Hebrews 13

Kikitum Bꞌingawa Yɨt

Sɨ wɨn gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar bꞌogla walenggyam walenggyam ɨmɨnjog nanyɨngganwar pɨla singi bꞌiyena mɨlend wɨmena tuwenyɨt. Ɨ wɨn goro nony bꞌetɨdateninam tungg tɨb kesa rɨga bꞌobogɨl sam kɨma obai omnenam. Mop nokɨp odede mɨle kenaemb nɨnda rɨgap kea nonony kesa aneru bꞌobogɨl obai amnenento. Ɨ wɨn bꞌogla nonyɨk amdeninam sɨbɨbmet rɨga odede nony menamena kɨma da wɨda opima ton kɨma yɨpand sɨbɨbmetɨnd bebɨg kɨma wɨmena wuwenyɨt. Ɨ kwa wɨn bꞌogla nonyɨk amdeninam rɨga yepim re rɨga wa pɨlke negɨrjog bꞌɨdgotnena akatenanj odede nony menamena kɨma da wɨda opima ton kɨma yɨpand waina jɨwɨnd bꞌɨdgotnena akatenindam. Ɨ wɨn komkesa rɨga bꞌogla waina molkongga mɨle dɨde molkongga pɨl bꞌasopaya mɨle tesnaenenindam, ajɨ goro onggɨtyam mɨle kɨlkɨl tamnɨkinam. Mop nokɨp God opima tesagɨkiny dem yɨgyɨg bꞌiyena rɨga dɨde gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle rɨga. Ɨ wɨn goro wulkɨp singind wɨmena tuwenɨm, ajɨ wɨn nony rɨrɨrkɨp na tekenyɨt nangga im re wa yɨmɨnd wekeny. Mop nokɨp God yindeny da, “Kon makwa ɨta men nony metɨdatenenyɨn. Ɨ Kon ma ɨta men kak mɨtɨaenyɨn.” Sɨ onggɨt paemb men bꞌogla ɨmɨnjog danda kɨma odede yɨna peba yɨt kɨma nendeninum da,

“Yonggyam re kornɨm yɨm okawa rɨga e.
Sɨ kon makwa ɨta moga taenyɨn
Sɨ yete gɨm ke rɨgate nangga e omnɨk kor pɨlɨnd?”
Ɨ wɨn bꞌogla nonyɨk amdeninam waina wɨp iyena rɨga yepiya re God ma yɨtkak wa usenenauto. Ɨ wɨn nony wuwene rɨdede na ton wɨmena tuwonj dɨde uj aukɨto, ɨ ɨngkaimemb wɨn towaina gar ke utkunda mɨle tataikenindam. Ɨ Yesu Keriso re ɨnta yɨpa rɨrɨrkɨp yɨbɨm sɨm ke, yu ke dɨde warɨtawarɨta ngɨrpu kesa. Ɨ komkesa bꞌengabenga ouyaena dɨde sisɨl wɨp ouyaena mɨlep wen goro nony kesa ramneninem dɨmdɨm nya ke bꞌenga tab wa wɨp iyenam. Mop nokɨp God ma wurar ke garɨnd danda okatam re bꞌogɨljog e, ajɨ ma owou gatab gog yɨmta undoka kaim. Sɨ onggɨtyam owou gatab mɨle re kɨp kesa im. 10 Ɨ mera ɨta sisɨl yɨna sɨ bꞌangga imbrɨkapu kap, ajɨ yɨna sɨ rɨga wa awɨr e danda onggɨt kap ke sɨ bꞌangga ongongɨm yepiya re sɨ omnɨkapu yɨna plaimetɨnd wɨko omnɨka eyenento gog yɨt rɨrɨrɨnd. 11 Mop nokɨp yɨna mopyam sɨ rɨgap bꞌangga kus eyenento de yɨnayɨna pɨpmet wa re rɨgaina negɨr mɨle eomnena mana, ɨ daka onggɨtyam bꞌangga jɨ embrɨkenento re towaina wɨmenapu kemp tungg bau kena. 12 Sɨ onggɨt paemb Yesu daka kea Yerusalem taun mora bau ke bꞌɨdgotnena yokatonj wul bꞌagbagɨnd uj awowɨm. Nokɨm da ɨdenat Ton Tinajog kus ke Tina rɨga yɨna tamniny. 13 Sɨ medaka ket bꞌogla Yesumna ɨngar kɨma wul bꞌagbag yurowatenu dɨde ket meraina wɨmenapu kemp tungg ke ropekinum de bau wa Ti pɨlwa. 14 Mop nokɨp mera awɨr e yɨbɨm dadal ngɨrpu kesa wɨmenapu tungg dɨkɨnd gowukoyɨnd, ajɨ men ɨnte yɨr ungauka yiyenyu onggɨtyam dadal ngɨrpu kesa tungg wɨmenam rɨnte ra ik. 15 Ɨ Yesu re kea wul bꞌagbagɨnd sɨ yomnɨkonj. Sɨ onggɨtyam Tina sɨ omnɨki kenaemb men bꞌogla ɨpendi kesa esourena sɨ gasa reyeninum Godɨm pɨlwa. Ɨ onggɨtyam meraina esourena sɨ gasa re meraina gar ke utkunda gatab rɨga wa danda kɨma pɨtapɨta omnena mɨle e da, “Kon Yesumna rɨga en.” 16 Ɨ kwa wɨn goro nony bꞌetɨdateninam rɨga wa pɨlwa bꞌogɨl wɨko omnɨkam dɨde yingg iyenam nanggamog im re wa pɨlɨnd wekeny. Mop nokɨp odede mɨle re Godɨm bꞌogɨl sɨ gasa im rɨngkae re God nony sam aukeneny.

