Hebrews 10

Keriso Yɨpapyam Sɨ Mɨle Yundwatonj

Ɨ gog yɨt re bꞌogɨl gasa wa wɨngata nena e rɨnsim ra warɨ tui. Ɨ ɨtemb gog yɨt re ma ɨmɨnjog kɨp kɨma omnɨkam gasa e. Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rɨgap kemag weanjweanj usausapyam sɨ bꞌangga teyenenanj Godɨm pɨlwa gog yɨt rɨrɨrɨnd, ajɨ onggɨt mɨlet makwa rɨrɨr im rɨga rɨrɨrkɨpjog kɨlkɨp kesa tamnɨkiny yepim re wuweny Godɨm ewangayam. Ɨ rada kea gog yɨt mɨlet rɨga rɨrɨrkɨpjog kɨlkɨp kesa amnɨkinonj, ton kakoa seg aukɨto Godɨm pɨlwa sɨ gasa iyenam. Mop nokɨp Godɨnd ewangaya rɨgap makwa opima towaina negɨr mɨle gatab negɨr ke epɨndenanj towaina kukɨp ke nonykokɨnd, nokɨp re ton yɨpapyam sɨ mɨle yomnɨko, sɨ ɨngkaimemb ton kɨlkɨp kesajog auki wekeny. Ajɨ re ton kemag weanjweanj sɨ gasa eyenento Godɨm pɨlwa, sɨ ton kea kemag weanjweanj

nonyɨk amdenento towaina negɨr mɨle.
Mop nokɨp rɨgayam kaumna kus o goutɨmna kus ke re makwa rɨrɨr e negɨr mɨle eomnenam.

Sɨ onggɨt paemb re Keriso ikonj onggɨt gowukoi wa, Ton yindonj Godɨm pɨlwa da,

“Man maka singi aenot sɨ bꞌangga dɨde owou sɨ gasa rɨna re rɨgap eyenento Mor pɨlwa.
Ajɨ Man ɨta ongonjenyɨt Koina jɨ Kornɨm sɨ omnɨkam.
Ɨ kwa Man maka sam aenot
kupkakupka bꞌangga imbrɨka sɨ mɨle dɨde nɨnda negɨr mɨle eomnenam sɨ mɨle.
Ɨ Kon ket nindond da, ‘O God! Yɨr de,
Kon kea netkond dɨkɨnd Moina singi omnɨkam,
odede rɨngmim re yɨna peband ɨrɨki wekeny Kor gatab.’”
Sɨ nangga ma jɨ da rɨgap kea sɨ gasa eyenento Godɨm pɨlwa gog yɨt rɨrɨrɨnd, Keriso onggɨt peband pumb ke odede yindenonj da, “Man maka singi aenot sɨ bꞌangga dɨde owou sɨ gasa rɨna re rɨgap eyenento Mor pɨlwa. Ɨ kwa Man maka sam aenot kupkakupka bꞌangga imbrɨka sɨ mɨle dɨde nɨnda negɨr mɨle eomnenam sɨ mɨle.” Ɨ kwa onggɨt kak ke Ton yindonj da, “Yɨr de, Kon netkond Moina singi omnɨkam.” Sɨ Ton onggɨt yɨt ke naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt awɨr yomnonj, nokɨm da ɨdenat Ton ɨtlis nɨmogɨm outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt. 10 Sɨ onggɨt Godɨmna singi kenaemb Yesu Keriso yɨpapyam Tinajog jɨ meranɨm sɨ omnɨkam yoramitonj Godɨm pɨlwa, ɨ ɨngkenaemb ket Ton men yɨnam nomninonj.

11 Ɨ naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt rɨrɨrɨnd komkesa yɨna sɨ rɨgap bibɨr weanjweanj onyiti Godɨnd ewangaya yiyeneno, dɨde kwa usausapyam yɨpa rɨrɨrkɨp sɨ gasa eyenento Godɨm pɨlwa. Ajɨ onggɨt sɨ gasap re makwa rɨrɨr na negɨr mɨle awɨr omnɨkam. 12 Ajɨ meraina sɨ rɨga Yesu Keriso yɨpapyam dadal ngɨrpu kesa sɨ gasa yiyonj Godɨm pɨlwa rɨgaina negɨr mɨle eomnenam. Ɨ Ton ket juwai kɨma pɨpmetɨnd omitonj Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke. 13 Ɨ amaemb de Ton Keriso wɨn yɨr ungawa yiyeny, ngɨrpu ra God onggɨt Kerisomna komkesa geja rɨga gou wa tamniny dem dɨde taramisiny dem Tina pɨs wɨrand Tina danda ondratenam towa kumbɨnd. 14 Mop nokɨp Ton yɨpaina sɨ mɨle kena dadal ngɨrpu kesa ten rɨrɨrkɨpjog amninonj yena re Ton yɨnam amninonj.

