap maike bꞌobogɨl owou yingg amnɨkenento ita bibɨrɨm Grik yɨtam Ju rɨga waina mik kongga wa pɨlwa. Sɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨgap ara emokto komkesa Yesu ma bꞌauyaena rɨga, ɨ dɨde amnɨto da, “Sɨn wa pɨtapɨta tamnaindam sowaina bebɨg. Sɨ sɨn re ɨta kak wa yomnenyu Godɨmna yɨtkak gatab wɨko, nokɨp sɨn jogjog owou yingg iyena wɨko im amnɨkenindam. Sɨ odede mɨle re ma bꞌogɨl e ainy sowanɨm omnɨkam Godɨm wɨpɨnd. Sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn bꞌobogɨl yɨr teyenindam ɨ tabagɨkindam seben (7) ɨmɨnjog bꞌogɨl mɨleyam rɨga yepim re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke dɨde bꞌogɨl multekɨp ke yɨndangɨr auki wekeny. Ɨ sɨn towa mimemb danda takaindam

onggɨtyam owou yingg iyena wɨko omnɨkam.
Sɨ sɨn ɨngkaim ket danda kɨma sowaina kupka nony menamena taramkindam yɨr opmitam dɨde God ma yɨt gatab wɨko omnɨkam.” Ɨ komkesa bꞌeoma rɨgap towaina yɨt sam kɨma yokateno, ɨ ton ket rɨga abagɨkto. Sɨ opimemb jɨ nyɨ Stepano yet re gar ke utkunda ke dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr auki na yɨbnonj, ɨ Pilip, ɨ Prokoro, ɨ Nikanor, ɨ Timona, ɨ Parmena, ɨ dɨde Antiyok ke rɨga Nikolao yet re naskand God ma obagendi kesa rɨga na yɨbnonj ajɨ yɨmta ke engendonj Ju rɨga waina omnɨka mɨle wa. Seg ket rɨgap ten eito ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨp wa ɨ awɨnkɨto. Ɨ ket ɨtmɨkitijog rɨgap yɨr opmitto dɨde yɨm aramkɨto towa pɨlɨnd towanɨm danda okawam.

Sɨ Godɨmna yɨt warabag auka yikenonj, sɨ Yesu ma bꞌauyaena rɨga ma sobijog na bꞌaikɨndento Yerusalem taunɨnd. Ɨ ukoi yɨna sɨ rɨgaina bobo daka kea utkundento God ma yɨrkokar bage yɨt, ɨ ket Yesund gar ke utkunda ke yokato dɨde Tin yɨmta yundoko.

Stepanond Yɨmɨnd Yokato Negɨr Omnam

Ɨ Stepano re Godɨmna wurar dɨde danda kena yɨndangɨr auki yɨbnonj, sɨ ton amnɨkinonj ukoijog moga kɨma danda wɨko dɨde kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ɨ Yerusalem taunɨnd yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ebnawonj towa mana opi re Bꞌɨtrari Rɨga ɨ Kurene Rɨga ɨ dɨde Aleksandrea Rɨga. Ɨ re Stepano yɨt apureninonj, onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ke nɨnda rɨga dɨde kwa Kilikiya dɨde Asiya ke nɨnda rɨga yɨpand soro kɨma owɨnkɨto Stepano kɨma yɨt bꞌugwatenam. 10 Ɨ towaina yɨt bꞌugwatena wɨngɨrɨnd, God kea Stepanom bꞌogɨl multekɨp dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokawonj. Sɨ Stepano re onggɨtyam danda kenaemb yɨt apureninonj, ngɨrpu opimemb ton kɨma yɨt bꞌugwatena rɨgap makwa rɨrɨr na aukɨto tina yɨtkak gou wa omnenam. 11 Sɨ ton nɨnda rɨga wɨgawɨga engauto dɨde bꞌanygɨnena nya ke auyaento yɨtkak opurenam odede da, “Sɨn ke Mosem pɨlwa dɨde Godɨm pɨlwa bꞌɨsadrena yɨtkak utkundenonda Stepanomna opurena wɨngɨrɨnd.” 12 Ɨ ton ket onggɨtyam bꞌanygɨnena yɨtkak opurena ke Ju rɨga ɨ Ju rɨga waina elda rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ɨl angkɨto Stepanom pɨlwa soro omnɨkam. Sɨ komkesa rɨgap kea soro aukɨto, ɨ ket wuwonj Stepanom pɨlwa, ɨ tin yɨmɨnd yusunato dɨde ket yiyo de Ju rɨga waina Sanedrin kot wa. 13 Ɨ ton ket nɨnda bꞌanygɨnena yɨr ungata rɨga teito onggɨt Ju rɨga waina Sanedrin kot wa. Sɨ ton kea bꞌanygɨnena yɨr ungata yɨt apurento odede da, “Onggɨt rɨgat ita wɨnɨnd negɨr yɨt apureneninonj onggɨt yɨnamet gatab dɨde gog yɨt gatab. 14 Ɨ sɨn kea tin yutkundenonda odede opurenand da, ‘Onggɨt Najaret tunggam Yesut ɨta itrorɨk dem onggɨtyam yɨnamet, dɨde kwa opima tengenjiny dem gog rɨna re Mose mera nogoninonj.’” 15 Ɨ komkesa rɨga yepiya re omnɨki wekenonj onggɨt bꞌɨsagɨkapu pɨpmetɨnd, yɨr ɨsokto ti pɨlwa. Ɨ ton tina wɨp yɨr yɨpko re ɨja na ɨt re aneru ma wɨp re dɨde.

Copyright information for `GDR