Galatians 4

Godɨmna Owabɨnti Bꞌɨga

Ɨ kon kwa yɨpa yɨt isɨpkisɨn. Bꞌɨga yet ra ti bꞌuɨmna gasa tawabɨnsiny, sɨ ti bꞌuɨmna komkesa gasa re ti mima. Ajɨ ra ton bꞌɨga sobijogɨnd ɨbɨm, ti bꞌu ɨja e wɨp tin yɨr ɨpɨk tina wɨko rɨga pɨla. Sɨ ti bꞌu tin oramis ra ket yɨr ɨpka rɨga dɨde met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨga wa yɨm nate, ngɨrpu ti bꞌuɨmna obagendi wɨn okas. Sɨ naskand re men bꞌɨga sobijog pɨla na wekenond, meda kwa re odede yɨpa wɨp ke onggɨt gog yɨtɨmna gowukoi tumtum ouyaena wɨra nat wɨko rɨga wekenond. Ɨ re God ma obagendi wɨn rɨrɨrkɨp awonj, God kea Tina Bꞌɨga yɨtmɨkitonj onggɨt gowukoi wa. Sɨ Ton ukendonj re yɨpa konggam pɨlkena, dɨde kwa ukendonj re gog yɨt wɨra nat. Nokɨm da ɨdenat Keriso negɨr mɨle eomnena mɨra okau Godɨm men ɨtrɨngendam yepim re men wekenyɨn gog yɨt wɨrand, nokɨm da ɨdenat men Godɨm pɨlke okasu Godɨmna bꞌɨga nyɨ. Sɨ God yɨtmɨkitonj Ti bꞌɨgamna Wɨngawɨnga meraina gar wa Tin ara emokam da, “Abu, Abu!” Sɨ ɨtemb re ouyawa mana da

wɨn re Tina bꞌɨga im.
Sɨ onggɨt paemb man ma ɨta ket gog yɨtɨmna wɨko rɨga mɨtɨbnyɨt, ajɨ God ma bꞌɨga e ket mɨtɨbnyɨt. Sɨ rada man God ma bꞌɨga e aet, God kwa momɨny re Tina owabɨnti bꞌɨga et.

Polɨmna Nony Kubɨr Yɨtkak Galatiya Sosi gatab

Ɨ naskand wɨn re maike Godɨm gatab wumɨr wekenot, sɨ wɨn re towanɨm wɨko rɨga na wekenot yepim re get ke ma ɨmɨnjog god im. Ajɨ yu wɨn ket Godɨm gatab wumɨr im, ɨ daka ukoijog ɨnte da God re kea wanɨm wumɨr awonj. Sɨ rɨdede paim wɨn kwa bꞌusaya ɨtendenindam onggɨt gog yɨtɨmna danda kesa dɨde gowukoi tumtum ouyaena wa pɨlwa? Ɨ nangga paim wɨn singi ainindam bꞌusaya kwa towa wɨrand wɨko rɨga wɨmenam? 10 Sɨ wɨn opima bꞌobogɨl owama eyenindam bibɨr gatab ɨ mobi gatab ɨ diyamdiyam wɨn gatab ɨ dɨde kemag gatab rɨnsim re gog yɨtɨt engaeniny owamam. 11 Kon moga e aena nekenyɨn wa gatab da ke kɨp kesa rawɨk nangga gatab mana re kon bꞌasowa nekenond wanɨm.

12 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon bꞌɨtena wa pɨlwa yoramisɨn da wɨdaka gog yɨtɨm pɨlke bꞌɨtrarki rɨga na aukinam ɨt re kon re dɨde, mop nokɨp koda kwa kea awond odede wɨn re dɨde. Ɨ re kon wɨn kɨma nɨbnond, wɨn maike nangga kaokao mɨle na kor pɨlɨnd yomnɨkonda. 13 Ɨ wɨn wumɨr im jɨ da naska wɨnɨnd kon God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt wanɨm pɨtapɨta amneninond, nokɨp kon jɨ kopa kɨma na nɨbnond. 14 Ɨ nangga ma jɨ rada kor jɨwɨnd kea wanɨm otonkena gasa yɨbnonj, ajɨ wɨn maike negɨr yɨr ke yɨr nongonda dɨde maike nɨsayonda. Ajɨ wɨn ɨja na ken simesime nomnenonda Godɨmna anerum pɨlwa re dɨde, o Yesu Kerisom pɨlwa re dɨde. 15 Sɨ rokate waina onggɨtyam Godɨmna bꞌogɨl yɨbɨm? Kon waina singi bꞌiyena mɨle gatab e nitinjɨn koina yɨr ungati rɨrɨrɨnd da rako wɨn rɨrɨr aukɨtondam waina yɨrkɨp ɨtkokam, wɨn kakoa kor nogontondam. 16 Ma sɨ onggɨt mapaemb kon wanɨm geja rɨga aen, re kon wanɨm ɨmɨnjog yɨt apurenainyɨn? 17 Onggɨt gog yɨt ke bꞌanygɨnena ouyaena rɨgap gar ke singi aramkɨranj wa pɨlwa, ajɨ towa mop re ma bꞌogɨl im. Sɨ ton singi aenanj re waina gar ɨdoka mim kor pɨlke, nokɨm da ɨdenat wɨn gar ke singi taramitenindam towa pɨlwa. 18 Ajɨ rada mop re bꞌogɨljog e, sɨ gar ke singi okatam re bꞌogɨljog e wanɨm, ma kon kɨma wɨmena wɨnɨnd nena e, ajɨ ita wɨnɨnd. 19 Kor bꞌɨgawar! Kon bꞌusaya wanɨm mɨna bꞌujena pɨla e kopa akateninyɨn, ngɨrpu ra ket Kerisomna wɨpkak bꞌatogɨk wa pɨlɨnd. 20 Ajɨ kon singi en yu wɨn kɨma wɨmenam dɨde kwa singi en koina nonykok engendam bꞌobogɨl ngɨmbla nonykok ke wen yɨt omnenam. Mop nokɨp kon ma wumɨr en rɨdede im kon wen yɨm takainyɨn gar ke utkundand owɨnkam.

