Colossians 2

Ɨ kon singi en da wɨn wumɨr okasya da rɨdede e kon ukoijog bebɨg yokatenyɨn wa map dɨde towa map yepim re gar ke utkunda rɨga wekeny Laodikeya taunɨnd ɨ dɨde komkesa gar ke utkunda rɨga map yepiya re maka ken wɨp yɨr nongo. Nokɨm da ɨdenat ton towaina garɨnd danda takatenanj, dɨde singi bꞌiyena mɨle ke yɨpand bꞌitɨnkɨndenanj, ɨ dɨde ton Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak kupkakupka rɨrɨrkɨpjog wumɨr auka tuweny dɨde bꞌobogɨl temjatenanj. Sɨ ton ɨdenat ket bꞌobogɨl wumɨr taukanj Godɨmna wɨgawɨga yɨt gatab, ɨt re Keriso. Ɨ rɨgap bꞌogɨl multekɨp kaim dɨde God ma ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr kaim akatenenanj wɨgawɨga egurki bꞌogɨljog gasa. Sɨ opimemb komkesa wɨgawɨga egurki bꞌogɨl gasa re Kerisom pɨlnasim wekeny. Ɨ kon ɨtemb yɨt yopurenyɨn re nok ma da ɨdenat maka yet wen gaya ogona yɨt ke rabem tamneniny bꞌanygɨnena nya wa wɨp omnenam. Mop nokɨp nangga ma jɨ da kon awɨr e jɨ ke wɨn kɨma nɨbnyɨn, ajɨ kon ɨta wɨngawɨnga ke wɨn kɨma nɨbnyɨn. Sɨ wɨn bꞌobogɨl dɨmdɨm im wɨmena wuwenyɨt, ɨ danda kɨma Yesund gar ke utkunda ke yokatenya. Sɨ kon kea opimemb waina mɨle yɨr ongong eyeninyɨn ɨ ket kon sam e aena nekenyɨn onggɨt gatab.

Gar ke Utkunda Rɨgamna Bꞌɨtrari Wɨmena

Sɨ wɨn kea Keriso Yesund yokatonda wa Yonggyamɨm. Sɨ wɨn bꞌogla omanda Ti pɨlɨnd wɨmena tuwenyɨt Tin gar ke utkunda ke. Ɨ wɨn Ti pɨlɨnd ap bꞌamka dɨde bꞌaranga wuwene. Ɨ wɨn danda kɨma gar ke utkunda ke owɨnka wuwene odede rɨja na re wɨn bꞌauyaena wuwenot. Ɨ dɨde wɨn ita wɨnɨnd Godɨnd sɨteket yɨt omnena yiyena komkesa gasa gatab. Ɨ nɨnda rɨgap kea kɨp kesa rɨgaina ouyaena ke dɨde gaya ogona yɨt ke rɨga rabem omnenam wuweny wa wɨngɨrɨnd. Sɨ wɨn yɨr kɨma wuwene, nokɨm da ke yet wen wɨp ramnin bꞌanygɨnena ouyaena wa. Sɨ opimemb yɨt re dad rɨga wa pɨlke bꞌɨsateni mɨle kaim dɨde gowukoi tumtum ouyaena kaim, ajɨ ma Kerisom pɨlkaim. Sɨ Keriso kea rɨga jɨ awonj, ajɨ kea Godɨmna kukɨp kupka rɨrɨrkɨpjog Ti pɨlɨnd wɨmena yikenonj. 10 Ɨ kwa re wɨn Kerisond gar ke utkunda ke yokatonda, ɨ ɨngkaimemb wɨn onggɨtyam Godɨmna kukɨp rɨrɨrkɨpjog okati im wekenyɨt. Sɨ Keriso re mop rɨga e komkesa wɨngawɨnga ke wɨp iyena rɨga wa dɨde wɨko wɨp omnena danda wa. 11 Ɨ dɨde kwa re wɨn Tin gar ke utkunda ke yokatonda, sɨ wɨn kea God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonda. Ajɨ onggɨtyam God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle re ma gɨm ke jɨwɨnd rɨgaina yɨm ke kɨpear ɨpka mɨle na. Ajɨ Keriso kea wanɨm wɨngawɨnga ke onggɨtyam God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yomnɨkonj waina negɨr mɨlemna rɨgɨb ɨpendam. 12 Ɨ re wɨn baptiso yokatonda, wɨn kea Keriso kɨma yɨpand gop bꞌaukɨtondam. Ɨ kwa re wɨn gar ke utkunda yoramitonda Godɨmna dandam pɨlɨnd yena re Kerisond uj ke yutnyitonj, wɨn kea utnɨktondam Keriso kɨma yɨpand. 13 Ɨ naskand wɨn wɨngawɨnga ke uj na wekenot, mop nokɨp wɨn negɨr mɨle rɨga na wekenot, dɨde wɨn God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa Tina obagɨki kesa rɨga na wekenot. Ajɨ Godɨt wa yilo akainonj yɨpand Keriso kɨma dɨde Ton Tina wurar ke komkesa meraina negɨr mɨle eomneninonj. 14 Ɨ men Mosemna ɨrɨki gog yɨt arbekenentondam, sɨ ɨngkenaemb men uj ma abitoro aramkenentondam onggɨt peband. Sɨ onggɨt gog yɨtsim men ɨl ongka niyenanj meralenggyam uj ma mɨra ɨtendam. Ajɨ Godɨt Kerisond wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨkonj, ɨ ɨngkenaemb ket onggɨtyam peband komkesa abitoro ɨrɨki eomneninonj, ngɨrpu ket gog yɨt peba awɨr yomnonj. 15 Ɨ God Satanamna wɨp iyena rɨga dɨde wɨko wɨp omnena rɨga wa pɨlke komkesa danda gou wa amninonj dɨde ket Ton Kerisomna wul bꞌagbag ke pumb wa awonj ten Ti pɨs wɨrand oramitam, ngɨrpu ket pɨtand andrasinonj ouyawam da, “Ton re danda kesa im.”

