Galatians 2

Pol dɨde Nɨnda Ɨtmɨkitijog Rɨga

Ɨ potin (14) kemag kak ke, kon bꞌusaya Yerusalem taun wa nekond yɨpand Banaba kɨma. Ɨ onggɨt wɨnɨnd, kon kwa kea gar ke utkunda rɨga Titond yiyond demb de. Nokɨp God kea pɨtapɨta nomnawonj da, “Man bꞌogla meket onggɨt taun wa.” Sɨ re kon opendond Yerusalem taun wa, kon nekond Yerusalem sosi wɨp iyoi rɨga wa pɨlwa nena mana yena re rɨgap ukoi kana esnaenento. Ɨ dɨde kon ket towa wɨp wa yoramitond ɨtemb God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨna re kon pɨtapɨta yomnenond God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat koina wɨko maka kɨp kesa taukanj rɨna re kon naskand amnɨkeninond dɨde rɨnsim re kon yu omnɨka eyeninyɨn, ra maka ra sɨn ɨtmɨkitijog rɨga kɨma yɨpand bꞌitɨnkenenindam. Ajɨ nangga ma jɨ rada Tito re God ma obagendi kesa Grik rɨga na, yet re kon kɨma yikonj, sɨ Yerusalem sosi wɨp iyoi rɨgap maike danda kɨma yingawo God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle omnɨkam. Ajɨ nɨnda bꞌanygɨnena gar ke utkunda rɨgap wɨgawɨga negɨr ouyaena eyenanj sosi wɨngɨr wa. Nokɨm da ɨdenat ton wɨgawɨga yɨr tungatenanj meraina bꞌɨtrari mɨle rɨnte re men yowamenenyu Keriso Yesum pɨlɨnd gar ke utkunda wɨmenand, nokɨm da ɨdenat ton kwa men towanɨm goujog wɨko rɨgam notɨnkanj. Sɨ sɨn makwa ngai towa sobijog gangga akautondam, nokɨm da ɨdenat ɨmɨnjog yɨtkak rɨnte re yɨbɨm God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨtɨm pɨlɨnd, ɨbneneny ita wɨnɨnd wen bꞌobogɨl owamam. Ajɨ opimemb Yerusalem sosind ukoijog ɨsnaeni wɨp iyoi rɨgap makwa ngai yɨpa yɨtkak kor tumɨnd yoramito. Nangga ma jɨ rada ton rɨdede wɨp rɨga im, ton makwa opima kor pɨlke bꞌenga wɨp tauranj, ajɨ yɨpa rɨrɨr im. Sɨ God makwa ɨta gɨm ke bu bꞌiyena mɨle yomnɨkeneny rɨga wa pɨlɨnd. Ajɨ onggɨt wɨp iyoi rɨgap maka bꞌenga nya ke nokato, ajɨ ton kea kornɨm wumɨr aukɨto da God kena nony nɨjawonj Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam Tina obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa odede yɨpa wɨp ɨt re Ton Petrond nony yɨjawonj Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam Tina obagɨki Ju rɨga wa pɨlwa. Mop nokɨp God yet re Petrond Tina obagɨki Ju rɨga wanɨm ɨtmɨkitijog rɨga wɨkom yingaenenonj, Ton kwa ɨja na keda Tina obagɨki kesa rɨga wanɨm ɨtmɨkitijog rɨga wɨkom ningaenenonj. Ɨ re ton wumɨr yokateno onggɨt wurar gatab rɨna re God kor noramitawonj, sɨ ukoijog ɨsnaeni wɨp iyoi rɨga, Yakobo ɨ Petro ɨ dɨde Yoan, ton kea kon dɨde Banaba yɨm nɨpokeno. Nokɨm da ɨdenat sɨn netkenya God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa, ajɨ todaka tuweny God ma obagɨki tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle kɨma Ju rɨga wa pɨlwa. 10 Ɨ ton onggɨt nena mana sɨn nɨgekito gasa kesa rɨga nonyɨk omdenam yepim re wekeny Yerusalem sosind. Sɨ ɨtemb mɨle re koinajog gar ke singi omnɨka wɨko e.