15 Sɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Toda kwa ɨta onggɨt gatab yɨr ungata yɨt yopureny mera pɨlwa. Sɨ Ton ket naska ɨja emb jɨ yindeny da,

16 “Ɨ Yonggyam God yindeny da, ‘Ɨntemb jɨ Kon onggɨtyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt omnɨken, Ju rɨga, ton kɨma
ra ɨtemb obagendi wɨn ik dem.
Sɨ Kon opima Koina gog yɨt taramkinyɨn towaina garɨnd,
ɨ Kon kwa onggɨtyam Koina gog yɨt opima terɨkinyɨn towaina nonykokɨnd towanɨm ongwatenam.’
17 Ɨ Kon makwa opima ket nonyɨnd tawameneninyɨn
towaina negɨr mɨle dɨde towaina gog kesa kaokao mɨle.”
18 Sɨ rada Keriso kea onggɨtyam negɨr mɨle awɨr amninonj, sɨ Toda makwa ɨta ket bꞌusaya sɨ mɨle omnɨk negɨr mɨle eomnenam.

Ara Bꞌemoka Rɨrɨrɨnd Mɨmkam Wɨmena Wɨwenɨn

19 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ onggɨt paemb men rɨrɨr im ket moga kesa bꞌɨgarkam Godɨmna yɨnayɨna pɨpmet wa de pumb tungg wa, nokɨp Yesu kea meraina negɨr mɨle erabinonj Tina kus ke. 20 Sɨ Yesu ket sisɨl yɨrkokarɨm nya yɨpangendonj meranɨm yɨnametɨnd ewɨrɨnti ukoi gutomgutom kobɨrgɨm kena bꞌɨgarkam onggɨt yɨnayɨna pɨpmet wa. Ɨ ɨtemb ukoi gutomgutom kobɨrgɨm re Tina jɨ e rɨna re uj awonj wul bꞌagbagɨnd. 21 Ɨ mera ɨta ket ukoijog yɨna sɨ rɨga yɨbɨm komkesa Godɨmna rɨga yɨr ɨpkam. 22 Sɨ Yesu kea meraina garɨnd Tina kus ke ɨsanka niyeninonj, ɨ ɨngkenaemb ket meraina komkesa negɨrjog mɨle esekinonj rɨna re kukɨp ke nonykokɨnd wekenonj. Ɨ Ton kwa meraina jɨ daka kɨlkɨp kesa nyɨ ke eaukinonj. Sɨ onggɨt paemb men bꞌogla ɨmɨnjog gar singi kɨma dɨde kupka gar ke utkunda ɨmjatena kɨma wowenɨn Godɨm wɨp wa. 23 Ɨ kwa men bꞌogla bꞌobogɨl danda kɨma ɨmnɨnena kesa emorka yeyenenu warɨm bꞌogɨl ɨsma rɨnte re men gar ke utkunda ke pɨtapɨta omnena yiyenyu. Mop nokɨp men rɨrɨr im Tin nony ɨjawam yet re tɨrɨr yɨt yopulitonj meranɨm okatam. 24 Ɨ dɨde kwa men bꞌogla meralenggyam meralenggyam nony kubɨr raininum, nokɨm da ɨdenat men bꞌugowa tuwenyɨn singi bꞌiyena mɨle dɨde bꞌogɨl mɨle omnɨkam. 25 Ɨ kwa men goro yɨpand gɨlgɨl bꞌeoma gatab bond bꞌepinum odede rɨngmim re nɨnda rɨgap sɨram bꞌɨrari kesa bondɨk yomnɨkenenyi. Ajɨ men bꞌogla usausapyam bꞌugowa wowenɨn sɨram bꞌɨrari kesa bꞌeomapu wa menamenam, ra ket men yɨr ongong iyu da Kerisomna ɨtenda bibɨr re wus wa e auka ik.

