Ephesians 2

Kerisomna Wurar kae Yɨrkokar Okata Mɨle

Ɨ naskand wɨn re maka Godɨnd yutkundenenonda, dɨde negɨr mɨle na amnɨkenentondam. Sɨ onggɨt penaemb wɨn wɨngawɨnga ke uj wekenot. Ɨ onggɨt wɨnɨnd re wɨn negɨr mɨlend wekenot, wɨn wɨmena tuwot re onggɨt gɨm ke gowukoi rɨgaina wɨmena nya rɨrɨr nat, dɨde wɨn Satanand yɨmta undoka yiyonda yete re komkesa negɨr wɨngawɨnga wɨp eyeneniny onggɨt gowukoyɨnd. Sɨ yu onggɨt Satanat ɨta wɨko omnɨka eyeniny towa wɨngɨrɨnd yɨpand yepim re Godɨm utkunda kesa wekeny, ɨ ket wɨp eyeniny de negɨr mɨle wa. Sɨ naskand medaka komkesa wɨmena tuwond re meraina gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle singi rɨrɨr nat. Sɨ men kwa ket yɨmta undoka eyentondam re jɨ ke omnɨka mɨle singi na dɨde nony menamena ke omnɨka mɨle singi na rɨna re meraina gar ke opeka wuwenenonj. Sɨ nɨnda rɨga yepim re gar ke utkunda kesa wekeny, ton opima Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka okasi dem. Ɨ medaka get ke ukuktondam dɨde wɨmena tuwond re odede ton kɨma yɨpa wɨp na. Ajɨ God yɨbɨm re kear ke yɨndangɨr e dɨde Tina singi bꞌiyena re ukoijog e, sɨ onggɨt Tina ukoijog singi kena men singi niyeninonj. Ɨ ɨngkenaemb ket daka God Keriso kɨma men yɨpand nomninonj dɨde ket meraina wɨngawɨnga yilo amninonj Keriso kɨma yɨpand, re men Tina yɨt utkundi kesap uj wekenenond. Sɨ men yɨrkokar yokatonda re Tina wurar kena. Ɨ Godɨt ket Keriso Yesu kɨma men yɨpand nutnɨkinonj wɨngawɨnga ke, dɨde ket Keriso kɨma yɨpand pumbjog pɨpmetɨnd nomisinonj de pumb tungg wa. Nokɨm da ra jogjog rɨga ukka tuweny onggɨt gowukoi wa, ɨdenat God towanɨm wumɨrɨm pɨta tamnau da ɨnta Tina wurar nena ukoijog, ajɨ awɨr e kwa rɨnte bꞌenga bꞌogɨl wurar yɨbɨm. Ɨ Keriso Yesu kea kupkakupka mɨle yundwatonj negɨr mɨle rɨga wa yɨrkokar okawam, sɨ odede kenaemb men kear nomninonj. Mop nokɨp wɨn gar ke utkunda ke yɨrkokar yokatonda re Godɨmna wurar kena, ɨ ɨtemb mɨle aukonj re ma wa pɨlkena ajɨ Godɨmna yiyag wurar kena. Sɨ God yɨrkokar okata mɨle pɨta yomnonj re Tina wurar kena, ajɨ ma gog yɨt owama kena o nɨnda bꞌogɨl wɨko omnɨka kena. Nokɨm da ɨdenat maka yɨpa rɨgat bꞌatɨsoureny da, “Kon yɨrkokar yokatond re koina omnɨka kena.” 10 Mop nokɨp yu men ɨja im-a odede wɨp aukindam rɨja na re God nomnɨkinonj. Sɨ God men odede Keriso Yesum pɨlke bꞌusaya wɨngawɨnga ke notobarkinonj re, nok mana da ɨdenat men Tina bꞌogɨl wɨko omnɨkam wɨmena tuwenyɨn rɨna re Ton naska get ke tula angonjeninonj.

Kerisom pɨlɨnd Yɨpaina Sosi Awowɨm

11 Sɨ onggɨt paemb wɨn nonyɨk bꞌamdenina da naskand wɨn ukuktondam re God ma obagɨki kesa rɨga na. Sɨ Ju rɨgap towalenggyam bꞌagenaenento da sɨn re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki God ma rɨga im, ajɨ wanɨm re da God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨga im. Sɨ ɨtemb re mɨle rɨgaina yɨm ke jɨwɨnd nena mal omnɨki e. 12 Sɨ wɨn kwa nonyɨk bꞌamdenina da onggɨt kesam peba wɨnɨnd wa rawɨr kwa warɨm bꞌogɨl ɨsma ebnainonj yɨr ungaukam da, men ɨta Kerisom pɨlke yɨrkokar okasu. Nokɨp wɨn re ma Israel kantri rɨga na wekenot. Ɨ wɨn re God ma outɨnti tɨrɨr omnijog mal kesa rɨga na dɨde onggɨt Godɨmna wurar ke ewaikiti rɨga na wekenot. Sɨ onggɨt penaemb wɨn maka nanggamog warɨm bꞌogɨl ɨsma emdenentondam dɨde kwa Godɨm wumɨr kesa na wekenot onggɨt gowukoyɨnd. 13 Sɨ wɨn re naskand Godɨm pɨlke pajapaja na wekenot, ajɨ wɨn yu kea Keriso Yesund gar ke utkunda ke okati im wekenyɨt. Sɨ God Kerisomna wul bꞌagbag kus kena wen Ti wus wa amninonj.

