Colossians 3

Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨnand Wɨmena

Sɨ onggɨt paemb rada wɨn kea Keriso kɨma yɨpand utnɨktondam, wɨn bꞌogla pumb tungg gasa oraka teyenindam, rokate re Keriso omiti yɨbɨm Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd. Ɨ wɨn bꞌogla ita wɨnɨnd nonyɨk bꞌamdena tuwenyɨt pumb tungg gasa gatabɨm, ajɨ goro onggɨt gowukoi gasa gatabɨm. Mop nokɨp wɨn kea Keriso kɨma yɨpand uj aukɨtondam, sɨ waina yɨrkokar re yɨpa nasim egurki wekeny Keriso kɨma Godɨm pɨlɨnd. Sɨ ra Keriso pɨta tainy yete re waina ɨmɨnjog yɨrkokar yɨbɨm, onggɨt wɨnɨnd wɨdaka opima Ton kɨma yɨpand pɨta taukindam dem Tina bꞌogɨl ɨnyomarenand.

Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla waina gowukoi kɨpear uj tandrɨkindam rɨnsim re odede negɨr mɨlend engaenenindam, opi re negɨr bꞌiyena mɨle, ɨ kɨlkɨl bꞌiyena mɨle, ɨ negɨr singi, ɨ gɨm ke negɨrjog mɨle singi, ɨ dɨde butum mɨle. Sɨ ɨtemb butum mɨle re bꞌanygɨnena god aidol ewangaya mɨle e. Ɨ odede negɨr mɨle map God ɨta ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka oramiteny towa pɨlɨnd yepim re maka Tin yɨt yutkundenyi. Ɨ naskand wɨdaka re odede singi nat wɨmena tuwot, sɨ onggɨt wɨnɨnd wɨn kwa kea onggɨtyam mɨle omnɨka eyentondam. Ajɨ yu wɨn bꞌogla walenggyam odede komkesa mɨle tatogɨkindam, opi re soro mɨle, ɨ soro kɨma komliu mɨle, ɨ rɨga negɨr omnɨka mɨle, ɨ bꞌɨsadrena mɨle, ɨ dɨde kar yɨt. Sɨ osiemb bꞌɨsadrena mɨle ake kar yɨt goro waina tugɨm ke ropekinem. Ɨ goro walenggyam walenggyam bꞌatɨnygɨneninam. Mop nokɨp wɨn waina kesam negɨr mɨle rɨga atogɨktondam re yɨpand onggɨtyam kesam rɨgaina komkesa negɨr mɨle kɨma na. 10 Ɨ wɨn kea sisɨl kukɨp rɨga bꞌikoktondam ɨ tonsimemb wen sisɨl omnɨka eyenanj. Sɨ ɨngkaimemb wɨn ket Godɨm gatab wumɨr auka wuwenyɨt, ngɨrpu ket wɨn otobarkayam Godɨmna wɨpkak im auka wuwenyɨt. 11 Sɨ sisɨl kukɨp rɨgaina wɨmena wɨngɨrɨnd awɨr e bu bꞌiyena mɨle Ju rɨga dɨde God ma obagɨki kesa Grik rɨga wa ganggand, ɨ God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga dɨde ɨpki kesa rɨga ganggand, ɨ osiemb nɨmog bꞌenga wɨp negɨr wɨmena rɨga bobo Barbariya Rɨga ake Skite Rɨga wa ganggand, ɨ dɨde wɨko rɨga dɨde bꞌɨtrari rɨga wa ganggand. Ajɨ Keriso re ukoijog e komkesa rɨga wanɨm ɨ Keriso ɨta yɨbɨm komkesa rɨga wa pɨlɨnd.

