Hebrews 1

Godɨmna Bꞌɨga Yesu Keriso

Naskand bꞌila kesam peba wɨnɨnd, God jogjogpyam bageyam engaeneninonj re jogjog bꞌengabenga nya kena Ju rɨga yɨtnono omnenam. Ɨ ket onggɨt kikitum wɨnɨnd re kesam peba wɨn bꞌundwatapu wa awonj, God Ti Bꞌɨgand yingawonj meranɨm yɨtnono omnenam. Sɨ God Tin yonyitonj komkesa gasa owabɨnta rɨgam, ɨ kwa Ti pɨlkena wub ake gou dɨde komkesa gasa amnɨkinonj. Sɨ Ton enyorki yɨbɨm re Godɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena kae, ɨ Ton re Godɨmna kukɨpjog rɨga e, ɨ Ton Tina danda kɨma yɨt ke komkesa gasa emorka eyeniny, ɨ dɨde Ton rɨga kɨlkesa amninonj negɨr mɨle ke. Ngɨrpu onggɨt kak ke Ton juwai kɨma pɨpmetɨnd omitonj ukoijog Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke de pumb tungg wa.

Keriso re Pumbjog wa e Aneru wa pɨlke

Sɨ Ton ukoijog ɨwɨnti rɨga na awonj aneru wa pɨlke odede rɨngma re Godɨm pɨlke okati Tina nyɨ ɨwɨnti yɨbɨm komkesa aneru waina nyɨ wa pɨlke. Mop nokɨp God makwa ke rɨnggɨt wɨn nat yɨpa anerund yomnonj da,

“Man re Koina Bꞌɨga et,
sɨ yu Kon kemb Mor Bꞌu e aen.”
Ɨ daka makwa ke yomnonj da,

“Kon Ti Bꞌu e taen,
ɨ Ton re Kor Bꞌɨga e tau.”
Ajɨ Ton Kerisom pɨlwa nena na odede yɨt yopulitonj.
Ɨ onggɨt wɨnɨnd re God Tina naskajog Bꞌɨga onggɨt gowukoi wa ɨtmɨkitam yomnonj, Ton ɨja naemb jɨ yindenonj da,

“Sɨ komkesa Godɨmna aneru bꞌogla kumsos bꞌamkinam Ti pɨlwa.”
Ɨ Ton aneru wa gatab yindenonj da,

“God Tina aneru amnɨkinonj re rɨb pɨla wɨko rɨga na,
ɨ Tina wɨko rɨga amnɨkinonj re wul dɨmɨl pɨla wɨko rɨga na.”
Ɨ kwa onggɨt Bꞌɨga gatab yindonj da,

“God, Moina wɨp omnenapu kasa re dadal ngɨrpu kesa e yɨbɨm,
ɨ Man wɨp omnenapu kutɨp ke Moina pumb tungg wɨp yiyenyɨt re dɨmdɨmjog e.
Ɨ Man singi yiyenyɨt re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e, ɨ Man singi kesa yomnenyɨt re nenegɨrjog mɨle e.
Sɨ onggɨt mop penaemb God, Moina God, Ton gaya ke meaukonj ukoi sam kɨma,
ɨ God makwa ke yɨpa odede sam yomnɨkonj Moina kegwar wa wɨngɨrɨnd.”
10 Ɨ kwa yɨna pebat yindonj da,

“Yonggyam, otomapu ke Manɨt gowukoi yotobarkot,
ɨ komkesa wub re Moina yɨm ke omnɨki im.
11 Ɨ ton opima negɨr taukanj dem, ajɨ Man ɨndama ɨmnɨneni kesa dadal mɨtɨbnyɨt dem.
Ɨ kwa ton komkesa opima kobɨrgɨm pɨla gujguj taukanj dem.
12 Ɨ Man ten teoromɨnsinyɨt dem gujguj kobɨrgɨm pɨla,
ɨ ket sisɨlɨm sensi tamnɨkinyɨt dem kobɨrgɨm pɨla.
Ajɨ Man Molenggyam ra ɨmnɨneni kesa e mɨtɨbnyɨt dem dadal ngɨrpu kesa,
dɨde Moina kemag ra makwa opima seg taukanj dem.”
13 Ɨ God makwa ke rɨnggɨt wɨnɨnd yɨpa anerund yomnonj da,

“Man omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,
ngɨrpu ra ket Kon Moina geja rɨga gou wa tamninyɨn dem
dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand Moina danda ondratenam towa kumbɨnd.”
Ajɨ Ton Kerisom pɨlwa nena na odede yɨt yopulitonj.
14 Sɨ rɨdede rɨga im aneru? Ton komkesa re wɨngawɨnga im dɨde Godɨmna wɨko rɨga im yena re God etmɨkisinonj Tina wɨko omnɨkam. Nokɨm da ɨdenat ton ten yɨm takauranj yepiya ra yɨrkokar owabɨndenyi.

Copyright information for `GDR