Hebrews 4

Gar ke Utkunda Rɨga Wa Wɨram

Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ da God kea mera tɨrɨr yɨt yɨraronj Tina wɨrampu tungg wa bꞌɨgaram Ton kɨma wɨmenam, men moga rainum da ke wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga yeulit dem onggɨt tungg wa bꞌɨgaram. Mop nokɨp medaka re onggɨt Godɨmna wɨrampu tungg wa bꞌɨgaram gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt kea yokatonda Ju rɨga re dɨde. Ajɨ towanɨm onggɨtyam yɨtkak re kɨp kesa na aukonj, mop nokɨp ton maka onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke yokateno re ton utkundeno. Ɨ men yepim re onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke yokatenyu, men opima onggɨt wɨrampu tungg wa bꞌɨgarka wuwenyɨn. Ɨ nangga ma jɨ da God gowukoi otomapu ke kea undwasinonj onggɨt wɨrampu tungg gatab wɨko, ajɨ gar ke utkunda kesa rɨga wanɨm re ɨja emb jɨ tawɨk rɨja na re God yindonj odede da,

“Kon danda kɨma tɨrɨr yɨt nindenond gar komliu kɨma da,
‘Ton ma opima bꞌɨtgarkanj Koina wɨrampu tungg wa.’”
Sɨ men kea onggɨt gatab wumɨr aindam, mop nokɨp yɨna pebat ɨndama rokate odede yindeny sebenɨm bibɨr gatab da, “Sɨ God komkesa Tina wɨko ke wɨram yɨbnonj re sebenɨm bibɨr nat.” Ɨ kwa daka bꞌusaya onggɨt gatab yindeny da, “Ton ma opima bꞌɨtgarkanj Koina wɨrampu tungg wa.” Sɨ ɨmɨnjog e da God ɨta jɨ yɨt yɨraronj nɨnda rɨga bꞌɨgarkam onggɨt wɨrampu tungg wa. Ajɨ Ju rɨga yepiya re naskand onggɨt gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yutkundeno, ton maka bꞌɨgarkɨto onggɨt wɨrampu tungg wa, nokɨp ton maka onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke yokato. Ɨ onggɨt kak ke re pɨnjog wɨn tetiyauto, Dawid yɨpa peba yɨrɨkonj. Ɨ onggɨt peband God bꞌusaya yɨpa bibɨr yobagendonj ogenaya da “yu” ɨ naska nata yindenonj da,

“Yu ra wɨn Godɨnd nonykok utkundenya,
wɨn goro waina gar rogɨlkak tamnɨkinam.”
Mop nokɨp rada Yosuwa kea Ju rɨga wɨp eyinonj Kanaan gou wa onggɨt wɨram okatam, sɨ onggɨt wɨn kak ke ma rako God yindenonj bꞌenga bibɨr gatab wɨrampu tungg wa bꞌɨgarkam. Sɨ onggɨt paemb ɨta jɨ ik onggɨtyam wɨram bibɨr odede rɨja na re God wɨram yɨbnonj sebenɨm bibɨrɨnd. 10 Mop nokɨp rada yɨpa rɨga kea Godɨmna onggɨt wɨram wa e bꞌɨgari yɨbɨm, todaka tina omnɨka wɨkom pɨlke wɨram e yɨbneneny odede rɨja na re God Tina wɨkom pɨlke wɨram yɨbnonj. 11 Sɨ onggɨt paemb men bꞌogla kupkakupka danda yandratu onggɨt wɨram wa bꞌɨgarkam. Nokɨm da ɨdenat maka yet onggɨt Ju rɨga waina utkunda kesa wɨngata mɨle yɨmta tundokiny ɨ ket negɨr tainy.

12 Ɨ Godɨmna yɨtkak re yilo e yɨbɨm dɨde danda kɨma e wɨko omnɨka yiyeny. Ɨ ɨtemb yɨtkak re moge orkak, ajɨ ma ɨja e opi re komkesa bꞌobogɨl ɨinɨki or tabtab giri re dɨde. Sɨ ɨtemb yɨtkak bꞌogla rɨgaina gar wa bꞌatunjis, ɨ ket bꞌogla komkesa wɨngɨrɨnd kɨpear emamka teyeniny ngɨrpu kwa emamka teyeny kukɨp ake wɨngawɨnga, ɨ kwa komkesa eiweka teyeniny oknɨndenapu dɨde komkesa kak iposka teyeniny mul emamkam. Ɨ dɨde kwa ɨta onggɨt yɨtkakɨt komkesa nonyɨk bꞌamdena dɨde ɨpɨndena tekalneniny meraina garɨnd. 13 Sɨ komkesa otobarki gasa wɨngɨrɨnd awɨr e kwa nangga e egiti yɨbɨm Godɨm yɨrɨnd. Sɨ kwa komkesa gasa Godɨm yɨrɨnd re wɨ kesa im dɨde pɨtakɨp nasim aukenenanj. Ɨ men komkesa bꞌogla bꞌatgenaindam Godɨm pɨlwa komkesa nangga im re men omnɨka teyenindam.

Yɨna Mopyam Sɨ Rɨga Yesu

14 Sɨ onggɨt paemb mera ɨta yɨpa ukoijog yɨna mopyam sɨ rɨga yɨbɨm yet re pumb tungg wa yikonj, ɨt re Yesu Godɨmna Bꞌɨga. Sɨ men bꞌogla gar ke utkunda mɨle danda kɨma emorka yeyenu rɨna re men Ti pɨlɨnd yoramitonda. 15 Mop nokɨp ɨtemb meraina Yɨna Mopyam Sɨ Rɨga rɨrɨr e meraina ɨgomendena mɨle takasiny, nokɨp Ton Tilenggyam kea wɨp awarkeneninonj komkesa negɨr otonkena mɨle men re dɨde, ajɨ Ton makwa ke yɨpa negɨr mɨle yomnɨkonj. 16 Sɨ onggɨt paemb men bꞌogla moga kesa wowɨn Godɨmna wɨp omnenapu kasa wa rɨngkae re Ton mera wurar ogona niyeniny. Nokɨm da ɨdenat men Tina kear yɨr ongu dɨde men Ti pɨlke yɨm bꞌakawa takatenindam ɨta meraina bꞌaraka wɨnɨnd.

Copyright information for `GDR