Galatians 3

Gar ke Utkunda kae o Gog Yɨt Yɨmta Undoka kae

Oo, korɨrkorɨr Galatiya rɨga! Wɨn ɨta pɨtakɨpɨnd yongwatenenya wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki Yesu Kerisom gatab waina yɨrjog ke piksa ɨtapnena pɨla? Sɨ yepim wen rabem omnena eyenanj bꞌanygɨnena nya wa? Kon singi en onggɨt yɨpaina nena gasa gatab wumɨr okatam wa pɨlke. Rɨka wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yokatonda gog yɨt yɨmta undoka kena o gar ke utkunda kena rɨna re wɨn utkundenonda? Sɨ rɨngma, wɨn odede korɨrkorɨr im da wɨn bꞌatomtondam re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma na, ajɨ yu wɨn wainajog gɨm ke jɨwɨmna danda kaim singi ainindam onggɨt otomi mɨle undwatam? Ma wɨn kɨp kesa omnɨka mapena odede jogjog bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena akatentondam? Sɨ ɨmɨnjog e da opimemb waina bꞌɨdgotnena makwa kɨp kesa aukɨto. Sɨ onggɨt paemb, God yet re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga wa akainonj dɨde kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkeninonj wa wɨngɨrɨnd,

sɨ rɨngma, onggɨtyam Tina mɨle re waina gog yɨt yɨmta undoka kae o mɨnda waina gar ke utkunda kae rɨna re wɨn utkundenonda?
Sɨ Abraamɨm gatab re yɨpa wɨp e odede ɨt re da, “Abraam Godɨnd gar ke utkunda ke yokatonj, ɨ ɨngkenaemb ket God ti yɨmjatawonj da, ‘Man re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga et.’”

Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla wumɨr yokata da yepiya ra gar ke utkunda rɨga tauranj, ton re Abraamɨmna bꞌɨgawar im. Ɨ yɨna pebat naska nata wumɨr yoramitonj da God gar ke utkunda kae negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ tagoniny dem Tina obagɨki kesa rɨga wa, ɨ kwa naska nata Abraamɨm Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnawonj da, “Kon mor pɨlkae komkesa bꞌengabenga yɨtam rɨga bꞌogɨl tamninyɨn dem.” Sɨ onggɨt paemb yepiya ra gar ke utkunda rɨga tauranj, God opima odede gar ke utkunda rɨga Abraam kɨma yɨpand bꞌogɨl amneniny. 10 Ajɨ yepiya ra nony bꞌɨjawa oramisi gog yɨt yɨmta undokam pɨlɨnd, ton re Godɨmna sake wɨra nasim wekeny. Mop nokɨp Mosemna gog peband odede e ɨrɨki yɨbɨm da, “Yet ra ita wɨnɨnd maka komkesa mɨle yɨmta undoka teyeniny rɨnsim re Mosemna gog peband ɨrɨki wekeny, ton re Godɨmna sake wɨra nate yɨbɨm.” 11 Ɨ kwa ɨtemb re pɨtakɨp nate yɨbɨm da makwa yɨpa rɨgat ɨta gog yɨtɨm pɨlke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okas Godɨm wɨpɨnd. Mop nokɨp yɨna pebat yindeny da, “Negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga re gar ke utkunda nena kae wɨmena okateny dem.” 12 Sɨ gog yɨt re ma gar ke utkunda mɨle kae pɨta aeny, ajɨ yet ra onggɨtyam gog yɨt yɨmta undoka teyeniny, ton dadal wɨmena yikeny re onggɨt gog yɨtɨmna bꞌingawa mɨle wɨngɨr nate. 13 Ɨ Keriso kea meranɨm sake yokatonj, ɨ ɨngkenaemb Ton gogɨmna sake mɨra yoramitonj Godɨm pɨlwa dɨde ket ngɨmbla yomnonj men ɨtrɨngendam onggɨt gogɨmna sakem pɨlke, dɨde ket men Tinɨm nomninonj. Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Yet ra wul kumbɨnd bꞌutuwonyis, ton re Godɨmna sake wɨra nate yɨbɨm.” 14 Keriso Yesu nok penaemb odede yomnɨkonj da ɨdenat Ti pɨlke Godɨmna bꞌogɨl warabag tawɨk God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa rɨna re God tɨrɨr yomnonj Abraamɨnd. Ɨ kwa nok penaemb da ɨdenat men gar ke utkunda ke Yɨnayɨna Wɨngawɨngand okasu, rɨna re God tɨrɨr yɨt yindonj meranɨm okawam.

