Hebrews 2

Nonony Yɨtkak Utkunda kesa Mɨle gatab

Sɨ onggɨt mop paemb men bꞌogla ɨmɨnjogjog gar ke onggɨtyam yɨtkak rakateninum rɨna re men utkundentondam. Sɨ ra men maka odede tamnɨkindam, onggɨt nony kesa mɨlep men opima nony netɨdamkenenanj onggɨt ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlke odede rɨngma ra ngɨwɨrɨt gasa aulaul teyeniny deta bꞌenga gatab wa. Mop nokɨp onggɨtyam bage yɨt rɨna re God yopurenonj aneru waina tugɨm ke re ɨmɨnjog ɨmjati e, ɨ dɨde odede komkesa rɨgap kea negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨra yokateneno towaina omnɨki rɨrɨrɨnd yepiya re onggɨtyam yɨtkak onygɨka yiyeneno dɨde maka yɨmta yundokeneno. Ɨ yɨrkokar okatam yɨtkak re ukoijog e. Sɨ ra men onggɨtyam yɨtkak maka bꞌobogɨl okatenyu, rɨdede im men odede negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨram pɨlke tɨtrɨngenjindam? Ma rɨrɨr e. Mop nokɨp Yonggyam Yesu Tilenggyam kea naskajog onggɨtyam yɨtkak pɨtapɨta yomnonj, ɨ yepiya re onggɨtyam yɨtkak utkundeno Ti pɨlke, toda kea meranɨm ɨmɨnjogjog gar ke yɨmjateno da, “Ɨtemb re ɨmɨnjog yɨrkokar okatam yɨtkak e.” Ɨ God daka kea towa agoninonj kɨd kesa kɨma danda wɨko ɨ moga kɨma danda wɨko ɨ dɨde bꞌengabenga wɨp danda wɨko, ɨ ɨngkenaemb ket Ton yɨpand ton kɨma onggɨtyam yɨtkak yɨmjatenonj. Ɨ ket Ton Tina gar ke singi rɨrɨrɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yingaenonj gar ke utkunda rɨga wa yiyag wurar ogonam, ɨ ɨngkenaemb kwa daka onggɨtyam yɨtkak yɨmjatenonj.

Yesu Rɨga Jɨwɨm Awonj

Ɨ men yɨtnono ainindam re onggɨt sisɨl gowukoi gatab e rɨnte ra ik. Ajɨ God maka onggɨtyam sisɨl gowukoi aneru wa yɨm kumb wa yoramitonj wɨp iyenam. Ɨ kwa yɨna pebat yɨpa gatabɨnd ɨja emb jɨ yɨr ungata yɨt yindeny da,

“Nangga pae Man onggɨt Rɨgam pɨlwa nony kubɨr aenyɨt?
Ɨ nangga pae Man onggɨt Rɨgamna Bꞌɨgand yɨr ɨpka yiyenyɨt?
Ɨ re Ton onggɨt gowukoyɨnd yɨbnonj,
sobijog ganggand Man kea Tin sobijog ngai goujog pɨpmetɨnd yoramitot aneru wa pɨlke.
Ajɨ kwa Man ket Tin bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma dɨde ɨsnawa kɨma bꞌogɨl dɨra yikitot wɨp omnenam.
Sɨ God, Man komkesa gasa gou wa amninot dɨde aramisinot Kerisomna pɨs wɨrand danda ondratenam towa kumbɨnd.”
Sɨ rada God kea komkesa gasa gou wa amninonj Tinɨm wɨp omnenam, sɨ awɨr e kwa nanggamog gasa e komb yɨbɨm. Ajɨ men komkesa gasa yɨr ongong eyenindam wɨp da rɨka ton makwa kupka Tina wɨp omnena danda wɨra nasim wekeny.
Ajɨ God kea Yesund sobijog ganggand sobijog ngai goujog pɨpmetɨnd yoramitonj aneru wa pɨlke. Ɨ Yesu, Ton ket bꞌɨdgotnena kɨma wul bꞌagbagɨnd uj awonj, sɨ ɨngkenaemb ket God Tina bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma dɨde ɨsnawa kɨma bꞌogɨl dɨra yikitonj wɨp omnenam. Sɨ Ton Godɨmna wurar map uj awonj komkesa rɨgaina negɨr mɨle ɨrabɨkam. Sɨ men ɨtaemb jɨ rɨga Yesund yɨr ongong yiyenyu.

