Galatians 6

Bꞌogɨl Mɨle Omnɨkam Bꞌingawa Yɨt

Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Rada wa wɨngɨrɨnd ɨta yɨpa rɨga nanggamog negɨr mɨle nate sap otendi yɨbɨm, sɨ yepim re wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma wɨmena wuwenyɨt, wɨn bꞌogla onggɨt rɨgand dɨmdɨm ongonykisya nony kɨma muske wɨmena mɨle ke. Ɨ kwa wɨn walenggyam yɨr bꞌɨtɨpkindam, nokɨm da ke mada kwa onggɨt yɨpa wɨp negɨr

mɨlemna bꞌatonkena yokatene.
Ɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam bebɨg gasa turowatenindam, ɨ ɨngkaimemb onggɨtyam gog yɨt rɨrɨrkɨp omnenya rɨna re Keriso bꞌingawa yoramitonj omnɨkam. Mop nokɨp ra yɨpa rɨgat yete re sobijog rɨga yɨbɨm nony menamena omnɨk da, “Kon re ukoi rɨga en,” sɨ ton re tilenggyam bꞌanygɨneny. Ajɨ yɨpayɨpa rɨgat tilenggyam yɨrɨk reyenin tina omnɨka mɨle rɨka dɨmdɨm im o mɨnda kaokao im. Ɨ ra ton ɨmjas da dɨmdɨm im, sɨ ton bꞌogla bꞌasouren onggɨt tinajog omnɨki mɨle nenam pɨlɨnd, ajɨ goro bꞌenga rɨgamna omnɨki mɨle kɨma tondon okateni ke bꞌasouren. Mop nokɨp yɨpayɨpa rɨgat bꞌogla tinajog bebɨg rurowatenin.

Ɨ yet ra God ma yɨtkak bꞌauyaena ikeny yɨpa ouyaena rɨgam pɨlke, ton bꞌogla yingg yamnɨkenen tina ouyaena rɨgand komkesa gɨm ke bꞌogɨl gasa ke. Wɨn goro walenggyam bꞌatɨnygɨneninam! Man ma rɨrɨr e Godɨnd so ɨngɨndena kɨma yɨtkar omnɨket, mop nokɨp rɨgat ɨnsima teakɨkiny nanggamog tuny na re ton esinonj. Sɨ yet ra tina gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlɨnd tuny ɨtlis, ton onggɨt gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlke iyakas ra negɨrjog ɨtkɨki gasa e. Ajɨ yet ra Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlɨnd tuny ɨtlis, ton onggɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke iyakas ra dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e. Sɨ ra men bꞌogɨl wɨko omnɨka teyenindam, sɨ men goro gɨm dɨnder raininum, mop nokɨp ra men maka bond taukindam, men opima teakɨkindam dem onggɨt erngoka wɨnɨnd. 10 Sɨ onggɨt paemb rada mera ɨta gangga, men bꞌogla bꞌogɨl gasa ramnɨkainum komkesa rɨga wa, ajɨ ukoijog re Yesund gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa e.

Kikitum Bꞌugowa Yɨtkak dɨde Bꞌogɨl Omna Yɨtkak

11 Ɨ wɨn yɨr yonga ɨtemb ukoijog ɨrɨki ke peba rɨnte re kon koinajog yɨm ke ɨrɨka yiyenyɨn. 12 Ɨ rɨga yepim re singi aenanj gɨm ke rɨga jɨwɨnd omnɨki mɨle ke bꞌasourenam, ton danda kɨma wen ɨl ongka eyenanj God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle omnɨkam, ɨna nena map da ɨdenat ton maka Ju rɨga wa pɨlke bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena takatenanj towaina Kerisomna wul bꞌagbag gatab yɨt pɨtapɨta omnenand. 13 Ɨ kwa nangga ma jɨ rada ton kea God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokato, ton ma opima gog yɨt yɨmta undokanj, ajɨ towa ɨnte singi ebnau da wɨn God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle okasya. Nokɨm da ɨdenat ton bꞌasourena okasi onggɨt waina gɨm ke rɨga jɨwɨnd omnɨki mɨle ke. 14 Ajɨ kor makwa ngai ɨta yɨpa gasa bꞌasourenam, ajɨ ɨnta mera Yonggyam Yesu Kerisomna wul bꞌagbag gatab. Re kon Yesu Kerisond gar ke yokatond, ɨngkenaemb komkesa gɨm ke gowukoi bꞌasourena gasa wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki wekenonj kor pɨlke, ɨ koda kwa wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki na nɨbnond onggɨt komkesa gɨm ke gowukoi bꞌasourena gasa wa pɨlke. 15 Mop nokɨp Godɨm wɨpɨnd Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle dɨde Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa mɨle re makwa ɨta nangga e yisɨpkis, ajɨ ukoijog gasa re sisɨl yɨrkokar e rɨnte re God otobarka yiyeny Kerisomna wul bꞌagbag ke. 16 Sɨ ngɨmbla dɨde kear komkesa towa pɨlwa yepim re yɨmta yundoki ɨtemb koina nya, dɨde kwa komkesa ɨmɨnjog Godɨmna rɨga wa pɨlwa.

17 Ɨ kikitum indondɨm da goro kwa kor yet bꞌusaya bebɨg namnɨkau, mop nokɨp kon opima kor jɨwɨnd nɨnda dup eyeninyɨn. Sɨ opimemb dup re odede wɨp mal im da kon re Yesumna wɨko rɨga en.

18 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Mera Yonggyam Yesu Kerisomna wurar waina wɨngawɨnga kɨma, ɨmɨnjog.

Copyright information for `GDR