Ephesians 6

Bꞌu ake Mog dɨde Bꞌɨgawar Ganggand Wɨmena gatab Yɨt

Bꞌɨga! Wɨn kea Yonggyamɨnd gar ke utkunda ke yokatonda, sɨ wɨn bꞌogla wa bꞌuwar ake wa mogwar utkundenam. Mop nokɨp ɨtemb re dɨmdɨmjog mɨle e wanɨm omnɨkam. Ɨ bꞌingawa yɨtɨt ɨja emb jɨ yindeny da, “Man bꞌogla mor bꞌu ake mor mog esnae!” Ɨ ɨtemb re naskajog bꞌingawa yɨt e rɨna re God bꞌogɨl yɨt kɨma tɨrɨr yomnonj ten (10) bꞌingawa yɨt wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨtemb jɨ tɨrɨr omni bꞌogɨl yɨt da, “Nokɨm da ɨdenat komkesa gasa mornɨm bꞌogɨl taukanj, ɨ man ɨta pɨnjog yilo mɨtɨbnyɨt onggɨt gowukoyɨnd.” Bꞌɨga bꞌuwam! Wɨdaka goro wa bꞌɨgawar sorom tamnenindam. Ajɨ wɨn bꞌogla bꞌobogɨl gar ke utkunda rɨga wɨmenam ten esowa teyenindam dɨde Yonggyamɨmna ouyaena ke yɨmak yɨt tamnenindam. Sɨ ɨdenat wɨn bꞌobogɨl odede nya ke ten tawɨnkindam.

Wɨko Rɨga dɨde Towa Yonggyamwar Ganggand Wɨmena gatab Yɨt

Wɨko rɨga! Wɨn bꞌogla moga kɨma dɨde kaktɨtɨ aena kɨma waina gowukoi yonggyamwar utkundeninam garɨnd yɨpaina singi kɨma, odede rɨngma re wɨn Kerisond yutkundenenya. Sɨ goro wɨn wa yonggyamwar wa wɨp nenand bꞌobogɨl wɨko tamnɨkindam ten nony sam omnenam. Ajɨ wɨn bꞌogla ɨmɨnjog kɨd ke Godɨmna singi mɨle tamnɨkenindam Kerisomna wɨko rɨga rɨrɨrɨnd. Wɨko rɨga! Wɨn bꞌogla waina yonggyamwar wa wɨko tamnɨkaenenindam gar sam kɨma odede ɨte re Yonggyamɨm pɨlwa re dɨde, ajɨ goro odede ɨte re rɨga wa pɨlwa re dɨde. Sɨ wɨn bꞌogla nonyɨnd owamenenya da ra men yɨpayɨpa rɨgap bꞌogɨl wɨko tamnɨkenindam, men opima Yonggyamɨm pɨlke mɨra takatenindam dem meraina omnɨka rɨrɨrɨnd, nangga ma jɨ da men wɨko rɨga im o bꞌɨtrari rɨga im. Yonggyamwar! Wɨdaka bꞌogla odede yɨpa wɨp nya ke waina wɨko rɨga tamnɨkenindam, ɨ bꞌɨtɨswangindam bꞌanygɨnena nya ke ten ɨsamnenam. Nokɨp wɨn wumɨr im da towaina dɨde waina Yonggyam re yɨpaina e dɨde ɨta Ton de pumb tungg wa yɨbɨm, ɨ Ton makwa ɨta bu bꞌiyena mɨle omnɨk, ajɨ komkesa rɨga yɨpa rɨrɨr nasim singi teyeniny.

