Colossians 4

Yonggyamwar! Wɨn bꞌogla wainajog wɨko rɨga dɨmdɨmjog nya ke tengaenenindam dɨde ket gasa tagonenenindam towaina wɨko omnɨka rɨrɨrɨnd. Sɨ wɨn nonyɨk bꞌamdenina da wa ɨta Yonggyam ebnau de pumb tungg wa.

Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨr Opmita

Ɨ wɨn bꞌogla yɨr opngɨki tekenyɨt dɨde ket yɨr opmitenand kɨnyɨr aena tuwenyɨt. Ɨ kwa ket wɨn bꞌogla waina yɨr opmitenand Godɨnd sɨteket yɨt omnena iyenya. Ɨ wɨn bꞌogla kwa sowanɨm yɨr topmitenindam odedemb da God bꞌogɨl gangga notgoniny Kerisom gatab bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam rɨna re wɨgawɨga yɨbnenenyɨm. Sɨ onggɨt ma paemb kon ɨjobɨki nɨbnyɨn sɨbɨbmetɨnd. Ɨ kwa da kon ɨtemb bage yɨt pɨtakɨpjogɨnd omnɨka yiyenyɨn odede rɨngma ra kon bꞌogla bꞌobogɨl tapureninyɨn. Ɨ wɨn bꞌogla bꞌogɨl multekɨp kɨma wɨmena tuwenyɨt gar ke utkunda kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ ket bꞌogɨl gangga takatenindam onggɨtyam bage yɨt pɨtapɨta omnenam towanɨm. Ɨ ita wɨnɨnd wɨn bꞌogɨl yɨt na opurena teyenindam wurar kɨma dɨde met kɨma. Nokɨm da ɨdenat wɨn wumɨr taukindam rɨdede im wɨn bꞌogla rɨrɨrkɨpjog towaina yɨpayɨpa bꞌarkena bꞌobogɨl mɨra tamnenindam.

Undwatapu Yɨtkak

Ɨ mera singi iyeni gar ke utkunda rɨga Tikikosim wen wumɨr tamneniny komkesa kor gatab. Sɨ ton re Yonggyamɨmna nony ɨjai wɨko rɨga e dɨde ton re kon kɨma Yonggyamɨmna wɨko omnɨka rɨga e. Sɨ kon tin wa pɨlwa ɨtmɨkisɨn ra nok ma da ɨdenat wɨn wumɨr taukindam sowaina sɨbɨbmetɨnd wɨmena gatab dɨde ton bꞌugowa yɨt ke waina gar seo omnɨka teyeniny. Ɨ kon mera nony ɨjai dɨde singi iyeni gar ke utkunda rɨga Onesimond ɨta ton kɨma ɨtmɨkisɨn yet re wa pɨlke ikonj. Sɨ tonsimemb wen wumɨr tamneninya komkesa gasa gatab nangga im re dɨkɨnd auka wuweny.

10 Ɨ Aristarko yete re kon kɨma yɨpand sɨbɨbmetɨnd yɨbɨm ɨ Banabam bꞌase Mak, ɨ dɨde Yesu yena re kwa yɨpa nyɨ ke yogenai da Yusto, ton wa wɨdaemb yɨt etmɨkurauranj. [Sɨ wɨn kea Makɨm gatab bꞌingawa yɨt yokatonda. Sɨ ra ton yik wa pɨlwa, wɨn bꞌogla simesime omnya dem.] Sɨ ɨnsimaemb kor nowa nena Ju rɨga God ma pumb tungg wɨkomad nɨbnainy. Sɨ kon ma sobijog na towa pɨlke seo okatena eyeneninyɨmɨn. 12 Ɨ Epapra yet re wa pɨlke ikonj, wa wɨdaemb yɨt etmɨkurainy. Sɨ ton re ɨmɨnjog Keriso Yesumna wɨko rɨga e. Ɨ ton ita wɨnɨnd ma sobijog danda kɨma e wanɨm yɨr opmiteneny odedemb da, wɨn gar ke utkunda ke rɨgajog taukindam dɨde ket wɨn Godɨmna komkesa singi rɨrɨrkɨpjog kupka wumɨr tekenyɨt. 13 Ɨ kon ti gatab yɨr ungata yɨt nitinjɨn da ton re ma sobijog bꞌasowa e yikeny wanɨm dɨde towanɨm rɨga yepim re wekeny Laodikeya taun wa dɨde rɨga yepim re wekeny Ierapoli taun wa. 14 Ɨ mera singi iyeni dokta Luk ake Dema wa wɨdaemb yɨt etmɨkurainya. 15 Sɨ wɨn bꞌogla koina wɨdaemb yɨt tusekaindam komkesa gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa yepim re wekeny Laodikeya taunɨnd, ɨ Nimpam pɨlwa, ɨ dɨde onggɨt sosi rɨga wa pɨlwa yepim re Nimpam metɨnd bꞌeoma yokatenenyi. 16 Ɨ ra wɨn ɨtemb jɨ leta ogenka seg omnya, wɨn bꞌogla ɨtmɨkisya Laodikeya sosi wa towadaka ogenkam. Ɨ kwa wɨdaka Laodikeya sosim pɨlke koina leta okasya, nokɨm da ɨdenat wɨdaka ket ogenkya. 17 Ɨ wɨn Arkipond yɨt omnya da, “Man yɨr kɨma meket onggɨt wɨko gatab rɨna re man Yonggyamɨm pɨlke yokatot, nokɨm da ɨdenat man kupkakupka ɨtemb wɨko undwasɨt.”

18 Ɨ kon, Pol re koinajog yɨm kae ɨtemb wɨdaemb yɨt ɨrɨken wa pɨlwa. Sɨ wɨn nonyɨnd owama yiyena koina ɨjobɨki wɨmena gatab sɨbɨbmetɨnd. Godɨmna wurar wɨn kɨma.

Copyright information for `GDR