14 Ɨ wɨn God ma obagɨki kesa rɨga dɨde sɨn Ju rɨga re nɨmog gu na gangga bꞌakalendonda dɨde ket geja rɨga pɨla wetaweta ebnonda. Sɨ onggɨt penaemb mera ganggand dɨr omjɨki yɨbnonj. Ajɨ Keriso re meranɨm ngɨmbla omnɨka rɨga e. Sɨ onggɨt penaemb Ton wul bꞌagbagɨnd bꞌuwonyitonj. Ɨ ɨngkenaemb ket komkesa Mosemna bꞌingawa yɨt waina gog awɨr amninonj rɨnsim re ɨrɨki wekeny Mosemna gog peband. Sɨ odede nya kenaemb Ton onggɨtyam mera ganggand dɨr yiporkonj. Nokɨm da ra wɨn God ma obagɨki kesa rɨga dɨde sɨn Ju rɨga Kerisond gar ke utkunda ke Ti pɨlɨnd yɨpand taukindam, ɨdenat Ton men yɨpaina gu rɨga notɨnkiny Tina sisɨl jɨ ɨt re sosi otobarkam, dɨde ket mera ganggand ngɨmbla omnɨka iyeny. 16 Ɨ kwa nokɨm da ra Keriso Tina wul bꞌagbagɨnd uj ke men nɨmog gu rɨga yɨpand notɨnkiny Tina jɨ sosi wa, ɨdenat ket Ton men nitiyeniny Godɨm pɨlwa rɨgarɨga omnenam. Sɨ nok penaemb Keriso wul bꞌagbagɨnd uj awonj da mera nɨmog gu ganggand geja mɨle awɨr omɨny onggɨt wul bꞌagbag ke. 17 Sɨ re ket Keriso ikonj, Ton God ma yɨtkak pɨtapɨta omnena yiyonj ngɨmbla oramitam wɨn God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlɨnd yepiya re wɨn Godɨm pɨlke pajapaja wekenot, dɨde daka kwa ngɨmbla oramitam Ju rɨga sowa pɨlɨnd yepiya re sɨn Ti wusɨnd wekenond. 18 Sɨ men odede Kerisomna wɨko kenaemb yɨpand aukɨtondam. Ɨ ket yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngate men nɨmognɨmog gu wɨp niyeniny Abum wɨp wa awowɨm. 19 Sɨ onggɨt paemb wɨn re makwa ngai bꞌusaya yɨpa bꞌenga kantri ke obayam im o bꞌenga yɨpa kantri rɨga im taindam, ajɨ wɨn re kea God ma pumb tungg rɨga im aindam yɨpand komkesa yɨna rɨga kɨma. Sɨ wɨn re God kɨma Tina metɨnd wɨmena rɨga im. 20 Ɨ kwa daka men re met pɨla im rɨna re God yorangonj onggɨt ɨmnɨnena kesa met orangapu pɨpmetɨnd rɨna re ɨtmɨkitijog rɨgap dɨde bageyamɨp yɨspɨko. Sɨ kwa Keriso Yesu Tilenggyam yɨbɨm re onggɨt met wugɨnd oramiti ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr e onggɨt met emorkam. 21 Sɨ opi re men gar ke utkunda ke Keriso Yesum pɨlɨnd yɨpand auka wuwenyɨn, sɨ ɨngkaemb ket God men komkesa met kɨpear pɨla ikoka niyeniny yɨpand Kerisom pɨlɨnd. Ɨ opi re men Yonggyam kɨma yɨpand wɨmena wuwenyɨn, Tonsim men utnɨka niyeniny, nokɨm da ɨdenat men ket Tina yɨnamet auka tuwenyɨn wɨngawɨnga ke. 22 Sɨ wɨdaka kwa kea ket gar ke utkunda ke Keriso Yesum pɨlɨnd yɨpand aukɨtondam. Sɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate kwa wen oranga eyeniny sɨn kɨma yɨpand, nokɨm da ɨdenat wɨn taukindam Godɨmna wɨmenapu met.

Copyright information for `GDR