Galatians 5

Gar ke Utkunda Rɨga ma Bꞌɨtrara

Keriso men nɨtrarinonj re bꞌɨtrari wɨmena mana. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla danda kɨma onggɨt bꞌɨtrari mɨlend owɨnki tekenyɨt, ajɨ goro bꞌusaya tɨtekindam gog yɨtɨmna wɨko rɨga ma bebɨg wɨrand wɨmenam odede rɨngma ra kau ti yonggyamɨmna wɨko omnɨkam wulkak wɨrand ɨjobɨki ɨbɨm.

Yɨr de, kon Pol wen wumɨr tamninyɨn da ra wɨn God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle okasya, wɨn Kerisom pɨlke awɨr e kwa ngai bꞌogɨl okasya. Ajɨ kon bꞌusaya komkesa yɨpayɨpa rɨga wanɨm yɨr ungata yɨt nitinjɨn yepim re wɨn onggɨtyam God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle okati wekenyɨt da ton bꞌogla yɨmta tundokiny kupka onggɨtyam gog yɨt, ajɨ ra maka, ɨtemb re ti ukoijog negɨr e. Ɨ yepiya ra wɨn singi tainindam negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okatam gog yɨtɨm pɨlke, wɨn re Kerisom pɨlke wetaweta auki im, dɨde wɨn re Godɨmna wurar ke ewaikuri im wekenyɨt. Ajɨ men yɨr yungau re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna warɨm bꞌogɨl ɨsma okatam e, mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea gar ke utkunda nokainonj. Mop nokɨp ra men Yesu Kerisom pɨlɨnd tekenyɨn, sɨ Ti wɨpɨnd God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle dɨde ɨtemb God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka kesa mɨle, towa awɨr e kwa nanggamog danda e yɨbɨm, ajɨ gar ke utkundat wɨko yomnɨkeneny re singi bꞌiyena kae.

Wɨn bꞌobogɨl na bꞌɨkentondam gar ke utkunda nya ke. Ajɨ yet wa nya epkawonj God ma ɨmɨnjog yɨt maka yɨmta undokam? Sɨ odede bꞌanygɨnena wɨp bꞌamnena mɨle re ma Godɨm pɨlkae yet re wen ara emokinonj. Ɨ sobijog yistɨt ɨta kupka dampa ɨnɨka yiyeny. 10 Ɨ Yonggyam ɨta kor pɨlɨnd yɨbɨm, sɨ kon kupkakupka wumɨr yokasɨn da wɨn ma ɨta yɨpa nony menamena urngenya rɨnte re koina nony menamena ke bꞌenga wɨp yɨbɨm. Ajɨ rɨnggɨt rɨgat ra wen nonysɨpsɨpɨnd taramiteneniny, ton ɨta ukoi bebɨg kɨma negɨr ma bꞌɨsagɨka okas dem. 11 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Rada kon God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle e pɨtapɨta yomnenenyɨn ngɨrpu yu, sɨ nangga pae kon bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena yokatenenyɨn ngɨrpu yu? Rada kon ɨta odede mɨle yomnɨkenenyɨn, sɨ wul bꞌagbag yɨt re Ju rɨga waina mɨle kɨma rɨga wa pɨlɨnd ma ɨta ket ombombrenapu ɨbɨm. 12 Sɨ kon singi en da yepim re wen nonysɨpsɨpɨnd aramitenanj, ton towalenggyam bꞌogla kupkakupka rɨgaina gasa ɨpka reyeninem.
5:12Onggɨt wɨnɨnd Galatiya eriya wɨngɨrɨnd yɨpa bꞌenga god ewangaya rɨga wekenonj ogenaya da “Sarkesɨm”, ɨ towaina sɨ rɨgap kea onggɨtyam negɨrjog ɨpka mɨle yomnɨkeneno.


