Ephesians 5

Ngayand Wɨmenam

Sɨ wɨn re Godɨmna singi iyenijog bꞌɨgawar im. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla Tina mɨle ɨtaikena rɨga taindam. Ɨ wɨn bꞌogla odede yɨpa wɨp singi bꞌiyena mɨlend wɨmena tuwenyɨt rɨja na re Keriso men singi niyeninonj dɨde ket Tilenggyam yɨrkokar bꞌakawonj mera map. Sɨ ɨngkenaemb Ton ket meranɨm bꞌogɨl ngɨrangngɨrang kɨma Godɨm singi sɨ bꞌangga na awonj kus ɨgmarkam dɨde imbrɨkam. Ajɨ wɨn goro odede mɨle tamnɨkenindam, opi re negɨr bꞌiyena mɨle ɨ komkesa kɨlkɨl mɨle ɨ dɨde butum mɨle, ajɨ daka kwa goro odede mɨle nyɨ tuwatenindam wa wɨngɨrɨnd. Mop nokɨp odede mɨle re makwa rɨrɨrjog im yɨna rɨga wa omnɨkam. Ɨ odede yɨt re ma bꞌogɨljog im wanɨm opurenam, opi re ɨngar kesa negɨr yɨt ɨ korɨrkorɨr yɨt ɨ negɨr kar yɨt. Ajɨ sɨteket yɨt re otomantijog im wanɨm opurenam. Mop nokɨp wɨn kea ɨmɨnjog wumɨr aindam da odede rɨgap makwa opima owabɨnsi Keriso ake God, Towaina pumb tungg, opi re yɨgyɨg bꞌiyena mɨle rɨga, ɨ kɨlkɨl mɨle rɨga, ɨ dɨde butum mɨle rɨga. Ɨ butum mɨle rɨga re bꞌanygɨnena god aidol ewangaya rɨga im, nokɨp ton ewangaenenanj re gowukoi gasa im ajɨ ma God na.

Ɨ goro yet korɨrkorɨr ɨjongki yɨt ke wen wɨp ramnin. Mop nokɨp komkesa odede negɨr mɨle map ɨta Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka ik dem towa pɨlɨnd yepim re maka Godɨnd gar ke utkunda ke yokatenyi. Sɨ onggɨt paemb goro wɨn ton kɨma bꞌinkɨndena tuwenyɨt. Mop nokɨp naskand wɨn sɨbɨb nat wekenot, ajɨ yu wɨn kea Yonggyamɨm pɨlnasim wekenyɨt, sɨ wɨn re ket ngaya nasim wekenyɨt. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla wɨmena tuwenyɨt ngayamna bꞌɨga mɨle rɨrɨrɨnd. Mop nokɨp ngayat kɨp ɨjagenj ra komkesa bꞌogɨl mɨle wa pɨlkaim ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨlkae ɨ dɨde ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlkae. 10 Sɨ wɨn bꞌogla mɨle tatonkenindam ongwatam da rɨnggɨtyam mɨlete Yonggyamɨnd gar samɨm omɨny. 11 Ɨ wɨn kwa goro sɨbɨbɨmna kɨp kesa wɨko yingg takatenindam. Ajɨ wɨn bꞌogla onggɨtyam sɨbɨb mɨle ngaya pɨta wa tapekindam ongwatam da odede mɨle re negɨr im. 12 Nokɨp sɨbɨbɨmna rɨgap opima wɨgawɨga ɨngar kɨma mɨle amnɨkenenanj, sɨ daka kwa meranɨm odede mɨle opurenam re ma sobijog ɨngar kɨma im. 13 Ajɨ nanggamog sɨbɨb mɨle na ra wɨn ngaya pɨtand tapekindam, sɨ ngayat opima tanyowainy pɨtand ongwatam da odede mɨle re negɨr im namb. 14 Nokɨp ngayat komkesa gasa pɨtand apekiny ongwata mim da negɨr e o bꞌogɨl e. Sɨ onggɨt paemb yɨna pebat ɨja emb jɨ yindeny da,