26 Ɨ rada men kea ɨmɨnjog yɨtkakɨm wumɨr okati im wekenyɨn, ɨ onggɨt kak ke ra ket kwa men meraina singim pɨlke negɨr mɨle omnɨka teyenindam, sɨ maemb ɨta ket yɨpa sɨ gasa komb ɨbɨm sɨ omnɨkam onggɨtyam negɨr mɨle eomnenam. 27 Sɨ odede rɨgam awɨr e kwa nangga bꞌogɨl e yɨbnau yɨr ungaukam, ajɨ tinɨm yɨr ungaukam ra moga kɨma God ma bꞌɨsagɨka mɨle e dɨde bꞌɨrmatena kɨma wul dɨmɨl e rɨnte re ongonjeni yɨbɨm eomnenam yepim re Godɨnd kak yɨaenenyi. 28 Ɨ kesam peba wɨnɨnd, yet ra Mosemna gog yɨt erbek, ɨ kwa ra nɨmog o nowa rɨga yɨr ungata yɨt tapurenanj, sɨ onggɨtyam towaina yɨr ungati yɨt ke ton bꞌogla kear kesa uj okas. 29 Sɨ kesam peba wɨnɨnd gog yɨt erbeka rɨgap odede naemb jɨ ukoi bebɨg okatena teito. Sɨ wɨn bꞌobogɨl onggɨtyam mɨle gatab nonyɨk bꞌamdeninam. Ra yɨpa rɨgat Godɨmna Bꞌɨga Kerisond ɨsnawa kesa gou wa omneny, ɨ ra Tina outɨnti tɨrɨr omnijog mal kus yɨna kesa omneny rɨnggɨt kusɨt re tin yɨna yomnonj, ɨ dɨde ra wurar ogonayam Yɨnayɨna Wɨngawɨngand negɨr yɨt ke omneny, sɨ rɨdede ukoijog bebɨg im ton takasiny dem? 30 Mop nokɨp men wumɨr im God ma onggɨtyam yɨtkak. Sɨ God yindeny da,

“Kor maemb ten mɨra omnenam yepim re gejam nomnenyi. Sɨ Kon opima towa mɨra takainyɨn.”
Ɨ Ton bꞌusaya yindeny da,

“Yonggyam opima Tina rɨga ɨsagɨka teyeniny dem.”
31 Sɨ ɨtemb re moga kɨma e yilo Godɨmna yɨm kumb wa awowɨm Ti pɨlke bꞌɨsagɨka okatam.

32 Sɨ wɨn nonyɨk amjina onggɨtyam naska wɨn gatab rɨdenat re God wen ngaya enyowainonj ɨ wɨn ket Yesund gar ke utkunda ke yokatonda. Ɨ dɨde onggɨt kak ke re wɨn jogjog bꞌɨdgotnena kɨma bꞌajobrena wuwenot, ajɨ wɨn kea gar ke utkundand mɨmkam ke wɨmena wuwenot. 33 Sɨ nɨnda wɨnɨnd rɨgap wen rɨga bajbajɨnd ɨngar kɨma eyenento jɨ malɨk omnɨkam dɨde bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena oramitenam. Ajɨ kwa nɨnda wɨnɨnd wɨn kea yingg akatentondam ton kɨma yepiya re odede yɨpa wɨp bebɨg akatenento. 34 Ɨ wɨn yɨpand bꞌɨdgotnena akatenentondam sɨbɨbmet rɨga kɨma. Ɨ kwa re Yesund gar ke utkunda map rɨgap wainajog gasa ɨsanikesa ɨsambura eyenento, ajɨ wɨn kea sam kɨma odede negɨr mɨle wɨp awarkentondam. Mop nokɨp wa pɨlɨnd kea odede wumɨr yɨbnonj da wanɨm re bꞌogɨljog gasa im wekeny rɨnsim ra dadal ngɨrpu kesa tekeny wanɨm ingaenam. 35 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro bꞌɨtɨskokindam onggɨtyam waina moga kesa gar ke utkunda mɨle. Nokɨp onggɨt mɨlet opima ukoijog bꞌogɨl mɨra wa tetiyainy dem. 36 Sɨ wɨn bꞌogla mɨmkam wɨmena tuwenyɨt, nokɨm da ɨdenat wɨn Godɨmna singi mɨle omnɨka teyenindam, ɨ ɨngkek ket wɨn takatenindam nangga na re God tɨrɨr yɨt yoramitonj wanɨm ogonam. 37 Mop nokɨp yɨna pebat ɨja emb jɨ yindeny da,

“Sobijogjog wɨn kak ke,
yete re ik, Ton ɨta ik. Ɨ Ton ma ɨta wɨn iplongkis.
38 Ajɨ Koina negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga re gar ke utkunda nena kae wɨmena okateny dem.
Ɨ ra ton mogamoga kaknyakaknya ɨtendena yik,
Kon ma ɨta tinɨm gar sam taenyɨn.”
39 Ajɨ men re ma odede rɨga im yepim re mogamoga kaknyakaknya ɨtendena wuweny ngɨrpu negɨr okasi. Ajɨ men re ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga im, sɨ men ɨta kupkakupka yɨrkokar okasu.

Copyright information for `GDR