Bꞌɨtrara Owamam Singi Bꞌiyena ke

13 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! God wen ara emokinonj re bꞌɨtrari wɨmena mana. Sɨ wɨn goro waina bꞌɨtrara mɨle ingawa gɨm ke gowukoi rɨgamna singi omnɨkam, ajɨ walenggyam walenggyam singi bꞌiyena ke wɨko rɨga aukinam. 14 Mop nokɨp komkesa gog yɨt re onggɨt yɨpaina bꞌingawa yɨtsim rɨrɨrkɨp amniny da, “Singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde!” 15 Ajɨ ra wɨn walenggyam walenggyam negɨr auka tuwenyɨt rɨngmim re bꞌanggap towalenggyam towalenggyam bꞌangkɨndenenanj dɨde bꞌumkurenenanj, sɨ wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt, nokɨm da ke wɨn walenggyam negɨr aukinam.

Gɨm ke Negɨr Mɨle Rɨgamna Wɨko dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna Kɨp

16 Ɨ kon nitinjɨn da wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma wɨmena tuwenyɨt, sɨ ɨdenat wɨn maka tamnɨkindam gɨm ke gowukoi rɨgaina singi gasa. 17 Mop nokɨp gɨm ke gowukoi rɨgat singi yoramiteny Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singi awɨr omna ma, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat daka singi yoramiteny re gɨm ke gowukoi rɨgamna singi awɨr omna ma. Mop nokɨp ton towalenggyam i geja bꞌiyenya, nokɨm da ra wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlwa bꞌatkaindam, sɨ ɨdenatemb wɨn maka onggɨtyam gɨm ke gasa tamnɨkindam rɨnsim re wɨn singi ainindam omnɨkam. 18 Ajɨ ra Yɨnayɨna Wɨngawɨngat wen wɨp tamneniny, wɨn re ma gog yɨt wɨra nasim tekenyɨt. 19 Ɨ gɨm ke negɨr mɨle rɨgaina wɨko omnɨka re pɨtakɨp nasim ongwati wekeny, opi re da negɨr bꞌiyena mɨle, ɨ kɨlkɨl bꞌiyena mɨle, ɨ ɨsanikesa bꞌɨsɨngkandena bꞌiyena mɨle, 20 ɨ bꞌanygɨnena god aidol ewangaya mɨle, ɨ minj mɨle, ɨ geja rɨga omnɨka mɨle, ɨ bꞌipowa mɨle, ɨ nonyɨk bꞌɨponena mɨle, ɨ soro omnɨka mɨle, ɨ nonygor mɨle, ɨ bu bꞌiyena mɨle, ɨ negɨr ouyaena bobo omnɨka mɨle, 21 ɨ nonyɨk bꞌɨponena mɨle, ɨ ɨkpɨp mɨle, ɨ pɨpɨnd nenegɨr kana omnɨka mɨle, ɨ dɨde nɨnda odede nenegɨr omnɨka mɨle. Sɨ kon kwa wen nonony im amninyɨn rɨja na re kon naskand wen nonony amninond da odede rɨga yepiya ra odede mɨlend tekeny, ton ma opima God ma pumb tungg owabɨnsi dem.

22 Ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna kɨp re ɨnsim singi bꞌiyena mɨle, ɨ sam mɨle, ɨ ngɨmbla mɨle, ɨ bebɨg wɨngɨrɨnd mɨmkam wɨmena mɨle, ɨ wurar mɨle, ɨ rɨga bꞌogɨl omnɨka mɨle, ɨ nony bꞌɨjawa mɨle, 23 ɨ nony kɨma muske wɨmena mɨle, ɨ dɨde molenggyam bꞌagoka mɨle. Sɨ makwa ɨta yɨpa gog yɨt yɨbɨm odede mɨle awɨr omnɨkam. 24 Yepim re Keriso Yesu kɨma yɨpand bꞌinkiti wekeny, ton re kea towaina gɨm ke gowukoi rɨga edrɨkto wul bꞌagbagɨnd, sɨ onggɨt gɨm ke gowukoi rɨgaina negɨr ɨpɨndena singi dɨde omnɨka singi daka re yɨpa nasim wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki wekeny. 25 Ɨ rada men Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma im wɨmena wuwenyɨn, sɨ men bꞌogla daka dɨmdɨmjog Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma mɨle omnɨka teyenindam. 26 Sɨ men goro meralenggyam meralenggyam bꞌajgateninum, dɨde goro meralenggyam meralenggyam nony kɨkɨb raukinum gɨm ke kɨp kesa bꞌogɨl ɨsnawa okatam.

Copyright information for `GDR