Hebrews 11

Gar ke Utkunda Mɨle

Ɨ gar ke utkunda mɨle re ɨmɨnjog omnena mɨle e nangga e re warɨm bꞌogɨl ɨsma yɨbɨm, dɨde kwa gasa nony ke ɨmɨnjogɨm ɨmjata mɨle e rɨnsim re maka yɨr ongong eyenanj yɨrjog ke. Sɨ God onggɨt gar ke utkunda mɨle kena yɨr

ungata mɨle rɨga wa akaeneninonj yepiya re kesam peba wɨnɨnd wekenonj.

Ɨ men gar ke utkunda kae wumɨr yokatenyu da God kupka wub ake gowukoi Tina yɨt kena atobarkonj. Sɨ onggɨt paemb nangga im re yu men yɨr ongong eyenindam re ɨngkenaemb aukɨto nangga im re men ma rɨrɨr im yɨr ongongɨm.

Ɨ Abel gar ke utkunda kena bꞌogɨljog sɨ gasa yoramitonj Godɨm pɨlwa, ajɨ Kain re ma bꞌogɨljog sɨ gasa na yoramitonj nokɨp ton gar ke utkunda kesa na. Sɨ God Abelɨm gatab yɨr ungata yɨt yindonj da ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e, nokɨp God kea bꞌogɨl yɨt kɨma emjasinonj tina sɨ gasa. Ɨ nangga ma jɨ da ton kea bꞌila uj awonj, ajɨ ton ɨta onggɨt gar ke utkunda ke yɨtnono aena yikeny men ouyaenam. Ɨ re God Enokɨmna gar ke utkunda yɨmjatonj, sɨ Ton ket Tin yurowatonj onggɨt gowukoi ke. Sɨ Enok maka uj yɨr yongonj. Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ yindeny da, “Ɨ makwa yɨpa rɨgat tin yodaronj, nokɨp Godɨt tin yurowatonj onggɨt gowukoi ke.” Mop nokɨp naskand re ton onggɨt gowukoyɨnd yɨbnonj, yɨna pebat kea odede yɨr ungata yɨt kɨma tin yɨmjatonj da, “Ton Godɨnd samɨm yomnɨkenenonj.” Ɨ yet ra maka gar ke utkunda oramis, ton makwa rɨrɨr e Godɨm sam okaenam. Mop nokɨp yet ra Godɨm pɨlwa menon okas, ton bꞌogla gar ke utkunda ke yemjat da God re ɨta yɨbɨm ɨ dɨde Ton opima mɨra agoniny yepim re Tin ɨmɨnjog oraka yiyenyi. Ɨ Nowa gar ke utkunda kena Godɨm pɨlke ingawa yɨt akasinonj rɨna re ton makwa ke yɨr anginonj. Ɨ ton ket ɨtemb Godɨmna ingawa yɨt gatab moga kɨma yɨsnaenenonj tina garɨnd, sɨ ton ket yɨpa ukoi gɨga yorangonj ti bꞌɨgawar kɨma ngɨwɨrɨm pɨlke bꞌawaentam dɨde ket yɨrkokar okatam. Ɨ ton onggɨt gar ke utkunda mɨle kenaemb gowukoi rɨga wa negɨr ma bꞌɨsagɨka yoramitonj, dɨde ket onggɨt gar ke utkunda mɨle ke ton Godɨm pɨlke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yowabɨntonj.

