Hebrews 12

Godɨmna Yɨmak Yɨt kɨma Bebɨg Oramka Mɨle

Sɨ onggɨt paemb meranɨm re odede wubɨnd rɨm pɨla jogjog yɨr ungata rɨga im wekeny meraina gar ke utkunda bꞌɨkok gatab yepim re men ewatɨnti nowamanj. Sɨ men komkesa bebɨg gasa ratogɨkinum rɨnsim re ɨl ongnena niyenanj meraina bꞌɨkok wɨngɨrɨnd. Ɨ dɨde negɨr mɨle bꞌeskokinum rɨnsim re danda kɨma patpat emorka niyenanj ena ognatenam. Ɨ men ket bꞌogla mɨmkam ke bꞌekinum Godɨmna oramiti bꞌɨkokpu nya wa ngɨrpu de undwatapu mal wa. Sɨ men adea de Yesum pɨlwa yɨr resokinum yet re gar ke utkunda mɨle yotomonj dɨde ket rɨrɨrkɨpjog yomnonj meranɨm. Ɨ Ton mɨmkam ke wul bꞌagbagɨnd bꞌɨdgotnena yokatonj, ajɨ Ton maka ɨngar gatab ukoi ke yɨr yongonj. Mop nokɨp Ton samɨm aukenenonj re onggɨt gatab mana rɨna re God yoramitonj Ti wɨp ke. Ɨ Ton ket juwai kɨma pɨpmetɨnd omiti yɨbɨm Godɨmna wɨp omnenapu kasa yɨmjog yɨm tab ke. Sɨ wɨn nony wuwene Yesum pɨlwa rɨja na re Ton mɨmkam ke odede bꞌɨdgotnena akasinonj, re negɨr mɨle rɨgap Ti pɨlɨnd negɨrjog mɨle amnɨkento Tin ejgatenam. Nokɨm da ɨdenat wɨn maka danda kesa auka tuwenyɨt dɨde wɨn ket maka waina gar ke utkunda bꞌɨkok ena tagnasindam.

Ɨ wɨn kea bꞌajobrena tuwot negɨr mɨle gou wa omnenam, ajɨ wɨn makaima waina yɨrkokar bꞌakaindam kus ɨgmarka kɨma onggɨt negɨr mɨle kɨma geja omnɨkam. Ɨ wɨn kea nony bꞌedattondam onggɨtyam bꞌugowa yɨt rɨna re God wen amneninonj Tina bꞌɨga pɨla da,

“Kor bꞌɨga! Goro tawaineninɨm ra Yonggyam mor pɨlɨnd yɨmak yɨt kɨma bebɨg taramiteniny dɨmdɨm omnɨkam.
Ɨ goro gar bebɨg kɨma ena bꞌatɨgnatɨm ra Yonggyam samany mitiyou dɨmdɨm omnɨkam.
Mop nokɨp Yonggyam ten yɨmak yɨt kɨma im bebɨg oramka eyeniny dɨmdɨm omnɨkam yena re Ton singi eyeniny.
Ɨ Ton opima ipowa eyeniny komkesa rɨga rɨna re Ton Tina bꞌɨgam emjinonj.”
Sɨ wɨn bꞌogla mɨmkam ke bebɨg akateninam dɨmdɨm awowɨm odede nony menamena kɨma da God odede mɨle ke nogenainy re Tinajog bꞌɨga mim. Mop nokɨp komkesa bꞌuwarɨp opima towainajog bꞌɨga wa pɨlɨnd yɨmak yɨt kɨma bebɨg oramka eyenauranj dɨmdɨm omnɨkam. Ɨ rada God maka wen bebɨgɨnd taramiteniny dɨmdɨm omnɨkam, wɨn ma Godɨmna owabɨnti bꞌɨga im ɨ wɨn ma Tina ɨmɨnjog bꞌɨga im. Mop nokɨp komkesa bꞌɨga opima towainajog bꞌu wa pɨlke bebɨg akatenanj dɨmdɨm awowɨm. Ɨ kwa daka mera opima gowukoi merainajog bꞌuwar yepiya re mera pɨlɨnd yɨmak yɨt kɨma bebɨg aramkenento dɨmdɨm omnɨkam. Sɨ nangga ma jɨ da ton kea mera pɨlɨnd bebɨg aramkenento, men kea ten esnaenentondam. Sɨ rɨngma, rɨdede ukoi kana im men bꞌobogɨl onggɨtyam bebɨg gar singi kɨma takatenindam rɨnsim re meraina wɨngawɨnga ke Bꞌuɨt mera pɨlɨnd aramiteniny dɨmdɨm omnɨkam. Sɨ ra men odede bꞌobogɨl takatenindam, men opima ngɨrpu kesa yɨrkokar wɨmena tuwenyɨn. 10 Ɨ meraina gowukoi bꞌuwarɨp mera pɨlɨnd yɨmak yɨt kɨma bebɨg aramkenento re sobijog gangga kɨma na dɨde odede nya kena ɨt re bꞌogɨljog na towaina nony menamena ke. Ajɨ God mera pɨlɨnd bebɨg aramiteniny dɨmdɨm omnɨkam re ma odede im opi re meraina bꞌuwar re dɨde ajɨ bꞌogɨljog im meranɨm. Nokɨm da ɨdenat Tina yɨnayɨna mɨle men yingg takatenindam. 11 Ɨ yepiya ra yɨmak yɨt kɨma bebɨg takatanj dɨmdɨm awowɨm, onggɨt wɨnɨnd towanɨm makwa opima odede wɨp taukanj da bꞌogɨl sam kɨma im ajɨ kopa bꞌangnena kɨma im. Ajɨ yepiya ra onggɨt bebɨg okatena ke bꞌatouyaenenanj, onggɨt bꞌauyaena kak ke ton opima negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle tamnɨkenenanj, ɨ ɨdenatemb ket ton bꞌogɨl ngɨmbla kɨma mɨlend wɨmena tuweny.

