Hebrews 5

Sɨ kesam peba wɨnɨnd God komkesa yɨpayɨpa yɨna mopyam sɨ rɨga emjinonj re rɨga wa pɨlkena, ɨ ket aramkinonj rɨga wa gatab ke wɨko iyenam odede rɨnsim re wekeny Godɨm pɨlwa omnɨkam. Nokɨm da ɨdenat ton Godɨm pɨlwa singi sɨ gasa dɨde sɨ bꞌangga teyenanj rɨgaina negɨr mɨle eomnenam. Sɨ ton rɨrɨr im odede rɨga ngɨmbla ke tamnenanj yepim re wumɨr kesa o kaokao mɨlend wekeny. Mop nokɨp todaka towalenggyam ton kɨma yɨpa wɨp egomenda mɨle nasim wekeny. Sɨ onggɨt towaina ɨgomenda mɨle map ton bꞌogla naska sɨ bꞌangga reyeninem Godɨm pɨlwa onggɨtyam towainajog negɨr mɨle eomnenam, ɨ ɨngkaemb ket sɨ bꞌangga teyenanj rɨgaina negɨr mɨle eomnenam. Ɨ makwa yɨpa rɨgat ɨta tilenggyam bꞌurowatena ke okas onggɨtyam yɨna mopyam sɨ rɨga nyɨ. Ajɨ bꞌogla ra God tin ara emok onggɨtyam nyɨwɨm odede rɨja na re Ton Aronɨnd ara yemokonj.

Sɨ onggɨt paemb Keriso daka maka Tilenggyam bꞌasoulitonj yɨna mopyam sɨ rɨga awowɨm. Ajɨ Godɨt Tin yobagendonj, ɨ ket yomnonj da,

“Man re Koina Bꞌɨga et,
sɨ yu Kon kemb Mor Bꞌu e aen.”
Ɨ kwa yɨpa bꞌenga peband ɨja emb jɨ yindeny da,

“Man re dadal ngɨrpu kesa yɨna sɨ rɨga e aet
odede nya ke ɨt re Melkisedek re dɨde.”
Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesu yilo wɨmena yikenonj onggɨt gowukoyɨnd, Ton ukoi yii bꞌɨrɨnena kɨma dɨde yɨrekɨp kɨma Godɨm pɨlwa yɨr opmitenenonj dɨde yɨgekenenonj yete re rɨrɨrkɨpjog rɨga yɨbɨm Tinɨm yɨrkokar okawam uj ke. Ɨ God kea Tin yutkundenonj, nokɨp Ton kea bꞌobogɨl ɨsnawa kɨma Tin ewangaya yiyenonj. Nangga ma jɨ da Ton re Godɨmna Bꞌɨga na, ajɨ Ton kea bꞌɨdgotnena yokatenonj, ɨ odede nya kenaemb Ton bꞌauyaena yokatenonj Godɨnd utkundenam. Ɨ odede nya kenaemb God Tin rɨrɨrkɨpjog yɨna mopyam sɨ rɨgam yomnonj. Ɨ ɨngkenaemb Ton dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okawam rɨgɨb rɨga awonj komkesa rɨga wa yepim re Tin yutkundenyi. 10 Sɨ God ket Tin pɨtapɨta yomnonj da Ton re kemb yɨna mopyam sɨ rɨga e ainy odede nya ke ɨt re Melkisedek re dɨde.

Nonony Yɨtkak Wɨngawɨnga ke Ɨsendena gatab

11 Ɨ sowa pɨlɨnd re jogjog im yɨtkak wekeny onggɨt yɨna mopyam sɨ rɨga Melkisedekɨm gatab wen wumɨr omnenam. Ajɨ ɨtemb re seojog e wanɨm isɨpkenam, mop nokɨp wanɨm yɨtkak isɨpmarenam re ɨl bꞌangkajog im aukanj. 12 Ɨ wɨn pɨnjog na gar ke utkundand wɨmena tuyɨt. Sɨ yu wɨn bꞌogla rako ket ouyaena rɨga na wekenyɨt. Ajɨ wɨn kwa bea bꞌauyaena okatenya Godɨmna peba wɨngɨrɨnd nɨnda tumtum ouyaena yɨtkak gatab rɨnsim re rɨgap naskajog bꞌauyaenenanj gar ke utkunda rɨga awowɨm. Sɨ wɨn odede tumtum ouyaena yɨtkak nena mim singi ainindam odede rɨngmim re papa bꞌɨgap ngom mebo nena anaikenenanj. Ajɨ wɨn ma rɨrɨr im seoseo ngorjog yɨtkak okatam odede rɨngmim re rɨgajogɨp seoseo owou awenenanj. 13 Ɨ yet ra odede ngom mebo pɨla tumtum ouyaena nenamb singi taeny, ti awɨr e wumɨr yɨbnau negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab yɨtkakɨm. Nokɨp ton re papa bꞌɨga pɨla e. 14 Ajɨ seoseo owou pɨla ouyaena yɨtkak re rɨgajog wa mim. Sɨ rɨgajogɨp re towaina wɨngawɨnga ke ɨpɨndena kaim sɨram bꞌɨrari kesa bꞌauyaena dɨde bꞌasowa wuweny ɨkalnenam da bꞌogɨl e o negɨr e. Sɨ ɨngkaimemb ton ket dɨmdɨm wɨmena wuweny.

Copyright information for `GDR