Ephesians 4

Yɨpaina Jɨwɨnd Bꞌinkitam

Sɨ onggɨt paemb kon yete re sɨbɨbmet rɨga nɨbnyɨn Yonggyamɨmna wɨko map, wen tugoinyɨn da wɨn ɨja na God ma ara emoki rɨrɨrɨnd bꞌobogɨl wɨmena tuwenyɨt rɨja na re Ton wen ara emokinonj wɨmenam. Sɨ wɨn ita wɨnɨnd walenggyam gou wa tainindam, ɨ nony kɨma musɨk wɨmena mɨlend tuwenyɨt. Ɨ mɨmkam ke wɨmenand tuwenyɨt dɨde ket walenggyam walenggyam singi bꞌiyena kɨma ngolengole tainindam yepiya ra wa pɨlɨnd negɨr mɨle tamnɨkanj. Ɨ wɨn bꞌogla kupkakupka danda tengaindam sosi emorkam rɨna re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ngɨmbla ke wen patpat ebginonj dɨde ket yɨpand amninonj. Wɨn re yɨpaina jɨ sosim pɨlnasim wekenyɨt, ɨ yɨpaina Yɨnayɨna Wɨngawɨngate wen wɨp eyeniny. Ɨ daka God wen komkesa ara emokinonj re odede yɨpaina warɨm bꞌogɨl ɨsma yɨr ungawa mana. Ɨ wa wɨngɨrɨnd ɨnta yɨpaina Yonggyam yɨbɨm, ɨ ɨnta yɨpaina gar ke utkunda mɨle yɨbɨm, ɨ dɨde kwa ɨnta yɨpaina baptiso mɨle yɨbɨm. Ɨ ɨnta yɨpaina God yɨbɨm yete re mera komkesa rɨga wa Bꞌu, ɨ yete re wɨp eyeniny komkesa rɨga, ɨ wɨko omnɨka yiyeny komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ wɨmena yikeny komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd.

Ɨ Keriso men yɨpayɨpa rɨga tondon notonaeninonj Tina yiyag wurar okawam, ɨ onggɨt tondon rɨrɨr nat ket yɨpayɨpa wurar nogoninonj sosi wɨko omnɨkam. Sɨ onggɨt paemb yɨna pebat odede yindeny da,

“Re Ton pumb wa bꞌurowatonj, Ton kea sɨbɨbmet rɨga eyinonj Ton kɨma yena re Ton akasinonj,
ɨ daka ket Ton yiyag wurar agoninonj Tina rɨga wa.”
Sɨ nangga e jɨ yɨtkak “Ton bꞌurowatonj”? Ma nok ma yisɨpkis da Ton kea pumb ke inkonj de onggɨt gowukoi wa? 10 Sɨ Keriso re ɨntemb jɨ rɨga yet re inkonj, ɨ yet re bꞌurowatonj pumb teretere wa dea de komkesa wub gou wa amninonj. Nokɨm da ɨdenat Ton yɨndangɨr tamniny komkesa wub ake gowukoi Tina danda ke. 11 Sɨ Keriso sosim nɨnda rɨga yogoninonj re ɨtmɨkitijog rɨga na, ɨ nɨnda re bageyam na, ɨ nɨnda re God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena rɨga na, ɨ nɨnda re pasto na o ouyaena rɨga na. 12 Sɨ nok mana sosim yogoninonj da ɨdenat Ton yɨna rɨga tangonjeniny sosi wɨko omnɨkam dɨde Yesu ma jɨ sosi orangam. 13 Ɨ men ɨte re wɨko omnɨka yiyenyu, sɨ ɨngkaemb ket men komkesa yɨpaina gar ke utkunda mɨle okasu, ɨ ket Godɨmna Bꞌɨga gatab kupka wumɨr okasu, ɨ ket wɨngawɨnga ke ɨnɨka wuyɨn ngɨrpu ra rɨgajog taukindam, ɨ dɨde ɨtemb ket men Kerisomna kupka jɨ rɨrɨrkɨpjog omnyu. 14 Nokɨm da ɨdenat men maka ket papa bꞌɨga tekenyɨn. Ɨ nɨnda rɨgap opima rabem omnena nya ke rɨga ouyaena eyenanj God ma yɨtkak, nokɨm da ɨdenat ton onggɨt ɨjongki ouyaena ke rɨga wɨp teyenanj bꞌanygɨnena nya yɨmta undokam. Ajɨ men komkesa makwa opima nony tendamarand tekenyɨn odede rɨngma ra wurop gɨga oskandena iyenyi dɨde komkesa bꞌengabenga rɨbɨp wɨp iyenyi wɨp wa dɨde kak wa. 15 Ajɨ ɨnte da men singi bꞌiyena mɨle kɨma ɨmɨnjog yɨtkak nena opurena teyenindam, ɨ ɨdenat ket men komkesa nya ke towɨnkindam odede ɨte re Keriso re dɨde yete re mera moptekɨp yɨbɨm. 16 Ɨ men kupka jɨ aindam re Kerisom pɨlkaim. Ɨ komkesa bꞌengabenga kɨpear yɨpand bꞌinkuranj yɨpaina jɨwɨnd dɨde ket yɨpand gɨlgɨl ɨtemb jɨ emorki yowamenenyi re komkesa kɨpear waina kokmop kaim. Ɨ yɨpayɨpa kɨpear wa opima towa bꞌengabenga wɨko omnɨka eyenenanj, ɨ ɨngkaemb ket ɨtemb jɨ ɨnɨka yik, ɨ ket singi bꞌiyena mɨle ke bꞌaranga yik.