Pol Petrond Samany Yiyowonj

11 Ɨ re Petro Antiyok taun wa ikonj, kon samany kɨma tin mong yɨdngawond, mop nokɨp ton re negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨle na yomnɨkonj. 12 Sɨ ɨja naemb jɨ mɨle aukonj. Petro naskand kea God ma obagɨki kesa rɨga kɨma yɨpand diyam aukenenonj, onggɨt wɨnɨnd re rɨga maka tuwonj Yakobom pɨlke. Ajɨ re opimemb Ju rɨga opekto, Petro ket ewaikitonj towa pɨlke dɨde tintawar wa awonj. Mop nokɨp ton re ɨnaemb Ju rɨga moga uwajinonj yepiya re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle ukoijog yomnɨkeneno. 13 Sɨ ket gar ke utkunda Ju rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda komb rɨga todaka odede yɨpa wɨp gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle yomnɨko ton re dɨde. Ɨ ket onggɨt towaina mɨlet Banaband daka kwa wɨp yomnonj yɨpand awowɨm onggɨt mɨle wa. 14 Ajɨ onggɨt wɨnɨnd kon kea yongwatond da ton maka ɨmɨnjog yɨtkak dɨmdɨm yɨmta yundoko rɨnte re yɨbɨm God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨtɨm pɨlɨnd. Sɨ onggɨt penaemb kon komkesa rɨga wa wɨpɨnd Petrond samany ke yomnond da, “Man re Ju rɨga et, ɨ man wɨmena mekenyɨt God ma obagɨki kesa rɨgaina mɨle nate, ajɨ ma ɨja e ɨt re Ju rɨga waina mɨlend re dɨde. Sɨ nangga pae man God ma obagɨki kesa rɨga danda kɨma ɨl ongka eyeninyɨt Ju rɨga waina mɨle wa awowɨm.”

Yɨrkokar Okatam re Gar ke Utkunda kae

15 Ɨ sɨn re get ke Ju kus rɨga im, ajɨ ma sɨn God ma obagɨki kesa negɨr mɨle rɨga im. 16 Sɨn wumɨr im da rɨgat makwa rɨrɨr e negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okas gog yɨt yɨmta undoka ke, ajɨ Yesu Kerisond gar ke utkunda nena kae. Sɨ onggɨt penaemb sɨda kwa Keriso Yesum pɨlɨnd gar ke utkunda yoramitonda, nokɨm da ɨdenat sɨn Yesund gar ke utkunda ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okasu, ajɨ ma gog yɨt yɨmta undoka kae. Mop nokɨp God makwa ɨta yɨpa rɨgam negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okau gog yɨt yɨmta undoka ke. 17 Ajɨ rada men ɨta oraka yiyenyu negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okatam Yesum pɨlɨnd, ɨ kwa rada men kea meralenggyam bꞌadarkɨtondam da, “Men re negɨr mɨle rɨga im,” sɨ rɨngma, rɨka Keriso negɨr mɨle omnɨkam yɨm bꞌakawa rɨga e? Nayɨ, makwa ɨja e. 18 Mop nokɨp ra kon bꞌusaya taranginyɨn onggɨtyam mɨle rɨna re kon eomneninond, sɨ kon kolenggyam pɨta wa aukenenyɨn re gog yɨt erbeka rɨga en. 19 Mop nokɨp kon gog yɨtɨmna bꞌingawa kenaemb uj yokatond, sɨ kon uj e nɨbnyɨn onggɨt gog yɨtɨm pɨlɨnd. Nokɨm da ɨdenat kon wɨmena netkenyɨn Godɨm pɨlɨnd. Ɨ kon Keriso kɨma yɨpand wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki e nɨbnyɨn. 20 Sɨ kon ma kolenggyam e yilo nɨbnyɨn, ajɨ Kerisote ket yilo yɨbɨm kor pɨlɨnd. Sɨ rɨnte re yu kon jɨ ke yilo nɨbnyɨn onggɨt gowukoyɨnd, kon yilo e nɨbnyɨn Godɨmna bꞌɨgam pɨlɨnd gar ke utkunda kae yet re ken singi niyenonj dɨde ket Tilenggyam Tina yɨrkokar bꞌakawonj kor map. 21 Sɨ kon makwa rɨrɨr e ɨtemb Godɨmna wurar bꞌɨtɨsaen. Mop nokɨp yet ra singi tainy negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okatam gog yɨt yɨmta undoka ke, sɨ Keriso re tinɨm jabakɨp nat uj awonj.

Copyright information for `GDR