Ephesians 3

Polɨmna Wɨko God ma Obagɨki kesa Rɨga Wanɨm

Sɨ onggɨt yɨt mop paemb kon, Pol Keriso Yesum nyɨ kɨma sɨbɨbmet rɨga nɨbnyɨn wɨn God ma obagɨki kesa rɨga map. Sɨ wɨn ɨmɨnjog kea utkundenonda da God Tina wurar kena kor nokawonj ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ God ma obagɨki kesa rɨga wanɨm wɨko omnɨkam. Ɨ God kea ken nouyawonj Tina wɨgawɨga ɨsamki yɨt, ɨ ket wumɨr nomnenonj odede rɨja na re kon wɨp ke sobijog erɨkinyɨn onggɨt letand. Sɨ ra wɨn opimemb yɨtkak tagenkindam, wɨda rɨrɨr e onggɨt gatab wumɨr okatenya rɨna re kon wumɨr yokatond onggɨt wɨgawɨga yɨtɨm ɨt re Kerisom gatab. Ɨ God maike kwa onggɨtyam wɨgawɨga yɨt rɨga wa pɨlwa wumɨr yoramitenonj yepiya re naska wɨnɨnd bꞌusmurena tuwonj. Ajɨ yu Ton Yɨnayɨna Wɨngawɨnga na ingaena yiyeny onggɨtyam wɨgawɨga yɨt ouyaukuram yɨna ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa dɨde bageyam wa pɨlwa. Sɨ ɨtemb jɨ wɨgawɨga yɨt da God ma obagɨki kesa rɨgap opima God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt akatenanj, ɨ ɨngkaemb ket Keriso Yesund gar ke utkunda ke yokatenyi. Sɨ ton Ju rɨga kɨma yɨpand gɨlgɨl Godɨmna owabɨnti rɨga im aukanj, ɨ Ju rɨga kɨma yɨpand kɨpear im aukanj yɨpaina jɨwɨnd, ɨ dɨde ket ton Ju rɨga kɨma yɨpand gɨlgɨl God ma tɨrɨr omni bꞌogɨl yingg okatena rɨga im aukanj. Ɨ God kor ukoijog wurar nokawonj, sɨ ɨngkenaemb ket kon onggɨtyam Tina yiyag wurar rɨrɨrɨnd Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wɨko rɨga awond. Ɨ kon ket ɨtemb wɨko yiyenyɨn re Tina wɨko omnɨka danda rɨrɨr nate. Ɨ kon re sobijogjog rɨga en komkesa yɨna rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ajɨ God ɨnaemb jɨ ukoijog wurar nokawonj, nokɨm da ɨdenat kon Kerisomna ɨpendi kesa komkesa bꞌogɨl wurar gatab bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenyɨn God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ kwa nokɨm da ɨdenat kon komkesa rɨga wa pɨta tamnaen onggɨtyam Godɨmna wɨgawɨga ɨsamki yɨt rɨna re komkesa gasa otobarkayam God egiti yowamenenonj otomapu ke ngɨrpu yu. 10 Sɨ ɨja emb jɨ Ti onggɨtɨm mop da yu komkesa wɨp iyoi rɨga dɨde danda kɨma nyɨ rɨga de pumb tunggɨnd yɨr ongi ɨtemb sosi, ɨ ɨngkaimemb todaka wumɨr taukanj Godɨmna jogjog bꞌengabenga bꞌogɨl multekɨp gatab. 11 Sɨ ɨtemb re Godɨmna dadal ngɨrpu kesa ɨsamki mop e, ɨ God ke onggɨtyam ɨsamki mop mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlɨnd rɨrɨrkɨp yomnonj. 12 Ɨ men ɨtemb Keriso Yesund gar ke utkunda ke yokatonda, ɨ ɨngkenaemb ket Ton kɨma yɨpand aukɨtondam. Ɨ men bꞌogɨl im Godɨm wɨp wa wuyɨn moga kesa dɨde nony bꞌɨjawa kɨma. 13 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro gar bebɨg taininam koina bꞌɨdgotnena gatab rɨnte re kon yu yokatenyɨn wa map. Sɨ onggɨt koina bꞌɨdgotnenat wanɨm yii re bꞌogɨl ɨnyomarena e.

Kerisomna Singi Bꞌiyena Mɨle

14 Sɨ onggɨt mop paemb kon kumsos bꞌamka nekenyɨn Bꞌuɨm pɨlwa, 15 yet re komkesa gu bꞌengabenga nyɨ aekinonj pumb tunggɨnd dɨde onggɨt gowukoyɨnd. 16 Sɨ kon Bꞌund yɨgekenyɨn da Ton ɨtmɨkis Tina Wɨngawɨnga waina kukɨp wa pɨlwa, ɨ ɨngkaimemb ket Ton Tina danda ke wen gar seo tamnɨkiny Tina bꞌengabenga bꞌogɨl ɨnyomarena rɨrɨrɨnd. 17 Ɨ kwa yɨgekenyɨn da wɨn bꞌobogɨl gar ke utkunda ke Kerisond okatenya, ɨ ɨngkaemb ket Keriso waina garɨnd wɨmena ikeny. Ɨ kwa wɨn ap bꞌatɨmkenenindam dɨde danda kɨma towɨnkindam singi bꞌiyena mɨlem pɨlɨnd. 18 Nokɨm da ɨdenat wɨn danda okasya yɨpand komkesa yɨna rɨga kɨma wumɨr okatenam da, Kerisomna singi bꞌiyena mɨle rɨdede warabag e, ɨ rɨdede pɨn e, ɨ rɨdede uski e, ɨ rɨdede ngortod wa e yɨbɨm. 19 Ɨ kwa wɨn danda okasya ɨpɨndenam Kerisomna singi bꞌiyena mɨle rɨnte ra makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e okas tina wumɨr ke. Nokɨm da ɨdenat God wen rɨrɨrkɨp yɨndangɨr tamnɨkeneniny komkesa gatab ke odede rɨngma re God Tilenggyam komkesa gasa ke rɨrɨrkɨpjog yɨndangɨr yɨbɨm.

20 Ɨ God ɨta mera wɨngɨrɨnd Tina ukoijog danda ingaena yiyeny. Sɨ ɨngkaemb God rɨrɨr e komkesa gasa tamnɨkiny nangga mana ra men ɨgekenyu ɨ nangga mana ra men nonyɨk bꞌatɨmdenindam. Ma Ton onggɨt nena im tamnɨkeniny, ajɨ Ton opima tegoukeniny dɨde ogenka kesa pumb wa tesmureniny omnɨkam. 21 Bꞌogɨl ɨnyomarena onggɨt Godɨm pɨlwa sosim pɨlke dɨde Keriso Yesum pɨlke dadal ngɨrpu kesa warɨtawarɨta, ɨmɨnjog.

Copyright information for `GDR