Tɨrɨr Omni Yɨt dɨde Gog Yɨt

15 Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon rɨgaina mɨle rɨrɨr nate nitinjɨn. Ra nɨmog rɨgap ɨmjasya yɨpa gasa gatab dɨde ket ɨmɨnjog tɨrɨr omnya, sɨ onggɨt kak ke makwa yɨpa rɨgat ɨta ɨtemb tɨrɨr omnijog yɨt iyogɨk, o nɨnda tumɨnd yɨtkak taramisiny. 16 Sɨ re God tɨrɨr yɨt apureninonj Abraamɨm pɨlwa dɨde ti bꞌɨgam pɨlwa, Ton maka yindonj da, “ɨ bꞌɨgawar wa pɨlwa” rɨnte re jogjog bꞌɨgawar esɨpkisiny, ajɨ “ɨ moina Bꞌɨgam pɨlwa” rɨnte re yɨpa bꞌɨgand yisɨpkis. Sɨ Ton re Kerisote. 17 Sɨ kon nok ma nindenyɨn da God naska nata Abraamɨm tɨrɨr omnijog yɨt yɨmjatawonj, ɨ powa andred teti (430) kemag kak kena gog yɨt pɨta awonj. Sɨ onggɨt gog yɨtɨt ma rɨrɨr e iyogɨk onggɨtyam Godɨmna tɨrɨr omnijog yɨt danda kesa omnam. 18 Mop nokɨp rada Godɨmna wurar owabɨnta mɨle gog yɨtɨm pɨlkae aukonj, sɨ ɨtemb owabɨnta mɨle re ma ɨta ket ik Godɨmna tɨrɨr omni yɨtɨm pɨlke. Ajɨ God Tina tɨrɨr omni yɨt kena Abraamɨm jabajaba wurar yokawonj. 19 Sɨ nangga mop pena God gog yɨt yoramitonj? Sɨ God bꞌusaya onggɨt tɨrɨr omni yɨt tumɨnd yoramitonj gog yɨt, nokɨm da ɨdenat rɨgap bꞌatɨngwatenanj da, “Sɨn re gog erbeka mɨle nasim wekenyɨn.” Ɨ onggɨt gog yɨtɨt wɨko omnɨka iyeny ra ngɨrpu ama re Abraamɨmna tɨrɨr omni bꞌɨga Keriso ik dem. Ɨ God maka onggɨtyam gog yɨt rɨga wa dɨmdɨm akainonj, ajɨ Ton aneru na etmɨkisinonj Mosem okawam yet re ɨnyɨnyɨnd yɨbnonj yɨr iyena rɨga. 20 Sɨ ɨnyɨnyam yɨr iyena rɨga ma rɨrɨr e yɨpa tab nena yɨtkak yɨr iyeny, ajɨ God re yɨpaina e.

Gog Yɨtɨmna Mop

21 Sɨ rɨngma, ɨta gog yɨtɨt Godɨmna tɨrɨr omni yɨt negɨr omnɨka yiyeny? Nayɨ, makwa rɨrɨr e. Mop nokɨp rako God yoramitonj gog yɨt rɨnte ra rɨrɨrkɨp omɨny rɨgand yilo okawam, sɨ keako negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ikonj gog yɨtɨm pɨlkena. 22 Ajɨ Mosemna gog pebat komkesa rɨga kara erka eyeniny re negɨr mɨle wɨra nasim, nokɨm da ɨdenat God gar ke utkunda rɨga wa Tina tɨrɨr omni yɨt tagoniny rɨnte re Yesu Kerisond gar ke utkunda ke ik.

23 Ɨ naska wɨnɨnd re gar ke utkunda mɨle maka ikonj, gog yɨtɨt men sɨbɨbmet rɨga pɨla na ti wɨrand ɨjobɨki owama niyeninonj. Ajɨ ɨtemb gar ke utkunda mɨle re kea pɨta awonj. 24 Sɨ odede nya kenaemb ɨtemb gog yɨt yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga meranɨm awonj men iyoyɨm Kerisom pɨlwa, nokɨm da ɨdenat men gar ke utkunda ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okasu. 25 Ɨ re ket ɨtemb gar ke utkunda mɨle ikonj, sɨ onggɨt kak ke men ma opima ket onggɨt yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨgam wɨrand tekenyɨn.

26 Mop nokɨp wɨn komkesa re Yesu Kerisond gar ke utkunda kaim God ma bꞌɨga aukindam. 27 Mop nokɨp yepiya re wɨn baptiso yokatonda Keriso kɨma yɨpand awowɨm, sɨ wɨn re kea Kerisond wa pɨlɨnd yikitonda odede wɨp ɨt re kobɨrgɨm bꞌikita re dɨde. 28 Ɨ gar ke utkunda mɨlend awɨr e kwa nanggamog bu bꞌiyena mɨle yɨbɨm, Ju rɨga wa pɨlɨnd dɨde God ma obagɨki kesa Grik rɨga wa pɨlɨnd, ɨ wɨko rɨga wa pɨlɨnd dɨde bꞌɨtrari rɨga wa pɨlɨnd, ɨ dɨde kwa rɨga wa pɨlɨnd dɨde kongga wa pɨlɨnd. Mop nokɨp wɨn komkesa re yɨpaina im Keriso Yesum pɨlɨnd. 29 Ɨ rada wɨn Kerisomna rɨga im, wɨn re ket Abraamɨmna bꞌɨga im, dɨde wɨn re kemb God ma tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrɨnd pumb tungg owabɨnta rɨga im aindam rɨna re God Abraamɨm yokawonj.

Copyright information for `GDR