10 Ɨtemb jɨ God yet re komkesa gasa atobarkinonj ɨ komkesa gasa wɨp omnena eyeniny. Ɨ Ton singi awonj Tina jogjog bꞌɨga iyenam Tina bꞌogɨl ɨnyomarena wa. Sɨ Ton nenate rɨrɨrkɨpjog rɨga ɨtemb Yesund bꞌɨdgotnenand oramitam, nokɨm da ɨdenat Yesu rɨrɨrkɨpjog wɨp omnena rɨga tainy towanɨm yɨrkokar okawam. 11 Ɨ Yesu yete re Godɨmna rɨga yɨna omnena eyeniny dɨde rɨga yepim re yɨna aukanj, ton komkesa re yɨpaina Bꞌu Godɨm pɨlkaim. Sɨ onggɨt mop paemb Yesu ma ɨta ɨngar aeny ten nyɨ ogenayam da Kor yɨngganwar. 12 Ɨ Yesu Keriso Godɨnd yomnonj da,

“Kon ɨta Moina nyɨ pɨtapɨta omnenyɨn Koina yɨngganwar wa pɨlwa.
Ɨ Kon ɨta ger ke metɨsourenyɨn Moina sosi wɨngɨrɨnd.”
13 Ɨ Ton bꞌusaya yindeny da,

“Kon Kolenggyam Koina nony bꞌɨjawa oramitenyɨn Godɨm pɨlwa.”
Ɨ kwa bꞌusaya yindeny da,

“Yɨr de, Kon ɨta Godɨmna bꞌɨgawar kɨma nɨbnyɨn yena re God Kor nokainonj.”
14 Ɨ opimemb Godɨmna bꞌɨgawar re kus dɨde mɨ kɨma rɨga im. Sɨ onggɨt paemb Yesu kea Todaka kus kɨma dɨde mɨ kɨma rɨga awonj. Ɨ ɨngkenaemb Ton onggɨt Godɨmna bꞌɨgawar kɨma yɨpa wɨpjog rɨga jɨ awonj. Nokɨm da ra Ton uj okas onggɨt jɨ ke, ɨdenat Ton Satanand eomneny yete re ujɨmna danda emorki yowam. 15 Ɨ kwa ɨdenat Ton rɨga tetrɨngasiny yepim re uj moga map wɨko rɨga pɨla yilo wɨmena wuweny towaina kupka yɨrkokar wɨngɨrɨnd. 16 Mop nokɨp ɨtemb re ɨmɨnjog e da Ton ma aneru yɨm okawa mana uj awonj, ajɨ Abraamɨmna bꞌusmureni bꞌɨgawar yɨm okawa mana. 17 Sɨ Ton bꞌogla komkesa nya ke Tina yɨngganwar kɨma yɨpa wɨpjog rɨga tau, nokɨm da ra Ton kear kɨma nony ɨjai yɨna mopyam sɨ rɨga tau, ɨdenat Ton Tilenggyam sɨ gasa tau Godɨm pɨlwa Godɨmna bꞌɨgawar waina negɨr mɨle ɨrabɨkam. 18 Ɨ Ton kea Tilenggyam otonkena dɨde bꞌɨdgotnena akateninonj, sɨ onggɨt paemb Ton rɨrɨr e rɨga yɨm takaeniny yepim re otonkena akatenanj.

Copyright information for `GDR