Hebrews 6

Sɨ onggɨt paemb men goro Kerisom gatab tumtum ouyaena nena rusaireneninum, ajɨ bꞌogla bꞌesonkeneninum seoseo ngorjog yɨtkak ouyaena wa rɨgajog awowɨm. Sɨ men goro odede naskajog tumtum bꞌauyaeni yɨtkak rusaireninum, opi re ujɨmna negɨr mɨle ke Godɨm pɨlwa engenda gatab yɨtkak, ɨ Godɨnd gar ke utkunda gatab yɨtkak, ɨ baptiso gatab yɨtkak, ɨ rɨga wa kumbɨnd yɨm oramita gatab yɨtkak, ɨ uj rɨga utnyita gatab yɨtkak, ɨ dɨde dadal ngɨrpu kesa bꞌɨsagɨka gatab yɨtkak. Ajɨ men bꞌogla odede ngorjog seoseo yɨtkak bꞌauyaena wa bꞌɨsonkena wowenɨn ra toda God nɨtɨnjɨkisiny omnɨkam. Ɨ opima odede rɨga wekeny yepiya re yɨpapyam Godɨmna ngaya wa bꞌɨgarkɨto, ɨ met atonkento pumb tunggɨmna yiyag wurar, ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke yingg akatento, ɨ dɨde epɨndenento Godɨmna bꞌogɨl yɨtkak dɨde danda rɨnsim ra Godɨmna rɨgap takatenanj warɨ sisɨl gowukoyɨnd. Ajɨ ra ton ɨsayi God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt ɨ ket Godɨnd kak ɨayi, ton ma rɨrɨr im bꞌusaya negɨr mɨle ke tengendanj Godɨm pɨlwa. Mop nokɨp ton towalenggyam odede mɨle ke Godɨmna Bꞌɨgand

bꞌusaya wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨka yiyenyi dɨde ket ma sobijog ɨngar kɨma e Tin pɨtand yomnɨkenenyi.
Ɨ ra gowɨt piro okateneny rɨnte ra ita wɨnɨnd pumb ke tɨsokeneny, ɨ ket tawɨnkeneniny owou nangg mogjɨ omnɨkam onggɨt gou yonggyamɨm yet re yoskonj. Ɨ odede gou re Godɨm pɨlke bꞌogɨl okati e. Sɨ wa wɨngɨrɨnd opima kwa odede Godɨm pɨlke bꞌogɨl okati rɨga wekeny. Ɨ kwa ra gowɨt tawɨnkeneniny wanja o tɨb nena, ɨtemb gou re ɨta etom. Ɨ ɨtemb gou re Godɨm pɨlke sake okati e, ɨ ket gou yonggyam ɨta wul ke so omɨny dem. Sɨ kwa nɨnda rɨga opima odede Godɨm pɨlke sake okati wekeny ɨ ton opima Godɨm pɨlke negɨr ma bꞌɨsagɨka okasi dem.

Sowa rɨgawar yena re sɨn singi eyenindam! Nangga ma jɨ da sɨn kea odede yɨt apurenindam, ajɨ sɨn ɨmɨnjog wen emjatenindam da wa opima bꞌogɨl mɨle ebnainy ɨ onggɨt mɨlepim wen wɨp eiranj yɨrkokar okatam. 10 Ɨ God re dɨmdɨmjog mɨle rɨga e. Sɨ Ton ma ɨta nony bꞌetɨdasiny waina bꞌasowa mɨle dɨde waina singi bꞌiyena mɨle rɨna re wɨn pɨtapɨta amnentondam Tina nyɨ map. Ɨ wɨn yɨna rɨga naskand yɨm akaenentondam dɨde yu yɨm akaenenindam re onggɨt singi bꞌiyena mɨle kaim. 11 Ɨ sɨn ukoi singi aenindam da wɨn yɨpayɨpa rɨgap onggɨt singi bꞌiyena mɨle nenand kɨnyɨr aena wuyɨt ita wɨnɨnd, ngɨrpu ra waina yɨrkokar seg tauranj. Nokɨm da ɨdenat waina warɨm bꞌogɨl ɨsma rɨrɨrkɨp tau. 12 Ɨ sɨn ma singi im da wɨn gɨm dɨnder tainindam, ajɨ sɨn singi im da wɨn towaina mɨle na takatenindam yepim re gar ke utkunda mɨlend dɨde mɨmkam wɨmena mɨlend wekeny ɨ ɨngkaim ton awabɨndenanj Godɨmna bꞌogɨl gasa rɨna re ton tɨrɨr amninonj okaenam.