17 Ɨ waina wɨngawɨnga ke wɨp omnena rɨga re towaina yɨrkokar ɨsɨngkandena kɨma im wen wɨngawɨnga ke yɨr ɨpka eyenanj odede nony menamena kɨma da ton bꞌogla towalenggyam waina wɨngawɨnga gatab yɨt turowatenanj Godɨm pɨlwa. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla utkundeninam opimemb waina wɨp omnena rɨga ɨ dɨde towaina yɨt rɨrɨrɨnd bꞌakaena tuwenyɨt. Nokɨm da ɨdenat ton bꞌogɨl gar sam kɨma wɨko omnɨka teyenanj ajɨ goro gar bebɨg kɨma. Mop nokɨp ra ton gar bebɨg kɨma wɨko omnɨka teyenanj, wɨn makwa opima bꞌogɨl ɨsma yɨr tangindam onggɨt mɨle ke.

Undwatapu Yɨtkak

18 Ɨ wɨn bꞌogla yɨr opmiteninam sowa gatab. Mop nokɨp sɨn ɨmɨnjogɨm yɨmjatenyu da sowa ɨta bꞌogɨl kukɨp ke nonykok, nokɨp ita wɨnɨnd sɨn bꞌakawa wuwenyɨn re bꞌogɨl dɨmdɨm wɨko omnɨka mim. 19 Ɨ kon wen komkesa etenainyɨn onggɨt gatab yɨr opmitenam da God ken wanakana netend wa pɨlwa.

20 Ɨ mera Yonggyam Yesu, ɨt re ukoi mamoi yɨr ɨpka mopyam rɨga, kea kus yɨgmarkonj ngɨrpu kesa Godɨmna outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt rɨrɨrkɨp omnam, sɨ ɨngkenaemb ket ngɨmbla God Tin yutnyitonj uj ke. 21 Ɨ onggɨt Godɨt wen rɨrɨrkɨp ramnɨkin komkesa bꞌogɨl gasa omnɨkam Tina singi rɨrɨrɨnd. Ɨ Ton kwa Yesu Kerisomna oramiti danda ke mera pɨlɨnd wɨko ramnɨkin rɨngkae ra ton sam okateny. Sɨ ɨtemb Yesu Keriso, Ti pɨlwa bꞌogɨl ɨnyomarena dadal ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.

22 Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon wen etenainyɨn bꞌobogɨl emorkam koina onggɨtyam bꞌugowa yɨt, nokɨp kon ɨtemb leta yɨrɨken re ma pɨnjog e. 23 Ɨ kon wen wumɨr tamninyɨn da mera gar ke utkunda rɨga Timote ke sɨbɨbmet ke openjɨm. Sɨ ra ton wanakana ik kor pɨlwa, kon ɨta ton kɨma wen tadarinyɨn.

24 Ɨ wɨn koina wɨdaemb yɨt tamnenindam komkesa waina wɨp omnena rɨga wa pɨlwa dɨde komkesa yɨna rɨga wa pɨlwa. Ɨ Italiya ke gar ke utkunda rɨgap wen wɨdaemb yɨt amnenanj. 25 Godɨmna wurar komkesa wɨn kɨma.

Copyright information for `GDR