12 Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ da wɨn kea nɨnda bebɨg ke gɨm yarɨm aukɨtondam waina gar ke utkunda bꞌɨkok wɨngɨrɨnd, wɨn bꞌogla bꞌusaya danda takasindam bꞌɨkokɨm. 13 Ɨ wɨn bꞌɨkinam dɨmdɨm gar ke utkunda nyawɨnd rɨna re Keriso yongonjenonj. Nokɨm da ɨdenat pɨs kobkob pɨla wɨngawɨnga ke kopa kɨma rɨga maka gomgom rɨga taukanj, ajɨ ton bꞌogla onggɨt kopa ke bꞌɨtɨsakkanj dɨde ket danda kɨma gar ke utkunda ke bꞌɨtkenanj.

Nonony Yɨtkak dɨde Bꞌingawa Yɨtkak

14 Ɨ wɨn bꞌogla komkesa rɨga kɨma ngɨmbla omnɨkam dɨde yɨna yɨrkokarɨnd wɨmenam nya oraka teyenindam. Sɨ onggɨt yɨna yɨrkokarɨnd wɨmena kesa makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e Yonggyamɨnd yɨr ong dem. 15 Ɨ wɨn yɨr kɨma wuwene rɨka ɨta yɨpa rɨga yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd yete re bebɨgjog yɨbɨm God ma wurar okatam. Ɨ kwa wɨn yɨr kɨma wuwene rɨka ɨta yɨpa rɨga yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd yete re negɨr guda kɨma wul ap pɨla wɨgawɨga ngornyangornya bꞌamka yikeny wa wɨngɨrɨnd ɨ ket bebɨg omnɨka eyeniny wa wɨngɨrɨnd, ngɨrpu ɨngkaemb ket ton jogjog rɨgaina wɨngawɨnga yɨrkokar negɨr omnɨka teyeniny. 16 Ɨ wɨn yɨr kɨma wuwene rɨka ɨta yɨpa rɨga yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd yete re yɨgyɨg bꞌiyena mɨle omnɨka eyeniny ɨ Godɨnd ewangaya kesa wɨmena yikeny odede Esau re dɨde. Sɨ Esau tilenggyam tinajog nanyam bꞌɨga nyɨ yosogonj yɨpaina pleto owou kena rɨnsim ra ton pop komkesa ti bꞌuɨmna gasa tawabɨnsiny. 17 Sɨ wɨn kesam peba ke wumɨr im da Esau kea yɨmta ke ti bꞌund yɨgekitonj onggɨt nanyam bꞌɨgamna bꞌogɨl owabɨntam, ajɨ ti bꞌu yɨsayonj. Nokɨp onggɨt wɨnɨnd Esaum re makwa yɨpa gangga awonj onggɨt nanyam bꞌɨgamna bꞌogɨl bꞌusaya ɨtendam ti pɨlwa rɨna re ton yosogonj, nangga ma jɨ ton pop yɨrekɨp kɨma oraka yiyenonj.