Ɨ re God Abraamɨnd ara yemokonj menonɨm de onggɨt tungg wa rɨnte ra ton tinɨm owabɨnjis, ton kea gar ke utkunda ke ɨtemb God ma ara emoka yundokonj. Ɨ re ton ti tungg ke yiwatonj, ton maka wumɨr awonj rɨtade re ton menon yokatonj. Ɨ re ton onggɨt Godɨmna tɨrɨr omni tungg wa opendonj, ton gar ke utkunda ke ɨja na plaimetɨnd wɨmena yikenonj odede rɨngma ra bꞌenga tungg ke rɨga plaimetɨnd yiyoyoi wɨmena ikeny. Ɨ kwa ton Isak ake Yakob kɨma yɨpand wɨmena yikenonj yepiya re yɨpaina Godɨmna tɨrɨr omni yɨt yokatonda yɨpand gɨlgɨl owabɨntam. 10 Mop nokɨp Abraam ɨna dadal ngɨrpu kesa ɨmnɨneni kesa pɨpmetɨnd orangi taun yɨr ungauka yiyenenonj rɨna re God yɨsamkonj ɨ ket yorangonj. 11 Ɨ nangga ma jɨ da Abraam ti kongga Sara kɨma re kea bꞌɨga orakam wɨn mogjog ɨgoukena yiyonda, ajɨ ton gar ke utkunda ke bꞌɨga orakam danda yokatonj. Mop nokɨp ton kea Godɨnd gar ke utkunda ke yɨmjatenonj yet re tɨrɨr omni yɨt ti yokawonj. 12 Sɨ onggɨt paemb onggɨt yɨpaina rɨga Abraamɨm pɨlke yet re bꞌɨga orakam danda kesa midjog na yɨbnonj, jogjog bꞌɨga bꞌusmurento odede opi re wubɨnd jogjog ɨki re dɨde, ɨ kwa odede opi re sɨpa gatend ogenka kesa jogjog jimiya re dɨde.

13 Ɨ komkesa ɨnsimemb jɨ rɨga opi re gar ke utkundand wɨmena wuwenonj, ton maka onggɨtyam gasa akatento rɨna re God towa tɨrɨr omni yɨt ogona eyeninonj. Ajɨ ton onggɨtyam gasa yɨr ongong nena eyenento ɨ simesime amnenento pajapaja, ɨ dɨde ton towalenggyam bꞌagenaenento da ton re onggɨt gowukoyɨnd obayam im dɨde tungg tɨb kesa rɨga im. Ɨ ton ket kea komkesa uj aukɨto. 14 Sɨ nangga pena ton bꞌagenaenento da obayam im dɨde tungg tɨb kesa rɨga im, nokɨp ton oraka yiyeneno re towainajog tungg na. 15 Sɨ rako ton onggɨtyam gowukoi towainajog tungg nonyɨk yiyeneno ɨtendam rɨna re ton yɨraro, towanɨm keako bꞌogɨl gangga na awonj onggɨt towainajog tungg wa ɨtendam. 16 Ajɨ ton re otomantijog towainajog tungg na gar singi kɨma yɨr ungawa yiyeneno rɨnte re yɨbɨm pumb wa. Sɨ onggɨt penaemb God maka ten ɨngar ke akasinonj, re ton Tin yogenaeneno da “Sowa God”. Mop nokɨp Ton kea towanɨm yɨpa taun yongonjenonj towanɨm wɨmenam.

17 Ɨ re God Abraamɨnd yotonkitonj tina gar ke utkunda gatab, ton kea gar ke utkunda ke Isakɨnd sɨ bꞌanggam yiyonj Godɨm pɨlwa. Sɨ ton ɨntemb jɨ rɨga yet re Godɨmna tɨrɨr omni yɨt akasinonj, ɨ Godɨm pɨlwa sɨ bꞌanggam yiyonj re tina lesmɨta bꞌɨga na. 18 Sɨ God Abraamɨnd yomnonj da, “Kon Isakɨm pɨlke bꞌusmureni bꞌɨga nena im moina bꞌɨgam tagenainyɨn.” 19 Sɨ Abraam kea ɨmɨnjog ke yɨmjatonj da God rɨrɨr e Isakɨnd uj ke utnyis. Sɨ onggɨt gatab wɨngata yɨt ɨja emb jɨ da Abraam bꞌusaya Isakɨnd uj ke yokatonj. 20 Ɨ Isak daka gar ke utkunda kena Yakob ake Esau bꞌogɨl amnonj rɨnsim ra warɨ towanɨm pɨta taukanj. 21 Ɨ Yakob gar ke utkunda ke Yosepɨmna bꞌɨga nɨmog yɨpayɨpa bꞌogɨl amnonj, re ton uj momtand yɨbnonj. Ɨ ton ket tina kutɨp kumbɨnd bꞌɨrmekiti yɨr opmitonj. 22 Ɨ Yosep gar ke utkunda ke Ju rɨga waina Ejipt ke iwata gatab God ma yɨtkak nonyɨk yomdonj tina uj momtand, ɨ ket Ju rɨga engainonj tina kak gatab da, “Ra wɨn iwasya, wɨn koina kak eyindam dem wɨn kɨma.”