Agar ake Sara gatab Wɨngata Yɨt

21 Sɨ yepim re wɨn singi ainindam gog yɨt wɨrand wɨmenam, wɨn ken wumɨr nomna! Ma wɨn ɨta gog yɨt utkundenya? 22 Mop nokɨp gog yɨt peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da Abraamɨm ti nɨmog bꞌɨga na yɨbnawonj, yɨpa re wɨko ngɨmngayɨm pɨlkena ɨ kwa yɨpa re bꞌɨtrari konggam pɨlkena. 23 Ajɨ ɨtomb wɨko ngɨmngayɨm pɨlke bꞌɨga ukendonj re gɨm ke gowukoi rɨgaina nya kena, ajɨ ɨtomb bꞌɨtrari konggam pɨlke bꞌɨga re God ma tɨrɨr omni yɨt kena. 24 Sɨ ɨtemb yɨt re wɨngata yɨt ke okata ma. Mop nokɨp osiemb nɨmog kongga re nɨmog God ma outɨnti tɨrɨr omnijog mal i aya. Sɨ yɨpa re gog yɨt okatipu Sinai dor ke kongga o yet re bꞌɨga yukendonj wɨko rɨgam. Sɨ ton re Agarto. 25 Ɨ ɨtomb kongga Agar onyis re odede wɨp o ɨt re gog yɨt okatipu Sinai dor re dɨde de Arabiya wɨngɨrɨnd. Sɨ yu gowukoyɨnd Yerusalem re kwa yɨpa wɨp e gog yɨt okatipu Sinai dor kɨma. Mop nokɨp opimemb Yerusalem rɨga re towa bꞌɨgawar kɨma gog yɨt wɨrand wɨko rɨga im wekeny. 26 Ajɨ pumb ke Yerusalem re bꞌɨtrari kongga o, dɨde ton ɨtomb re komkesa gar ke utkunda rɨga mera mog Sarato. 27 Ɨ kwa yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“Popam kongga yeto re kom okati kesa, man sam na ae!
Ɨ mɨna bꞌujeni kesa kongga, man sam kɨma ara bꞌɨaene dɨde auwamauwam aene!
Mop nokɨp tinta wɨmena konggamna bꞌɨga re jogjog im,
ajɨ leo kɨma konggamna bꞌɨga re ma jog im.”
28 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ wɨn re Isak kɨma yɨpa rɨrɨr God ma tɨrɨr omni yɨt ke bꞌɨga im. 29 Ajɨ bꞌila onggɨt wɨnɨnd, bꞌɨga yet re ukendonj gɨm ke gowukoi rɨgaina nya ke, ton negɨr ma bꞌɨdgotnena yoramitenonj onggɨt bꞌɨgam pɨlɨnd yet re ukendonj Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna danda ke. Sɨ yu toda ɨja emb jɨ yɨpa wɨp mɨle auka yikeny. 30 Ajɨ yɨna pebat rɨdede e yindeny? Sɨ ɨja emb jɨ yindeny da, “Eaukene osiemb wɨko ngɨmngai dɨde ti bꞌɨga! Mop nokɨp ɨtomb wɨko ngɨmngayɨmna bꞌɨgat makwa rɨrɨr e owabɨnjis Godɨmna tɨrɨr omni bꞌogɨl ɨtomb bꞌɨtrari konggamna bꞌɨga kɨma.” 31 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ onggɨt paemb men re ma onggɨt wɨko ngɨmngayɨmna bꞌɨgawar im, ajɨ bꞌɨtrari konggamna bꞌɨgawar im.

Copyright information for `GDR