Gar ke Utkunda Rɨgaina Wɨmena Yɨrkokar

17 Sɨ onggɨt paemb kon Yonggyamɨm nyɨ kɨma wen ɨtemb yɨt tamninyɨn da wɨn goro kwa wɨmena tuwenyɨt odede rɨngmim re gar ke utkunda kesa rɨgap wɨmena wuweny towaina kɨp kesa nony menamenand. 18 Mop nokɨp Satanate towaina nonykok sɨbɨbɨnd awameneniny, ɨ tonte Godɨmna yɨrkokarɨm pɨlke ten wetaweta amnɨkeneniny, nokɨp ton re wumɨr kesa im wekeny God ma yɨtkak dɨde towaina gar re rogɨlkak im wekeny God ma yɨtkak utkundam. 19 Ɨ ton awɨr im tepɨndenanj nangga im bꞌogɨl o negɨr Godɨm wɨpɨnd. Sɨ ton towalenggyam bꞌakaenenanj re negɨrjog mɨle wa im, nokɨm da ɨdenat ton omnɨka teyenanj komkesa ɨngar kɨma kɨlkɨl mɨle, ɨ kɨnyɨr aena tuweny onggɨtyam mɨle oikɨndena iyenam. 20 Ajɨ wɨn maka odede wɨp ke Kerisom gatab bꞌauyaentondam. 21 Sɨ wɨn kea Ti gatab utkundenonda, ɨ re wɨn Tin gar ke utkunda ke yokatonda, wɨn odede na bꞌauyaena yokatonda da ɨmɨnjog yɨtkak yɨbɨm re Yesum pɨlnate. 22 Sɨ onggɨt paemb wɨn waina kesam kukɨp atogɨkina! Nokɨp wɨn naskand kesam wɨmena yɨrkokar mɨle na yɨmta undokenentondam, sɨ odede penaemb waina kukɨp bꞌanygɨnena singi ke ɨtkɨkijog na wekenonj. 23 Ajɨ wɨn waina kukɨp dɨde nonykok kupkakupka sisɨl tamnɨkindam. 24 Ɨ wɨn sisɨl kukɨp bꞌikokinam rɨnsim re otobarki wekeny God pɨla negɨr kesa dɨmdɨmjog dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke yɨna omni.

25 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌanygɨnena mɨle atogɨkinam, ajɨ wɨn walenggyam walenggyam wa rɨgawar kɨma ɨmɨnjog yɨtkak nena opurena teyenindam. Mop nokɨp men re yɨpayɨpa kɨpear im yɨpaina jɨwɨnd. 26 Ɨ ra wɨn soro taindam, wɨn goro negɨr mɨle tamnɨkinam onggɨt soro wɨngɨrɨnd. Ɨ goro lomkongga ripanjɨk waina soro omnɨkand, ajɨ bꞌogla wanakana ngɨmbla taindam. 27 Sɨ goro wɨn Satanam gangga okawa waina pɨnjog soro wɨmena ke. 28 Ɨ rɨga yet re yurowamɨnd ikɨm, ton bꞌogla seg rain yurowam mɨle. Ajɨ ton bꞌogla tinajog yɨm ke bꞌogɨl wɨko omnɨkand bꞌasowa yeken. Nokɨm da ɨdenat ton tina yɨm ke omnɨki gasa temjiny yingg iyenam nɨnda rɨga wa pɨlwa yepim re gasa bꞌarakand wekeny. 29 Ɨ goro nanggamog yɨtkap kɨma yɨtkak ropekinem waina tugɨm ke. Ajɨ wɨn bꞌogɨl yɨtkak nena tapurenindam rɨnsim re rɨgap singi aukenenanj danda kɨma owɨnkam. Nokɨm da ra rɨgap tutkundenanj, sɨ ɨdenat ton gar sam taenanj. 30 Ɨ wɨn goro Godɨmna Yɨnayɨna Wɨngawɨngand gar bebɨgɨm omnena iyenya waina wɨmena mɨle ke. Nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨngate tɨrɨr omni mal outɨnti yowameneny wa pɨlɨnd da, wɨn re God ma bꞌɨga im ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd ra yɨrkokar okawa mɨle bꞌutundwas dem. 31 Ɨ wɨn odede negɨr mɨle eskokinam yɨpand komkesa negɨrjog mɨle kɨma, opi re komkesa yɨtkap kɨma mɨle, ɨ soro mɨle, ɨ ukoi soro kɨma mɨle, ɨ ɨsanikesa obairena mɨle, ɨ dɨde bꞌogɨl mɨle negɨr omnɨka mɨle. 32 Ajɨ wɨn walenggyam walenggyam sam kɨma yɨm bꞌakawa tuwenyɨt, ɨ gar ke singi dɨde kear aena tuwenyɨt. Ɨ kwa wɨn walenggyam walenggyam wa pɨlɨnd omnɨki negɨr mɨle awɨr omnɨka teyenindam odede rɨja na re God waina omnɨki negɨr mɨle awɨr amnɨkinonj.

Copyright information for `GDR