23 Ɨ Mosemna bꞌu ake mog gar ke utkunda ke towa bꞌɨga Mosend yegitonda nowa mobi kɨma, re ton ukendonj. Mop nokɨp ton yɨr yongonda re otomantijog bꞌɨga na. Ɨ odede mɨle ke ton kingɨmna bꞌingawa yɨt yerbekonda, ajɨ ton maka tinɨm moga awonda. 24 Ɨ re Mose rɨgajog awonj, ton gar ke utkunda ke bꞌɨsayonj tin ogenayam Ejipt kantri mopyam king Parao ma ngɨmngai bꞌɨgamna bꞌɨga ke. 25 Ɨ ton bꞌabagendonj Godɨmna rɨga Ju rɨga kɨma yɨpand bꞌɨdgotnena yingg okatenam, ajɨ ton ma singi na sobijog ganggand negɨr mɨle kɨma sam okatenam. 26 Ɨ ton ɨmɨnjog ke yɨmjatonj da Keriso map bꞌɨdgotnena okatena re ukoijog e, ajɨ komkesa Ejipt kantri bꞌogɨljog gasa re ma ukoijog im. Mop nokɨp ton yɨr yikenonj re warɨ Godɨm pɨlke mɨra okata mana. 27 Ɨ Mose gar ke utkunda ke Ejipt kantri yɨraronj, ajɨ ton maka Ejipt kantri mopyam king Paraomna soro moga yuwadonj. Mop nokɨp re ton Godɨnd yɨr yongonj yena re rɨgap ma rɨrɨr e yɨrjog ke yɨr ongongɨm, ton kea danda yokatenonj bebɨg wɨngɨrɨnd moga kesa Godɨmna yɨt yɨmta undokam. 28 Ɨ kwa Mose gar ke utkunda ke Ju rɨga engainonj uj ɨgwanta gatab mɨle omnɨkam dɨde met mora yɨu pumb ke dɨde gou ke kus ɨsnɨkam. Nokɨm da ɨdenat uj ondrɨkayam anerut maka Ju rɨga waina naskajog ukki leo bꞌɨga uj tandrɨkiny. 29 Ɨ re Ju rɨgap Ejipt ke opekto, ton gar ke utkunda kena Kuskus Sɨpa ɨjendo odede rɨngmim re rɨgap gɨl nya wuweneny. Ajɨ re Ejipt rɨgap bꞌatonkitto Ju rɨga pɨla menonɨm onggɨt sɨpand, ɨ sɨpa nyɨwɨt ten ekangɨnjinonj, ngɨrpu ton uj aukɨto. 30 Ɨ Ju rɨgap gar ke utkunda kena Yeriko taun bau ke ugumarena yiyeno seben (7) bibɨr kɨma, sɨ ket taun dɨr kea osmulitonj. 31 Ɨ re Yosuwa nɨmog rɨga etmɨkitonj Yeriko taun wa wɨgawɨga taun undongam, ɨ re taun rɨgap ten oraka eyeno yɨmɨnd usunatam, yɨpa yiyagyiyag iyenapu kongga Raab gar ke utkunda kena osiemb rɨga nɨmog gar ngɨmbla kɨma simesime amnonj, sɨ re Israel rɨgap Yeriko rɨga uj andrɨkto, ɨtomb kongga Raab maka negɨr yokatonj yɨpand ton kɨma yepiya re maka Godɨnd yɨmta yundokeneno.

