Galatians 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon re ɨtmɨkitijog rɨga Polten. Ɨ koina onggɨtyam ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ ikonj re ma rɨgaina ara emoki kena, ɨ ma rɨgaina obagendi kena, ajɨ Yesu Keriso dɨde Abu God yet re Kerisond uj ke yutnyitonj re towa pɨlkenaemb jɨ. Kon dɨde komkesa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepim re wekeny kon kɨma, sɨn Galatiya sosi wen simesime yɨtkak tamnindam da, “Mera Bꞌu Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma. Ɨ ɨt re Yesu Keriso kea God mera Bꞌuɨmna singi rɨrɨrɨnd Tilenggyam Tina yɨrkokar yoramitonj meraina negɨr mɨle map, nokɨm da ɨdenat Ton men nɨtɨtrɨngasiny rɨga wa pɨlke yepim re yu negɨrjog mɨlend wekeny onggɨt gowukoyɨnd. Bꞌogɨl ɨnyomarena Godɨm pɨlwa ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.”

Yɨpaina Nena God ma Bꞌogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt

Kon kɨd kesa e ainyɨn nokɨp wɨn wanakana im ewaikenindam Godɨm pɨlke yet re wen ara emokinonj Kerisomna wurar okawam, dɨde ket aukindam bꞌenga wɨpjog God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wa. Sɨ awɨr e kwa yɨpa bꞌenga God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨbɨm, ajɨ nɨnda rɨgap opima wen ugungatena eyenanj dɨde singi aenanj Yesum gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt nenegɨr kana engendenam bꞌenga wɨp wa. Ajɨ onggɨt yɨpaina God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt nena e ɨmɨnjog rɨna re sɨn wa pɨtapɨta amnenawonda, sɨ rada kwa sɨn o pumb tungg ke anerut wa pɨtapɨta tamnenau kwa yɨpa bꞌenga God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨnte re onggɨtyam sowaina opureni yɨtkak ke bꞌenga wɨp e yɨbɨm, ton bꞌogla Godɨm pɨlke sake ngɨrpu kesa yakaten. Ɨ re sɨn naska wɨn kɨma wekenond, sɨn kea wen wumɨr amnentondam onggɨt gatab, ɨ kon bꞌusaya kwa wen wumɨr tamninyɨn. Rada yet ra wa pɨtapɨta tamnenau yɨpa God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨnte re waina okati yɨtkak ke bꞌenga wɨp e yɨbɨm, ton bꞌogla Godɨm pɨlke sake ngɨrpu kesa yakaten.

10 Sɨ rɨngma, rɨka yu kon rɨga wa pɨlke sam kɨma ɨmjateni yɨtkak oraka ma nekenyɨn, o mɨnda Godɨm pɨlke? O rɨka kon rɨga wa sam okawa ma nekenyɨn? Nayɨ. Sɨ rako kon rɨga wa sam okawam nekenenyɨmɨn, kon ma rako Kerisomna wɨko rɨga na nɨbnyɨn.

Godɨm pɨlke Okati Polɨmna Ɨtmɨkitijog Rɨga Nyɨ

11 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon wen wumɨr tamninyɨn da God ma onggɨtyam bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨna re kon pɨtapɨta yomnenond re ma rɨgaina multekɨp ke omnɨki e. 12 Mop nokɨp kon maike onggɨtyam yɨtkak yɨpa rɨgam pɨlke yokatond, o bꞌauyaenond, ajɨ kon ɨtemb yɨtkak yokatond re dɨmdɨm Yesu Kerisomna pɨtapɨta omneni yɨtkak kena.

13 Mop nokɨp wɨn kea utkundenonda rɨja na re kon mɨle amnɨkeneninond, re kon Ju rɨga waina ouyaena ke Godɨnd ewangaya mɨlend nɨbnenenond. Sɨ kon ma sobijog na bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena aramiteninond Godɨmna sosim pɨlɨnd, dɨde ket bꞌatonkenond ɨtemb sosi eomnenam. 14 Ɨ kon ma sobijog danda kɨma na Godɨnd ewangaya mɨle amnɨkeninond Ju rɨga waina ouyaena ke, ajɨ ma odede danda kɨma na opi re kor kegwar re dɨde koina Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd. Sɨ kon ma sobijog singi na aukenenond kor bꞌuwar waina bꞌɨtmaikeni gog mɨle gatab. 15 Ajɨ onggɨt wɨnɨnd, God yet re nobagendonj dɨde kwa Tina wurar ke ara nemokonj kor mogɨm kom borand, Ton sam na awonj Tina bꞌɨga Yesund kor pɨlɨnd pɨtapɨta omnam. Nokɨm da ɨdenat kon Yesum gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta tamneninyɨn Tina obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ajɨ re kon Yesund yɨr yongond, kon makwa wanakana bꞌɨpokenond yɨpa rɨgam pɨlwa onggɨt gatab yɨtnono aenam. 17 Ɨ kon maike kwa nekond Yerusalem taun wa ten yɨr ongongɨm yepiya re naskajog ɨtmɨkitijog rɨga aukɨto. Ajɨ kon dɨmdɨm na nekond Arabiya kantri wa, ɨ ɨngkenaemb ket bꞌusaya ɨtendond Damasko taun wa.

18 Ngɨrpu ket nowa kemag kak ke, kon nekond Yerusalem taun wa Petrond
1:18Grik peband Petromna nyɨ ɨrɨki yɨbɨm re “Kepa” e, engenda yɨtkak da kɨla.
esmaram, ɨ kon ton kɨma ademb de piptin (15) bibɨr kɨma nɨbnond.
19 Ajɨ kon makwa yɨpa rɨga yɨr yongond ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd, ajɨ tin nena Yonggyamɨmna yɨnggan Yakobo. 20 Yɨr de, nanggamog im re kon wanɨm erɨkinyɨn, sɨ kon Godɨm wɨpɨnd re ma bꞌanygɨnenyɨn-a. 21 Onggɨt kak ke ket kon nekond Siriya dɨde Kilikiya eriya wa. 22 Ajɨ ɨmɨnjog e da Yuda eriya wɨngɨrɨnd Yesumna sosi re makwa wumɨr im rɨja e koina wɨp. 23 Ajɨ ton odede utkunda nena nasim wekeny da rɨga yet re men bebɨg kɨma bꞌɨdgotnenand noramiteninonj, ton yu gar ke utkunda gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt e pɨtapɨta omnena yiyeny rɨna re ton naskand yotonkenonj eomnenam. 24 Sɨ ton Godɨnd kor map yesoureno.

Copyright information for `GDR