“Yutunga rɨga, wɨn utnɨkina,
ɨ dɨde uj ke utnɨkina.
Ɨ ɨdenat Keriso men mɨtnyowai pɨtand ongwatam.”
15 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌobogɨl nony kɨma yɨr bꞌitiyenindam rɨdede wɨp im ket wɨn wɨmena tuwenyɨt. Goro wɨn wɨmena tuwenyɨt korɨrkorɨr rɨga re dɨde, ajɨ ɨja na opi re bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga re dɨde. 16 Sɨ wɨn bꞌogla komkesa gangga takatenindam ngayamna bꞌogɨl wɨko omnɨkam, mop nokɨp yu wɨn re negɨr wɨn e. 17 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro korɨrɨnd tekenɨm, ajɨ wɨn bꞌogla tangwatenindam nangga bꞌogɨl mɨle im Yonggyam singi aeny wanɨm omnɨkam. 18 Ɨ wɨn goro pɨp tainina ɨk ke, nokɨp onggɨt ɨkɨt ɨta negɨr omnɨkam motɨny. Ajɨ wɨn bꞌogla Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr taukindam, nokɨm da ɨdenat Ton wen wɨp tamniny bꞌogɨl mɨle omnɨkam. 19 Sɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam yɨt ngole auka tuwenyɨt yɨna ger ke ɨ esourena ger ke ɨ dɨde sam kɨma wɨngawɨnga ger ke. Ɨ wɨn bꞌogla waina gar ke Yonggyamɨm pɨlwa sam kɨma ger dɨde yɨna ger tatangenenindam. 20 Ɨ kwa ita wɨnɨnd wɨn bꞌogla Abu Godɨm komkesa gasam sɨteket yɨt omnɨkenenya mera Yonggyam Yesu Kerisomna nyɨ kɨma.

Molkongga Wɨmena gatab Yɨt

21 Ɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam bꞌatkaenenindam, nokɨp wɨn Kerisond ɨta moga kɨma yɨsnaenenya. 22 Leo kɨma kongga! Wɨn bꞌogla walenggyam wainajog leo wa pɨlwa bꞌatkaenenindam odede rɨngmim re wɨn bꞌakaenenindam Yonggyamɨm pɨlwa. 23 Mop nokɨp leo re konggam moptekɨp e yɨbɨm, odede ɨte re Keriso Tina jɨ sosim moptekɨp yɨbɨm. Sɨ Keriso Tilenggyam re Tina jɨ sosim yɨrkokar okawayam e yɨbɨm. 24 Sɨ ɨte re sosi Kerisom pɨlwa bꞌakaeneny. Sɨ daka odede yɨpa wɨp ke kongga, wɨn bꞌogla wa leowar wa pɨlwa bꞌatkaenenindam komkesa mɨle wɨngɨrɨnd. 25 Kongga kɨma rɨga! Wɨn bꞌogla wainajog kongga singi teyenindam odede ɨte re Keriso sosi singi yiyenonj ɨ ket Tilenggyam sosim yɨrkokar bꞌakawonj. 26 Nokɨm da ra sosi Tina yɨtɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ɨdenat ket Ton nyɨ ke sosi kɨlkesa tomɨny ɨ ɨngkek ket yɨna tomɨny. 27 Ɨ kwa nokɨm da ra Ton ɨtemb sosi rɨg kesa ɨ oparki kesa ɨ nanggamog odede negɨr kesa tomɨny, ɨdenat Ton ket sosi yɨna dɨde bꞌinjawa kesa tomɨny, ɨ ket Ton Tilenggyam Ti pɨlwa ɨtomb sosi tomɨny bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma ɨnɨkam. 28 Kongga kɨma rɨga! Wɨn bꞌogla odede yɨpa wɨp nya ke wainajog kongga singi teyenindam wainajog jɨ wa pɨlwa re dɨde. Sɨ yet ra tinajog konggand singi tiyeny, ton singi bꞌiyeny re tilenggyam e. 29 Makwa ɨta yete tinajog jɨ singi kesa yomnɨkeneny, ajɨ ita wɨnɨnd ton yutmeneny dɨde bꞌobogɨl yɨrgong yomnɨkeneny, odede ɨte re Keriso sosind yomnɨkeneny. 30 Mop nokɨp komkesa men, sosi re kɨpear im Tina jɨwɨnd. 31 Sɨ yɨna pebat ɨja emb jɨ yindeny da, “Onggɨt mop paemb jɨ yɨpa rɨgat bꞌogla ti bꞌu ake ti mog terar, ɨ ket bꞌogla ti konggam pɨlwa bꞌitɨnkis, ɨ dɨde ket ton bꞌogla nɨmognɨmog taya yɨpaina jɨ wa.” 32 Sɨ ɨtemb re ukoijog wɨgawɨga yɨt e. Ajɨ kon ukoijog yɨtnono ainyɨn re Keriso dɨde sosi gatab yɨt e. 33 Ajɨ kon bꞌusaya nitinjɨn da wɨn yɨpayɨpa rɨgap, mada bꞌogla molenggyam moinajog konggand singi tiyenyɨt odede rɨja e re man molenggyam singi bꞌiyenyɨt. Ɨ kwa onggɨt konggat, madaka bꞌogla mor leond moga kɨma ɨsnaenenyɨt.

Copyright information for `GDR