16 Sɨ onggɨt paemb goro yet bꞌɨsagɨkam wen ramnenin odede gog mɨle ke, opi re owou gatab, ɨ onaika gatab, ɨ nɨnda diyamdiyam wɨn owama gatab, ɨ sisɨl mobi diyamdiyam owama gatab, ɨ dɨde Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr owama gatab. 17 Sɨ onggɨtyam komkesa gog mɨle re wɨngata mɨle nena im rɨnsim ra warɨ ɨmɨnjog gasa tui. Ajɨ onggɨtyam komkesa ɨmɨnjog gasa re Kerisom pɨlnasim wekeny. 18 Ɨ nɨnda rɨgap opima jaba ngole aenanj bꞌanygɨnena nya ke ɨtaikenam odede da, ton re towalenggyam gou wa aena rɨga im, ɨ kwa ton singi aenanj aneru wa ewangayam. Sɨ goro yɨpa odede rɨgat wen rabem ramnenin, ɨ ket wɨn odede rɨga taukindam yepim re ma rɨrɨr im Godɨm pɨlke bꞌogɨl mɨra okatam waina mɨle ke. Ɨ odede rɨgap ita wɨnɨnd ukoi omnena eyenenanj nanggamog im re ton liyalliyal gasa yɨr ongong eyenanj, ɨ ɨngkaimemb towalenggyam odede bꞌasourena wuweny towaina gɨm ke nony menamena rɨrɨrɨnd da, “Kon re wɨngawɨnga ke bꞌenga wɨp danda kɨma rɨga en.” 19 Ɨ nɨnda rɨgap makwa ɨta emorka yiyenyi sosim moptekɨp Kerisond. Sɨ onggɨt moptekɨpsim komkesa kɨpear waina kolkolkak yɨpand inkuri awaminy dɨde ngɨnj ke yɨpand emorki awaminy, ɨ ket kɨpearɨp kus akatenanj ngɨrpu ɨnɨka wuweny Godɨmna singi rɨrɨrɨnd.

20 Ɨ wɨn kea Keriso kɨma yɨpand uj aukɨtondam gowukoi tumtum ouyaenam pɨlke. Sɨ nangga pae wɨn bꞌusaya onggɨtyam gog ouyaena yɨmta undoka eyenindam odede wɨp rɨngmim re wɨn onggɨt gowukoi mɨle wɨrand wɨmena wuwenyɨt? 21 Sɨ gog yɨt ke tumtum ouyaena re odede bꞌingawa yɨt im, opi re goro tawina, ɨ goro met otonkena, ɨ dɨde goro esopaya. 22 Sɨ opimemb mɨle re gowukoi gasa gatab im dɨde opima ɨtkɨkam tɨtekanj. Ɨ opimemb gog mɨle re rɨgaina omnɨki bꞌingawa im dɨde ouyaena im. 23 Ɨ odede gog mɨle re gɨm ke rɨga wa wɨpɨnd bꞌogɨl nony menamena pɨla im, nokɨp ton danda kɨma ewangaya mɨlend bꞌakaenenanj, ɨ bꞌanygɨnena nya ke towalenggyam gou wa aena wuweny, ɨ dɨde towaina jɨwɨnd bebɨg oramka eyenanj. Ajɨ ton makwa rɨrɨr im gɨm ke negɨr mɨle singi ogoka iyenam towa pɨlke.

Copyright information for `GDR