Hebrews 3

Keriso re Pumbjog wa e Mosem pɨlke

Sɨ onggɨt paemb, yɨna omni gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re God pumb tungg wa menonɨm ara emokinonj, wɨn kupkakupka nonyɨk bꞌatɨmdenindam Yesum pɨlwa, ɨte re ɨtmɨkitijog rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨga ya pɨlwa im re men pɨtapɨta ainindam meraina gar ke utkunda gatab. Ɨ Ton Godɨm pɨlwa nony bꞌɨjawa rɨga na yɨbnonj yet re Tin yobagendonj odede yɨpa wɨp rɨja na re Mose nony bꞌɨjawa rɨga yɨbnonj Godɨmna kupka metɨnd. Ɨ met oranga rɨgate ukoijog ɨsnawa okateny ajɨ ma mette. Sɨ odede yɨpa wɨp ke Yesu bꞌogla ukoijog bꞌogɨl ɨnyomarena yakaten, ajɨ Mosem pɨlwa re sobijog e. Mop nokɨp komkesa met yɨpayɨpa wa re towa opima orangka rɨga. Ajɨ God re komkesa gasam omnɨka rɨga e. Sɨ Mose re nony ɨjai rɨga na yɨbnonj Godɨmna kupka metɨnd met yɨr ɨpka wɨko rɨga rɨrɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat ton Ju rɨga wa pɨlwa yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamneniny nangga im ra God warɨ pɨtapɨta tamneniny dem. Ajɨ Keriso re nony ɨjai rɨga na yɨbnonj Godɨmna metɨnd Tina Bꞌɨga rɨrɨrɨnd. Ɨ rada men warɨm bꞌogɨl ɨsma e yokatenyu Yesum pɨlɨnd dɨde rada kwa moga kesa ɨmjatena kɨma dɨde bꞌasourena kɨma onggɨtyam warɨm bꞌogɨl ɨsma emorka yiyenyu, sɨ men re onggɨtyam Godɨmna met im.

Gar ke Utkunda kesa Mɨle gatab Nonony Yɨtkak

Sɨ onggɨt paemb Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨja emb jɨ yindeny da,

“Yu ra wɨn Godɨnd nonykok utkundenya,
wɨn goro waina gar rogɨlkak tamnɨkina
odede rɨja na re Ju rɨgap Godɨm pɨlwa soro kɨma bebɨg mɨle amnɨkenento onggɨt wɨnɨnd
re ton Godɨnd nenegɨr kana otonkena yiyeno de wul kesa tunggɨnd.
Sɨ wa bꞌuwarɨp re kea yɨr ongong eyento mɨle rɨna re Kon amnɨkeneninond poti (40) kemag kɨma,
ajɨ ton kwa kea nenegɨr kana bꞌajgatena kɨma otonkena niyeneno.
10 Sɨ onggɨt penaemb Kon onggɨt rɨga wa pɨlwa gar ke komliu awond,
ɨ ket nindenond da, ‘Wɨi, towaina gar re Kor pɨlke bꞌenga tab wa im wuweny.
Sɨ ton Koina nya gatab wumɨr kesa im wekeny rɨnsim ra ton pop bꞌogla yɨmta tundokanj.’
11 Sɨ Kon onggɨtyam Koina ukoi komliu wɨngɨrɨnd danda kɨma nindenond Koina nyɨ kɨma odede da,
‘Ton ma opima bꞌɨtgarkanj Koina wɨrampu tungg wa.’”
12 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn yɨr kɨma tekenyɨt da rɨka amaya ɨta yɨpa odede negɨrjog dɨde utkunda kesa gar kɨma rɨga yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd. Sɨ odede gartemb wen wɨp teyeniny yɨrkokar Godɨnd kak ɨawam. 13 Ajɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam bꞌugowa tuwenyɨt bibɨr weanjweanj ama ra ama ra bibɨr ɨte re ogenaya da “yu” ngɨrpu de gowukoi kikitum bibɨr wa. Nokɨm da ɨdenat wa wɨngɨrɨnd maka yɨpa rɨgat gar rogɨlkak tawɨk negɨr mɨlemna ɨjongki nya ke. 14 Ɨ re men naskajog gar ke utkunda mɨle yotomonda, men ɨmɨnjog kea Godɨnd nony yɨjawonda. Sɨ ra men danda kɨma emorka teyenindam onggɨtyam Godɨnd nony ɨjawa mɨle ngɨrpu undwatapu wa, men opima yingg takatenindam nangga im re Kerisom pɨlɨnd wekeny. 15 Sɨ yɨna pebat onggɨt gatab ɨja emb jɨ yindeny da,

“Yu ra wɨn Godɨnd nonykok utkundenya,
wɨn goro waina gar rogɨlkak tamnɨkinam odede rɨja na re Ju rɨgap soro kɨma bebɨg mɨle amnɨkenento.”
16 Sɨ yepim jɨ rɨga re Godɨmna nonykok utkundeno ɨ onggɨt kak ke ket soro kɨma bebɨg mɨle amnɨkenento? Ma ma tonpiya komkesa rɨga yena re Mose apekinonj Ejipt kantri ke? Owɨ, tonpiyamb. 17 Ɨ ya pɨlwa na God gar ke komliu awonj poti (40) kemag kɨma? Ma ma towa pɨlwa na yepiya re negɨr mɨle amnɨkenento, ɨ ket uj sap otekto wul kesa tunggɨnd? Owɨ, towa pɨlwa na. 18 Ɨ ya pɨlwa na God danda kɨma yindonj Tina nyɨ kɨma da, “Wɨn makwa opima bꞌɨtgarkindam Koina wɨrampu tungg wa”? Ma ma towa pɨlwa na yepiya re maka Tin yutkundo? Owɨ, towa pɨlwa na. 19 Sɨ men kea wumɨr aindam da ton makwa rɨrɨr na bꞌɨgarkam aukɨto, nokɨp ton maka Godɨnd gar ke utkunda ke yokato.

Copyright information for `GDR