12 Sɨ God kea wen abagɨkinonj yɨna rɨgam yena re Ton singi eyeniny. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla odede mɨle ke bꞌikoki wɨmena tuwenyɨt, opi re rɨga kear omnena mɨle, ɨ gar ke wurar mɨle, ɨ tilenggyam gou wa aena mɨle, ɨ nony kɨma muske wɨmena mɨle, ɨ dɨde musɨk wɨmena mɨle. 13 Ɨ kwa wa wɨngɨrɨnd yet ra bꞌinjawa kɨma mɨle omnɨk wanɨm, wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam bꞌɨngauka tuwenyɨt ngolengole awowɨm, dɨde wɨn walenggyam walenggyam negɨr mɨle awɨr tamnɨkenindam. Sɨ wɨdaka ɨja na mɨle tamnɨkenindam odede wɨp rɨja na re Yonggyam waina negɨr mɨle awɨr amnɨkinonj. 14 Ɨ onggɨt mɨle wɨngɨrɨnd singi bꞌiyena mɨle re ukoijog e, nokɨp singi bꞌiyena mɨlete komkesa onggɨtyam meraina mɨle yɨpand rɨrɨrkɨpjog patpat ibgɨka eyeniny. 15 Ɨ kwa Kerisomna ngɨmblat bꞌogla waina gar wɨp ramnenin bꞌobogɨl ɨkalnenam, nokɨp Godɨt wen ara emokinonj onggɨt ngɨmbland wɨmenam yɨpaina jɨ sosind. Ɨ ket wɨn kwa bꞌogla ita wɨnɨnd sɨteket omnena rɨga na taukenenindam. 16 Ɨ Kerisomna yɨtkak bꞌogla yɨndangɨr auki wɨmena yeken wa pɨlɨnd. Ɨ ɨngkaemb ket wɨn komkesa waina bꞌogɨl multekɨp tengaenenindam walenggyam walenggyam bꞌauyaenam dɨde bꞌobogɨl yɨmak yɨt bꞌamnenam. Ɨ wɨn kwa bꞌogla odede ger ɨtanga eyeninam, opi re yɨna ger ɨ esourena ger ɨ dɨde sam kɨma wɨngawɨnga ger. Ɨ wɨn Godɨm pɨlwa odede ger ɨtanga eyeninam Tin sɨteket omnena kɨma waina garɨnd. 17 Ɨ ra wɨn nanggamog na omnɨka teyenindam yɨt opurena ke o mɨle omnɨka ke, sɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam komkesa omnɨka teyenindam Yonggyam Yesumna nyɨ kɨma na. Ɨ kwa wɨn gar ke utkunda ke Yesu kɨma wuwene Godɨm pɨlwa Tin sɨteket yɨt omnenam.

Gar ke Utkunda Rɨgaina Bꞌubɨgawar Wɨmena

18 Leo kɨma kongga! Wɨn bꞌogla bꞌatkaenenindam wainajog leo wa pɨlwa, nokɨp ɨtemb re bꞌogɨljog mɨle e gar ke utkunda kongga wanɨm omnɨkam Yonggyamɨm wɨpɨnd. 19 Kongga kɨma rɨga! Wɨn bꞌogla gar ke singi teyenindam wainajog kongga, dɨde goro gar bebɨg kɨma mɨle tamnɨkenindam towa pɨlɨnd. 20 Bꞌɨga! Wɨn bꞌogla wainajog bꞌuwar ake mogwar yɨt tutkundenindam ita wɨnɨnd, mop nokɨp onggɨtyam mɨle re Yonggyamɨnd samɨm omnena mɨle e. 21 Bꞌɨga bꞌuwam! Wɨn goro wainajog bꞌɨgawar usausapyam samany ke tamnenindam, nokɨm da ke ton gar soro raukinem dɨde ket ton nony bebɨg raukinem.

22 Wɨko rɨga! Wɨn bꞌogla waina gɨm ke gowukoi yonggyamwar tutkundenindam komkesa nya ke. Ajɨ wɨn goro towaina yɨr map wɨko tamnɨkenindam odede rɨja im re rɨgap wɨko amnɨkenenanj rɨga wa sam okawam. Ajɨ wɨn bꞌogla Yonggyam Kerisond moga uwadenenya, ɨ ket yɨpaina ɨmɨnjog nonykok kɨma wɨko tamnɨkenenindam. 23 Ɨ ra wɨn nanggamog wɨko omnɨka teyenindam, wɨn bꞌogla kupka gar okawa kɨma wɨko omnɨka teyenindam odede Yonggyamɨm pɨlwa wɨko omnɨkam re dɨde, ajɨ goro rɨga wa pɨlwa re dɨde. 24 Ɨ wɨn nonyɨk bꞌamdenina da wɨn opima Yonggyamɨm pɨlke mɨra takasindam owabɨntam. Sɨ wɨn ɨmɨnjog Yonggyam mim wɨko omnɨka yiyenaindam, ɨte re Keriso. 25 Ɨ yet ra kaokao negɨr mɨle tamnɨkiny, ton ɨta mɨra takasiny dem onggɨtyam tina mɨle rɨrɨrɨnd rɨna re ton kaokao negɨr mɨle ke amnɨkinonj. Nokɨp God komkesa rɨga ɨsagɨka teyeniny dem ra yɨpa rɨrɨrkɨp im.

Copyright information for `GDR