32 Sɨ rɨngma, kon bꞌogɨl im bꞌusaya nɨnda yɨt tapureninyɨn? Ɨ ra kon komkesa odede rɨga gatab yɨt tapureninyɨn, opi re Gideonɨm gatab ɨ Barakɨm gatab ɨ Samsonɨm gatab ɨ Yeptam gatab ɨ Dawidɨm gatab ɨ Samuwelɨm gatab ɨ dɨde bageyam wa gatab, sɨ wɨn re kutjog e tainy yɨt undwatam. 33 Ɨ opimemb rɨga gar ke utkunda kena nɨnda geja kantri gou wa amnenento, ɨ ton gar ke utkunda kena negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ke rɨga wɨp amnenento, ɨ ton gar ke utkunda kena gasa imda eyenento rɨna re God tɨrɨr amnɨkainonj towanɨm okawam, ɨ ton gar ke utkunda kena laiyon waina tugɨm epmɨndenento. 34 Ɨ ton gar ke utkunda kena moga kɨma wul dɨmɨl asoukenento, ɨ ton gar ke utkunda kena geja rɨgamna giri orkak ke ewaikenento, ɨ ton gar ke utkunda kena danda akatenento, re ton danda kesand wekenenonj, ɨ ton gar ke utkunda kena danda mop aukenento geja omnɨkand ɨ ket bꞌenga kantri ke geja rɨga bꞌɨkenam amnenento towaina kantri ke. 35 Ɨ re nɨnda konggap gar ke utkunda yoramito Godɨm pɨlwa towaina uj rɨga gatab, sɨ God kea ket towaina rɨga utnɨkeneninonj uj ke towanɨm okawam. Ɨ kwa nɨnda rɨgap gar ke utkunda kena bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena akatenento, ajɨ ton kea bꞌɨsaenento towanɨm ɨtrɨngendam onggɨt bꞌɨdgotnenam pɨlke, nokɨm da ɨdenat ton tutnɨkanj dem bꞌogɨljog yɨrkokarɨnd wɨmenam. 36 Ɨ kwa nɨnda rɨgap gar ke utkunda kena odede bꞌɨdgotnena akatento, opi re jɨ malɨk omnɨka mɨle dɨde kus kɨma ɨraska mɨle. Ɨ kwa daka nɨnda re gar ke utkunda kena sein kai ke ɨjobɨki dɨde sɨbɨbmetɨnd oramki wekenonj. 37 Ɨ nɨndap gɨmokɨp ke ɨdrɨki uj aukɨto, ɨ nɨndap so ke tabtab okangki uj aukɨto, ɨ nɨndap geja giri ke ɨpki uj aukɨto, ɨ nɨndap mamoi gɨm o gout gɨm bꞌikoki wuwenonj. Ɨ nɨndap gasa kesa owoupa wuwenenonj ɨ rɨga wa pɨlke bꞌengabenga bꞌɨdgotnena akatenento ɨ nenegɨr nya ke otonkena akatenento. 38 Sɨ gowukoi rɨga re ma rɨrɨrkɨpjog na aukenento gar ke utkunda rɨga kɨma wɨmenam. Sɨ opimemb gar ke utkunda rɨga bebɨg kɨma wɨmena wuwenenonj re wul kesa tungg nata ɨ rɨga kesa dor tungg nata ɨ gong bora nata ɨ dɨde kip bora nata.

39 Ɨ opimemb komkesa rɨga gar ke utkunda kena wɨmena tuwonj, sɨ ɨngkenaemb ket God ten yɨr ungata yɨt kɨma emjasinonj. Ajɨ ton makwa ke yokato rɨna re God tɨrɨr amninonj okawam. 40 Mop nokɨp God kea naska nata bꞌogɨljog yɨt yɨsamkonj meranɨm, nokɨm da ɨdenat todaka bꞌogla men kɨma yɨpand gɨlgɨl rɨrɨrkɨpjog taukanj.

Copyright information for `GDR