18 Ɨ wɨn tuwot re ma odede gowukoi pɨpmet wa na ɨt re Sinai dor re dɨde rɨna re Ju rɨgap yesopayo ɨ wul dɨmɨl bꞌɨrmatenonj ɨ sɨbɨb dɨde sɨ gɨpar yɨbnenonj ɨ dɨde depu rɨb yikenonj. 19 Ɨ wɨn kwa maka tuwot odede bibol ɨpaya ara dɨde yɨtpɨam wa pɨlwa rɨna re Ju rɨgap Sinai dor paga ke utkundento. Sɨ re ton onggɨtyam ara utkundento, ton mogapɨp Godɨnd yɨgekeno da, “Goro kwa bꞌusaya sowa pɨlwa yɨt bꞌɨtɨskokɨm.” 20 Mop nokɨp ton makwa rɨrɨr na okatam odede bꞌingawa yɨt da, “Yet ra onggɨtyam dor tɨj, nangga ma jɨ da bꞌangga, tin daka ɨta gɨmokɨp ke uj ondrasya.” 21 Ɨ onggɨt dor ke pɨta auki mɨle re ma sobijog moga kɨma na, sɨ Mose daka yindonj da, “Kon ma sobijog moga kɨma e kaktɨtɨ aenyɨn.” 22 Ajɨ wɨn tuwot re Siyon dor wa na, ɨ yilo yɨrkokar Godɨmna taun wa na, ɨ pumb tungg Yerusalem taun wa na, ɨ dɨde ogenka kesa jogjog ten tausɨn (10,000) aneru waina diyamdiyam bꞌeomapu wa na. 23 Ɨ wɨn tuwot re naskajog ukki rɨgaina sosi wa na yaina nyɨ im re ɨrɨki wekeny de pumb tunggɨnd, ɨ komkesa rɨga wanɨm bꞌɨsagɨka rɨga Godɨm pɨlwa na, ɨ dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgaina wɨngawɨnga wa pɨlwa na yepiya re kea rɨrɨrkɨpjog aukɨto. 24 Ɨ kwa wɨn tuwot re Yesum pɨlwa na yete re sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtɨmna ɨnyɨnyam yɨr iyena rɨga yɨbɨm God dɨde rɨga ganggand, ɨ onggɨt ɨsanki bꞌogɨljog kus wa na rɨnggɨtɨt re rɨgaina negɨr mɨle eomneninonj ajɨ ma ɨja e ɨt re Abelɨmna kus re dɨde rɨnggɨtɨt re mɨra omnenam yɨtnono aenonj.

25 Sɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt, nokɨm da ɨdenat wɨn maka Tin ɨsaya yete re wen yɨtnono amneniny. Mop nokɨp rako Ju rɨgap maka rɨrɨr aukɨto bꞌɨkenam Godɨmna negɨr ma bꞌɨsagɨkam pɨlke, re ton Mosend yɨsayo yet re onggɨt gowukoi wa Godɨmna bꞌingawa yɨt akainonj. Sɨ men rɨdede wɨp ukoijog bebɨg kɨma negɨr ma bꞌɨsagɨka im takasindam, ra men Tin ɨsayu yete re men yɨtnono nomneniny pumb tungg ke? 26 Sɨ onggɨt wɨnɨnd re God yɨtnono aenonj Sinai dor ke, Ton kea gowukoi yuwongnenonj. Ajɨ yu Ton ɨja emb jɨ tɨrɨr omni yɨt yinj da, “Kon kwa yɨpapyam uwongnenyɨn ra ma gowukoi nena e dem, ajɨ kwa ɨta wub dem.” 27 Sɨ ɨt re yɨtkak “kwa yɨpapyam” nok ma pɨtakɨpɨnd yindeny da God ɨta komkesa Tina otobarki gasa tuwongneniny dem, ɨ ɨngkaemb ket teomneniny dem. Nokɨm da ɨdenat Ton uwongnena kesa gasa nena terarkiny dem. 28 Sɨ onggɨt paemb men Godɨnd sɨteket yɨt yamnenu, nokɨp men kea ɨtemb uwongnena kesa pumb tungg yokatonda Ti pɨlke. Ɨ dɨde men onggɨt sɨteket yɨt ke Tin gar sam kɨma yewangaenenyu ɨsnawa kɨma dɨde moga kɨma. 29 Mop nokɨp mera God re wul pɨla kupkakupka negɨr gasa eomnena rɨga e.

Copyright information for `GDR