Wɨngawɨnga ke Kupka Geja Gasa Bꞌikokam

10 Kikitumam nitindenyɨn. Wɨn bꞌogla Yonggyamɨnd gar ke utkunda ke gar seo okatenya, ɨ ket Tina ukoijog seo ke towɨnkindam. 11 Ɨ wɨn bꞌogla komkesa Godɨmna geja gasa bꞌitkokindam, nokɨm da ɨdenat wɨn ket rɨrɨrkɨp towɨnkindam Satana kɨma geja omnɨkam ra ton rabem omnena nya ke otonkena teyeniny bꞌanygɨnena nya yɨmta undokam. 12 Mop nokɨp meraina bꞌipowa re ma gɨm ke rɨga kɨma e yepim re kus dɨde mɨ kɨma wekeny, ajɨ ton kɨma im, opi re negɨr aneru yepim re wekeny wɨp iyena danda kɨma dɨde ukoi nyɨ kɨma, ɨ onggɨt sɨbɨbɨmna gowukoi wɨp iyoyam, ɨ dɨde negɨrjog wɨngawɨnga yepim re wekeny pumb tungg nata. 13 Sɨ onggɨt paemb Godɨmna kupka geja gasa ke bꞌajgina, nokɨm da ɨdenat wɨn rɨrɨrkɨp towɨnkindam geja wɨp owarkitam onggɨt negɨrjog bibɨrɨnd rɨna ra towa pɨlke bꞌajgatena pɨta tainy dem, ngɨrpu ra komkesa gou wa tamnindam dem, wɨn ket onggɨt kak ke dɨkɨnda owɨnki tekenyɨt dem. 14 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla ɨmɨnjog yɨtkak kɨma towɨnkindam, odede rɨngma ra geja rɨgat robmopɨnd rob bꞌibgi towɨnyis geja omnɨkam, ɨ wɨn bꞌogla Kerisomna negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ bꞌitkisya odede rɨngma ra geja rɨgat dorkakɨnd dorkak bꞌutwangkapu gasa bꞌikiti owam, 15 ɨ wɨn bꞌogla bꞌangonjeni tekenyɨt ngɨmbla kɨma God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam, odede rɨngma ra geja rɨgat pɨtɨ bꞌikoki ɨbɨm gejam menonɨm. 16 Ɨ wɨn kwa bꞌogla ita wɨnɨnd gar ke utkunda emorka iyenya ɨ ɨngkaemb wɨn ket rɨrɨr taindam negɨrjog rɨgamna komkesa wul dɨmɨl pɨla bꞌajgatena nɨm gou wa omnenam, odede rɨngma ra geja rɨgat nɨm ɨteorenapu gasa yɨmɨnd owama iyeny, ɨ ɨngkaemb tina geja rɨgaina komkesa dɨmɨl kɨma nɨm ena tagnateniny. 17 Ɨ wɨn bꞌogla bꞌobogɨl onggɨtyam yɨrkokar emorka iyenya rɨna re wɨn gar ke utkunda ke yokatonda, odede rɨngma ra geja rɨgat mop utwangkapu dɨra bꞌikiti owam. Ɨ kwa wɨn bꞌogla emorka iyenya Godɨmna yɨtkak rɨnte re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga geja giri pɨla ingaena yiyeny. 18 Ɨ wɨn bꞌogla ita wɨnɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma bꞌitɨnkenenindam yɨr opmitenam komkesa bꞌengabenga wɨp yɨr opmita ke dɨde bꞌɨgekena ke. Sɨ wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt dɨde ita wɨnɨnd mɨmkam wɨmena na tuwenyɨt yɨr opmitenam, ɨ ɨdenat wɨn yɨr topmitenindam komkesa yɨna rɨga wa gatab. 19 Ɨ wɨn bꞌogla kornɨm daka yɨr topmitenindam da ra kon God ma yɨt rɨga wa pɨlwa opurenam omnyɨn, God opima yɨtkak notkainy moga kesa wɨgawɨga yɨtkak wumɨr omnenam rɨnsim re God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wɨngɨrɨnd wekeny. 20 Ɨ kon Kerisomna nyɨ kɨma yɨt opurena rɨga awond re onggɨtyam God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena mana. Ɨ yu ket kon sɨbɨbmetɨnd nɨbnyɨn re onggɨt yɨt opurena ma. Sɨ kon bꞌogla moga kesa yɨt tapureninyɨn Kerisomna nyɨ kɨma yɨt opurena rɨga rɨrɨrɨnd. Sɨ onggɨt paemb wɨn kor gatab yɨr topmitenindam, nokɨm da ɨdenat kon moga kesa danda kɨma onggɨtyam bage yɨt tapureninyɨn.

Undwatapu Yɨtkak

21 Sɨ kon Tikikond ɨtmɨkisɨn wa pɨlwa yete re mera singi iyeni gar ke utkunda rɨga yɨbɨm, ɨ yete re Yonggyamɨmna wɨkond nony ɨjawa kɨma bꞌakaeneny. Nokɨm da ɨdenat wen wumɨr tamneniny komkesa gatab rɨja e kon nɨbnyɨn ɨ kwa nangga im kon omnɨka eyeninyɨn. 22 Sɨ ɨtemb jɨ mop nangga pae kon tin wa pɨlwa ɨtmɨkisɨn. Sɨ ɨdenat wɨn wumɨr taukindam sowa gatab, ɨ kwa ton ɨta danda kɨma tugoiny wen gar ngɨmbla omnam koina bꞌɨdgotnena gatab.

23 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Abu Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke ngɨmbla dɨde gar ke utkunda ke singi bꞌiyena mɨle wɨn kɨma. 24 Wurar komkesa ton kɨma yepim re mera Yonggyam Yesu Kerisond ɨpendi kesa singi yiyenyi.

Copyright information for `GDR