Godɨmna Ɨmɨnjog Tɨrɨr Omni Yɨtkak

13 Ɨ re God Abraamɨm tɨrɨr omni yɨt yokawonj, Ton Tinajog nyɨ kɨma na yindonj. Mop nokɨp awɨr e kwa yete Ti pumb ke yɨbɨm tina nyɨ kɨma tɨrɨr omni yɨt opulitam. 14 Sɨ God tɨrɨr omni yɨt yindonj da, “Kon ɨta ɨmɨnjog men bꞌogɨl motɨnyɨn, ɨ Kon kwa ɨta ɨmɨnjog moina bꞌɨgawar usmurena teyeninyɨn mornɨm.” 15 Seg re ket Abraam mɨmkam wɨmena ke yɨr ungauka teyinonj Godɨmna tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrkɨp aukam. Ngɨrpu ton ket kea komkesa akasinonj nangga mana re God tɨrɨr omni yɨt yopulitonj. 16 Sɨ ra rɨgap danda kɨma tɨrɨr yɨt opulisi, ton ukoijog rɨgamna nyɨ kɨma im danda kɨma yɨt tapurenanj yete re yɨbɨm towa pumb ke. Sɨ ra onggɨt ukoijog rɨgamna nyɨ kɨma tɨrɨr omni yɨt opulisi, sɨ onggɨt yɨttemb komkesa towaina yɨt bꞌugwatena ɨmɨnjog danda kɨma temjasiny dɨde komkesa tepenjiny. 17 Ɨ God ukoijog singi awonj da yepiya ra owabɨnsi Tina tɨrɨr omni yɨt, ton opima onggɨtyam yɨt ɨmɨnjog danda kɨma ɨmjatenyi da Tina rɨl makwa ɨta bꞌetngenj. Sɨ onggɨt penaemb Ton danda kɨma Tina nyɨ kɨma tɨrɨr omni yɨt yindonj. 18 Ɨ re God yindenonj tɨrɨr omni yɨt ke dɨde Tina nyɨ kɨma, sɨ onggɨt nɨmognɨmog opurena nya kenaemb meranɨm yɨmjatenonj da Ton makwa ɨta bꞌetngenj. Sɨ onggɨt paemb Ton ma rɨrɨr e bꞌanygɨnena nya ke onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt erbek. Sɨ men bꞌogla ukoijog bꞌugowa yakatenu onggɨtɨm, nokɨp men bꞌɨkenindam re emorka ma warɨm bꞌogɨl ɨsma rɨna re God meranɨm yoramitonj Kerisom pɨlɨnd okatam. 19 Sɨ men bꞌobogɨl meraina wɨngawɨnga danda kɨma emorki tawamindam onggɨt warɨm bꞌogɨl ɨsmam pɨlɨnd odede rɨngma ra gɨga emorki ɨbɨm angkam pɨlɨnd gɨga mumakesa omnam. Ɨ odede mɨletemb men wɨp niyiny bꞌɨgaram de yɨnayɨna kok wɨngɨr wa pumb tungg yɨnametɨnd. 20 Ɨ Yesu meranɨm naska bꞌɨkok rɨga na awonj, ɨ bꞌɨgaronj onggɨt pɨpmet wa meranɨm. Sɨ Ton dadal ngɨrpu kesa yɨna sɨ rɨga na awonj odede nya ke ɨt re Melkisedek re dɨde.

Copyright information for `GDR